Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01. Puolustusvoimien toimintamenot
              18. Puolustusmateriaalihankinnat
              19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 586 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia

1) vt 5 Päiväranta—Vuorela hankkeeseen liittyen enintään 2,279 milj. eurolla

2) Kehärata-hankkeeseen liittyen enintään 43,3 milj. eurolla.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään sopimuksia

3) hankkeen Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt toteuttamiseksi enintään 14,5 milj. eurolla.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n myöntämän TEN-tuen osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen.

Vt 5 Päiväranta—Vuorela -hankkeelle on vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty enintään 90,0 milj. euron valtuus silloiselle momentille 31.10.78. Hankkeen valtuudet on käytetty, mutta käytöstä aiheutuvat lopulliset menot ovat jääneet valtuusmäärää pienemmiksi johtuen suunniteltua edullisemmista urakoista ja kuntaosuuksien täsmentymisistä. Ehdotettavalla sopimusvaltuudella 2,279 milj. euroa varmistetaan keskeneräisen hankkeen loppuun saattaminen. Hankkeen kustannukset pysyvät yhteensä aiemmin myönnetyn enintään 90,0 milj. euron valtuusmäärän puitteissa. Hankkeelle ei edellä olevan johdosta ehdoteta määrärahan lisäystä.

Lisäksi Kehärata-hankkeelle ehdotetaan sopimusvaltuuden tarkistamista 35 milj. eurolla sen johdosta, että mm. tunneleiden sisustusurakoissa ja asemien rakentamisurakoissa on ilmennyt merkittäviä urakkahintojen kohoamisia. Samoin ehdotetaan valtuuden korottamista 8,3 milj. eurolla sen johdosta, että hankkeen eräissä osioissa lopullinen menotarve ylittää niihin varatun valtuuden. Toisaalta hankkeen muissa osissa toteutuneet kustannukset ovat alittaneet valtuuden käytön samalla määrällä. Tämän johdosta valtuuden tosiasiallinen korotustarve on mainittu 35 milj. euroa, vaikka valtuusmäärä muodollisesti kasvaa 43,3 milj. eurolla. Valtuuden tarkistaminen ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta vuonna 2013.

Uuden hankkeen perusteluina esitetään seuraavaa:

Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt ovat välttämättömiä ja erittäin kiireellisiä ja ne tulee toteuttaa ennen metron liikenteen aloittamista vuonna 2015. Hankkeessa toteutetaan liityntäliikenteen edellyttämät joukkoliikennekaistat Espoonlahden ja Matinkylän välille, kevyen liikenteen ja meluntorjunnan järjestelyt Finnoontien ja Gräsanlaakson välille ja joukkoliikenteen ramppi Länsiväylältä Markkinakadulle. Lisäksi hankkeeseen kuuluu liityntäliikenteen ohjaus Länsiväylän käytävään.

Liityntäliikenne metroasemille hoidetaan busseilla ja Länsimetron valmistuttua poistuvat Etelä-Espoon suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan. Myös kevyen liikenteen liityntäliikenne suuntautuu bussipysäkkien ohella metroasemille. Länsiväylä on tällä kohdin erittäin vilkasliikenteinen (yli 50 000 autoa päivässä) ja sen välityskyky on pitkillä jaksoilla jo täysin käytössä.

Liityntäliikenteen järjestelyjen kokonaiskustannusarvio on enintään 14,5 milj. euroa (MAKU 2005=100, 150 p), josta valtion kustannusosuus on enintään 13,1 milj. euroa.


2013 I lisätalousarvio5 586 000
2013 talousarvio361 700 000
2012 tilinpäätös454 525 000
2011 tilinpäätös66 700 000