Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
              22. Vapaaehtoinen paluu
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuotokset      
Päätökset 96 739 126 750 122 950
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €)      
Maahanmuuttovirasto 55 476 63 735 35 640
Valtion vastaanottokeskukset 11 856 12 528 13 755
Henkilötyövuodet 903,7 832 700
Maahanmuuttovirasto 769,7 690 558
Valtion vastaanottokeskukset 134 142 142
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) 124 174 183
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 573 300 300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 54 91 91
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2016—2018

  2016
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2017
ennuste
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2018
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 26 414 23 159 83 000 83 000 82 000 82 000
— työntekijän oleskelulupa 7 445 7 080 7 300 7 300 7 300 7 300
— opiskelijan oleskelulupa 7 161 7 020 7 000 7 000 6 000 6 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 10 579 7 855 13 000 13 000 13 000 13 000
joista kv. suojelua saaneen perheenjäsen 1 675 1 503 3 000 3 000 3 000 3 000
— oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat ja pysyvät) - - 35 000 35 000 35 000 35 000
— muut oleskeluluvat 886 861 700 700 700 700
— voimassa olevaa oleskelulupaa koskevat asiat (peruutukset ja kortin uusimiset) 343 343 8 000 8 000 8 000 8 000
— EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsenten rekisteröiminen - - 12 000 12 000 12 000 12 000
Maasta poistaminen1) 26 497 22 200 10 500 10 500 10 500 10 500
Kansainvälinen suojelu yhteensä 18 902 36 660 20 750 19 150 20 750 16 350
— turvapaikkahakemukset 5 658 28 252 7 000 10 800 7 000 8 000
— kiintiöpakolaiset 750 750 750 750 750 750
— matkustusasiakirjat 7 172 7 172 7 000 7 000 7 000 7 000
— muut 5 322 486 6 000 600 6 000 600
Kansalaisuus yhteensä 13 392 13 469 14 100 14 100 14 100 14 100
— kansalaisuushakemukset 11 130 11 316 12 000 12 000 12 000 12 000
— kansalaisuusilmoitukset 788 772 900 900 900 900
— muut kansalaisuusasiat 1 474 1 381 1 200 1 200 1 200 1 200
Yhteensä 85 205 95 488 128 350 126 750 127 350 122 950

1) sis. karkottaminen, kielteiseen lupapäätökseen liittyvä käännyttäminen sekä rikosperusteinen käännyttäminen, maahantulokielto

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 119 90 90
— oleskelulupa, opiskelija 27 30 30
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua      
— turvapaikka 261 150 120
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika      
— kansalaisuushakemukset 324 280 270
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 115 100 100
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 769,7 690 558
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 7,8 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,5 3,52 3,53

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 134 142 142
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,6 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,6 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 77 206 75 158 63 395
Bruttotulot 9 557 14 500 14 000
Nettomenot 67 649 60 658 49 395
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 549    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 142 14 000 14 000
Tuotot yhteensä 8 142 14 000 14 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 7 414 7 322 7 900
— osuus yhteiskustannuksista 7 565 8 078 8 000
Kustannukset yhteensä 14 979 15 400 15 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 837 -1 400 -1 900
Kustannusvastaavuus, % 54 91 88

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Joutsenon vo-keskuksen säilöönoton tilapäinen lisäkapasiteetti -981
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 000
Turvapaikkahakijamäärän aiheuttama lisäresurssitarve -9 900
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustuksen määrärahat -1 000
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustukset (siirto momentilta 26.40.22) 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -44
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -17
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 6
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -13
Toimintamenojen tuottavuussäästö -116
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Työajan pidentäminen (Kiky) -27
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -51
Vuokrien indeksikorotus 16
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -16
Yhteensä -11 263

2018 talousarvio 49 395 000
2017 talousarvio 60 658 000
2016 tilinpäätös 83 786 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 395 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 355 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistustuksista.


2018 I lisätalousarvio 355 000
2018 talousarvio 49 395 000
2017 tilinpäätös 57 850 000
2016 tilinpäätös 83 786 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 355 000 euroa.