Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2018
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       01. Försvarspolitik och förvaltning
       10. Militärt försvar
            01. Försvarsmaktens omkostnader
            18. Anskaffning av försvarsmateriel
       30. Militär krishantering
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2018

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 3 527 000 euro.

Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 560 000 euro.

Fullmakt

Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 minskas med 31 290 000 euro till 165 860 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras.

Förklaring: Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 9 160 000 euro som kostnadsnivåjustering i enlighet med den faktiska indexutvecklingen 2017, 1 072 000 euro på grund av utgifter som föranleds av ändringar i valutakurserna 2017 och 7 080 000 euro i överföring till moment 27.10.18 samt som tillägg 8 825 000 euro på grund av lönejusteringar, 3 400 000 euro på grund av utgifter som föranleds av lagen om militär underrättelseverksamhet och 1 560 000 euro på grund av ombudgetering av anslaget.

Vid ingången av 2014 övergick man till ett system där det årligen, i samband med vårens tilläggsbudgetproposition, klarläggs vilken nettoeffekt förändringarna i valutakurserna har på föregående års anslagsbehov. Det föreslås att den justering som motsvarar effekten läggs till eller dras av från anslagen under dessa moment i tilläggsbudgetpropositionen.

Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 kan minskas, eftersom den fordonsanskaffning som ingick i beställningsfullmakten överförs till moment 27.10.18.

Det anslag som motsvarar återbudgeteringen återtas på grund av att leveranserna har fördröjts eller på grund av att medel har frigjorts av de reserverade medlen för beställningsfullmakten och därmed kan användas för andra, motsvarande anskaffningar.

Det återtagna anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Till följd av de ändringar som gjorts i beslutsdelen ändras fullmaktstablån enligt följande:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20182019202020212022–Sammanlagt fr.o.m. 2018
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel2 424    2 424
Beställningsfullmakten för underhåll av simuleringssystemet för tvåsidig strid (KASI)3 0003 0003 000  9 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201510 207    10 207
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)95 55995 13193 897  284 587
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning15 000    15 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201641 8928 9866 3805 600 62 858
Beställningsfullmakten för omkostnader 2017104 95125 04513 3308 754 152 080
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för elementär flygutbildning och grundläggande flygutbildning2 1574 5814 581  11 319
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt275 190136 743121 18814 354 547 475
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för omkostnader 201814 588115 40127 4524 5004 500166 441
Nya beställningsfullmakter sammanlagt14 588115 40127 4524 5004 500166 441
       
Fullmakter sammanlagt289 778252 144148 64018 8544 500713 916

2018 I tilläggsb.-3 527 000
2018 budget1 941 231 000
2017 bokslut1 903 589 000
2016 bokslut1 899 710 000