Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 720 682 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa poliisille seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Valvonta- ja hälytystoiminta sekä liikenneturvallisuus

Kiireellisten hälytyspalvelujen saatavuus pyritään säilyttämään. Poliisi arvioi ja raportoi yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvän valvonnan tasoa. Poliisi nostaa suorituskykyään asteittain. Laittoman maahantulon tilanne pyritään säilyttämään Suomessa hallittuna ja toimenpiteet laittoman maahantulon torjumiseksi ovat uskottavia ja tehokkaita. Kielteisten turvapaikkapäätösten täytäntöönpano pyritään pitämään tehokkaana niiltä osin kuin poliisi voi siihen vaikuttaa.

Liikennevalvonnan vaikuttavuus pyritään säilyttämään huolimatta siitä, että liikennevalvontaan kohdennettua työaikaa joudutaan kohdentamaan myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden hallintaan sekä rikostorjuntaan turvapaikanhakijatilanteesta johtuen. Tätä yritetään kompensoida automaattista liikennevalvontaa lisäämällä. Poliisin paljastamien rattijuopumusten, törkeän liikenneturvallisuuden vaarantamisen taso sekä raskaan liikenteen valvonnan taso pyritään säilyttämään aikaisempien vuosien tasolla.

Valvonta 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (ABC-tehtävät/htv) 763 761 762
Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv 835 902 996
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 374 1 314 1 313
Valvonnan kustannukset, 1 000 euroa 140 793 142 236 141 284
Taloudellisuus (kustannukset/ABC-tehtävät), euroa 134 142 141
Palvelukyky ja laatu      
Onnistuminen kotiväkivaltaan puuttumisessa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 3,0 - 2,9
Onnistuminen liikennevalvonnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 3,0 - 3,0
Onnistuminen poliisin partioinnissa ja muussa näkyvässä toiminnassa, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 2,9 - 2,8
Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 547 543 492
— josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 44,1 42 40
Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl 555 601 580 000 600 000
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 3 872 3 500 3 300
Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 4 701 5 100 5 100
Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 18 053 19 000 17 500
Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv,      
pl. rajatarkastustoiminta 23 20 20
Suoritteet      
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä, kpl 1 048 125 1 000 000 1 000 000
— josta oma-aloitteiset tehtävät, % 36,9 30 30
Oma-aloitteellisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu | 15 Vahingonteko | 34 Päihtynyt henkilö | 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) 9,5 9,0 8,0
Hälytystoiminta 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (A- ja B-hälytystehtävät, määrä/htv) 278 283 283
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 905 1 905 1 905
Hälytystoiminnan kustannukset, 1 000 euroa 173 427 175 205 174 003
Taloudellisuus (kustannukset/hälytystehtävät A+B), euroa 328 324 322
Palvelukyky ja laatu      
Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 9,4 9,5 10,0
Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 17,9 18,0 18,5
Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) 70,6 70,0 69,0
Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) 92,1 89,0 88,0
Onnistuminen kiireellisissä hälytystehtävissä, keskiarvo vähintään, arvosana 1—4 3,2 -  
Suoritteet      
Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl 25 821 26 000 26 000
A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 529 334 540 000 540 000
A, B ja C hälytystehtävien määrä enintään, kpl 1 048 125 1 000 000 1 000 000
Rikostorjunta

Turvallisuustilanteen muutoksesta johtuvien uhkien torjunta tarkoittaa rikostorjunnan sisällä voimakasta panostusta vakavien henkeen ja terveyteen kohdistuneitten rikosten sekä seksuaalirikosten tutkinnan suorituskyvyn varmistamiseen. Toimintaympäristön muutos edellyttää resurssien kohdentamista ennalta estävän toiminnan akuutteihin ja aikaa vieviin ilmiöihin kuten väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin sekä vihapuheen torjuntaan. Tämä tarkoittaa väistämättä päivittäisrikollisuuden torjuntaan käytettävissä olevan resurssin vähenemistä.

Rikoslakirikosten selvitystason (pl. liikennerikokset) arvioidaan laskevan. Poliisin tuloksellisuuden lasku perusrikostutkinnan osalta vaikuttaa kaikkiaan oikeusprosessiin ja sen laatuun. Tämä lisää kustannuksia sekä vaikeuttaa mm. syyttäjien työtä syyteharkinnassa. Vaikka omaisuusrikokset eivät pääosin, pl. muun muassa törkeät varkaudet asuttuihin asuntoihin, vaikuta laajasti kansalaisten turvallisuuteen ja sen tunteeseen, niiden suuri määrä tuo kansalaisille tosiasiallisen kokemuksen poliisin toiminnasta ja sen suorituskyvystä.

Poliisin mahdollisuudet panostaa mm. sarjoittamistyötä edellyttävään ns. pimeänä poliisin tietoon tulleiden rikosten selvittämiseen ovat haasteelliset. Poliisi seuraa tutkinta-aikojen ja rikosten selvitysasteen kehitystä ja raportoi näistä sekä piilorikollisuuden lisääntymisestä. Tämä on tärkeää, jotta poliisin toimintakyky ja mahdollisuudet ovat selkeästi arvioitavissa.

Jatketaan väkivaltaisiin ääriliikkeisiin liittyvien rikosten ja viharikosten aktiivista ennalta estämistä, paljastamista ja selvittämistä sekä kehitetään Ankkuritoimintaa, nettipoliisitoimintaa ja verkkorikostutkintaa. Henkilöstöä pyritään lisäämään erityisesti turvapaikkatutkintaan, uhka-toiminnon vahvistamiseen sekä vihjeiden käsittelyn tehostamiseen ja kyberkyvykkyyden parantamiseen.

Talousrikostorjunnassa pyritään reaaliaikaiseen rikostutkintaan, avoinna olevien juttujen määrän vähentämiseen, tutkinta-aikojen lyhentämiseen ja takaisin saadun rikoshyödyn määrän kasvuun entistä tiiviimmällä poliisi-syyttäjä -esitutkintayhteistyöllä. Myös muiden keskeisten yhteistyötahojen kuten verohallinnon, ulosoton ja pesänhoitajien yhteistyötä tulee kehittää.

Tietoverkkorikollisuuden torjunnassa pannaan täytäntöön vielä toteuttamatta olevat kansallisen kyberstrategian täytäntöönpano-ohjelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset. Tietoverkkorikosten määrä on lisääntynyt ja poliisin tutkittavana on ollut ja on jatkossa entistä pitkäkestoisempia tietoverkkorikoksia. Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset aiheuttavat sen, että yhä useampi rikos ilmenee tietoverkoissa ja edellyttää poliisilta erikoisosaamista niiden tutkimiseksi. Tietoverkkorikostutkinnan asiantuntijoiden rekrytointi poliisiin voi jatkossa hankaloitua, koska samoista resursseista kamppailevat yritykset ja muut valtiohallinnon organisaatiot.

Rikostorjunta 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 75 71 71
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 3 691 3 729 3 800
Rikostorjunnan kustannukset, 1 000 euroa 343 720 347 243 344 921
Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1 242 1 310 1 302
Palvelukyky ja laatu      
Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), %, vähintään 47,6 45,0 43,0
Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), ka, vrk 122 125 130
Omaisuusrikosten selvitystaso, %, vähintään 36,7 35,5 33,5
Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, %, vähintään 67,3 70,0 70,0
Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, ka, vrk, enintään 441 500 500
Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl 76 77 80
Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl 800 700 800
Onnistuminen väkivaltarikosten selvittämisessä ja torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 3,0 - 3,0
Onnistuminen talousrikosten torjunnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,6 - 2,6
Onnistuminen huumerikosten selvittämisessä/paljastamisessa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,9 - 2,9
Onnistuminen asuntomurtojen selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,8 - 2,8
Onnistuminen autovarkauksien selvittämisessä, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,7 - 2,7
Onnistuminen rasismiin viittaavien rikosten paljastamisessa ja tutkinnassa, keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) 2,8 - 2,8
Verkossa tapahtuva poliisitoiminta (esim. vihjepalvelu, verkkopoliisi), keskiarvo, vähintään, arvosana 1—41) -- - -
IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet 40 32 40
Suoritteet      
Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset 620 248 600 000 600 000
Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 276 762 265 000 265 000
Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa 19,75 23,0 18,0
Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa 14,78 20,0 15,0
Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl 1 915 2 000 2 000
Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl 2 508 2 200 2 500
Päätettyjen järjestäytyneen rikollisuuden juttujen määrä, kpl 1 003 1 000 1 000
Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl 36 178 36 500 36 500
Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 917 850 780

1) Lähde: Poliisibarometri

Lupahallinto

Poliisin lupahallinto vaikuttaa hallinnollisen päätöksenteon ja valvonnan keinoin rikoksia ennalta estävästi sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta turvaavasti yhteiskunnassa, jonka turvallisuustilanne on muutoksessa. Poliisi turvaa maksullisen lupahallinnon riittävän palvelutason, tehokkaat menettelyt ja näitä vastaavat resurssit kustannusvastaavuudesta huolehtien. Lupahallinnon toiminnot ja prosessit uudistuvat hallinnollisesti kevyemmiksi. Poliisi huolehtii sähköisten lupapalveluiden ja asianhallinnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä siten, että palvelut ovat asiakasystävällisiä, teknistä kehitystä tarkoituksenmukaisesti hyödyntäviä ja toiminnallisesti tehokkaita. Pääasiallisena palvelun tarjoamisen tapana ovat sähköiset palvelut ja sähköisen asioinnin käyttöaste säilyy suunnitelmallisesti korkealla tasolla. Käyntiasiointi täydentää sähköistä palvelua. Lupahallinnon henkilöstön osaaminen ydintehtävissä vahvistuu.

Poliisin lupahallinto tuottaa lupapalvelut kokonaistaloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Vuoden 2017 alusta käyttöönotetulla resurssimallilla varmistetaan henkilöresurssien oikea mitoitus suhteessa lupahallinnon tehtäviin. Maksullisten lupapalveluiden tehokkuus on lisääntynyt 40 % vuodesta 2010 vuoteen 2016 htv-vähennysten ollessa 155 henkilötyövuotta kyseisellä ajanjaksolla. Vuonna 2017 lupahallinnon resursseja vähennetään resurssimallin mukaisesti 85 henkilötyövuotta vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna, jolloin kokonaisvähennys on 240 henkilötyövuotta. Resurssimallia koskevien periaatteiden mukaisesti oikeaa voimavarojen tasoa arvioidaan aina kehittämistyön vaikutuksia suunniteltaessa.

Maksullinen lupahallinto (lupapalvelu) 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuottavuus      
Tuottavuus (poliisin käsittelemät maksulliset asiat/maksullinen lupa-htv) 2 453 2 371 2 545
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet (maksullinen) 473 402 402
Lupahallinnon tuottoennuste/arvio, 1 000 euroa 53 970 42 300 43 800
Lupapalvelujen kustannukset (maksullinen), 1 000 euroa 54 879 42 300 43 800
Taloudellisuus (kustannukset/poliisin käsittelemät maksulliset asiat), euroa 47 44 43
Lupahallinnon kustannusvastaavuus, % 106,5 100 100
Palvelukyky ja laatu    
Onnistuminen lupahallinnossa, arvosana 1—41) - - -
Sähköisen asioinnin toteutuma-aste (%) 20 50 60
Sähköisen asioinnin käyttöaste (%) 29 40 45
Ajanvarauksen käyttöaste (varausten määrä/asiakaskäyntimäärä), % 45 50 60
Käyntiasioinnin asiakasmäärän kehitys 1 080 265 981 000 797 000
Suoritteet      
Poliisin käsittelemät maksulliset lupa-asiat yhteensä, kpl 1 160 156 953 000 1 023 000

1) Lähde: Poliisibarometri

Maksuton lupahallinto (sis. lupavalvonta) 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 216 200 200
Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1 000 euroa 16 767 16 938 16 825
Suoritteet      
Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl (sis. ajo-oikeuspäätökset, aselupien peruutus- ja varoituspäätökset sekä järjestyksenvalvoja- ja vartijakorttien peruutukset ja varoitukset) 65 065 65 000 65 000
Poliisikoulutus

Poliisikoulutuksella vastataan poliisin henkilöstö- ja osaamistarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun uusien opiskelijoiden määrä esitetään asetettavaksi vähintään 400 aloittavan opiskelijan tasolle vuodesta 2017 eteenpäin. Poliisikoulutusta annetaan edelleen molemmilla kansalliskielillä. Koulutuksessa kehitetään kansainvälisen poliisiyhteistyön ja monikulttuurisuuden edellyttämää ammattitaitoa. Koulutuksen tuottavuutta parannetaan laajentamalla verkko-opetuksen käyttöä. Poliisiammattikorkeakoulu tuottaa tutkimustietoa poliisitoiminnan, sisäisen turvallisuuden ja oppilaitoksen opetuksen kehittämiseen.

Poliisikoulutus 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuottavuus      
Vuoden aikana suoritetut tutkintokoulutuksen opintopisteet/opettajien kokonaishtv 330 491 503
Julkaisut/tutkimuksen htv:t 3,3 2,5 3,0
Taloudellisuus      
Poliisiammattikorkeakoulun kokonaiskustannukset, 1 000 euroa 26 322 26 000 26 000
Henkilötyövuodet 206,1 192 190
Poliisi (AMK) - tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 540 405 405
Poliisi (ylempi AMK) - tutkintokoulutuksen opintopisteen hinta, enintään, euroa 801 593 801
Palvelukyky ja laatu      
Poliisi (AMK) -tutkinnosta tavoiteajassa valmistuneet, % - 93,0 95,0
Poliisi (AMK) -tutkintokoulutuksen harjoittelun osaamistavoitteiden saavuttaminen, 1—5 3,4 4,0 4,0
Suoritteet      
Poliisi (AMK) koulutukseen hakevien lukumäärä aloituspaikkaa kohden 14,4 9,0 9,0
Poliisi (AMK) koulutuksen aloittaneiden määrä, hlöä 286 400 400
Poliisi (AMK) koulutuksesta valmistuvien määrä, hlöä 38 190 227
Julkaisut, kpl 54 38 38

Yhteiset palvelut - tukitoiminnot ja muut tehtävät

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Yhteiset palvelut - tukitoiminnot1)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 1 430 1 425 1 423
       
Yhteiset palvelut - muut tehtävät2)      
Taloudellisuus      
Henkilötyövuodet 720 718 678
Muiden tehtävien kustannukset, 1 000 euroa 65 405 66 075 65 633

1) Tukitoiminnot = taloushallinto, henkilöstöhallinto, materiaalitoiminnot, tietotekniikka, tutkimus- ja analyysitoiminto, koulutus, työhyvinvointi, konsernipalvelut, ohjaustoiminnot

2) Muut tehtävät = vartijat, vankilatoiminnot, vankikuljetukset, virka-avut, löytötavaratoiminto, kantelu- ja valitusasiat, lupahallinnon erillistoiminnot

Henkiset voimavarat

Poliisi sopeuttaa toimintansa sille myönnettyyn määrärahaan sopeuttamissuunnitelmansa mukaisesti. Säästötoimenpiteitä kohdennetaan mm. keskitettyyn rahoitukseen sekä kehittämishankkeisiin. Tällä kohdennuksella pyritään hillitsemään poliisin henkilöstön ja aivan erityisesti poliisimiesten htv-vähennyksiä. Poliisin henkilöstömäärä sovitetaan taloudellisiin reunaehtoihin.

Henkiset voimavarat 2016
toteutuma1)
2017
arvio
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 9 811 9 692 9 710
Naisia, %-osuus 29,4 29,5 29,5
Poliisimiehet, htv 7 220 7 256 7 200
Naisia, %-osuus 16,3 16,3 16,3
Opiskelijat, htv2) 171 173 267
Naisia, %-osuus 30,0 30,0 30,0
Muu henkilöstö, htv 2 420 2 263 2 243
Naisia, %-osuus 68,8 70,0 70,0
Naisten %-osuus alipäällystössä, päällystössä ja päällikkötasolla 11,2 11,2 11,2
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9,9 9,9

1) Lähde PolStat, kaikki momentit. Vuoden 2016 toteutumassa poliisin momentilta 26.10.01 palkattujen osuus yht. 9 730 htv, muilta momenteilta palkattujen osuus yht. 81 htv.

2) Opiskelijoilla tarkoitetaan käytettävissä olevaan työvoimaan luettavat opiskelijat, jotka ovat työssäoppimisjaksolla työ- tai kenttäharjoittelussa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 791 209 759 155 778 728
Bruttotulot 68 224 62 477 58 046
Nettomenot 722 985 696 678 720 682
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 28 043    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 35 344    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 61 176 49 506 51 006
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 61 660 49 506 51 006
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -484 - -
Kustannusvastaavuus, % 99 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ennaltaehkäisevä toiminta, terrorismin torjunta 500
Harmaan talouden erillismääräraha -500
Kalustoinvestoinnit ja uuden teknologian mukainen kehittäminen, terrorismin torjunta 6 000
Kuolemansyyn selvittämisen menot (siirto momentille 33.02.20) -4 270
Kyberkyvykkyyden lisääminen, terrorismin torjunta 3 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -4 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 000
Poliisikoulutuksen aloituspaikkojen lisääminen -400
Poliisin toiminnan turvaaminen (sisäisen turvallisuuden parantaminen) 25 000
Rangaistusmääräysalan laajentaminen (HO 2015 säästö) -1 000
Suorituskyvyn parantaminen (kalustoinvestoinnit) 1 000
Toiminnan turvaaminen/tason korotus (mm. harmaan talouden torjunta, liikennevalvonta) 5 000
Väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan torjuminen -8 500
Ydintoimintojen turvaaminen 8 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -445
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -177
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 236
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -115
Toimintamenojen tuottavuussäästö -3 548
Toimintamenosäästö (HO 2015) -4 141
Työajan pidentäminen (Kiky) -300
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -780
Vuokrien indeksikorotus 181
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -237
Yhteensä 24 004

2018 talousarvio 720 682 000
2017 talousarvio 696 678 000
2016 tilinpäätös 730 286 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 725 682 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 720 682 000 euroon nähden on 5 000 000 euroa, mistä 3 000 000 euroa on kertaluonteinen lisäys, joka aiheutuu terrorismin torjunnan kalusto- ja laiteinvestoinneista sekä turvapaikkapalautusten tehostamisesta vuonna 2018 ja 2 000 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 Monibiometriatunnistus-hankkeen vuoden 2018 rahoitukseen.


2018 talousarvio 725 682 000
2017 talousarvio 696 678 000
2016 tilinpäätös 730 286 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 725,682 milj. euroa, joka on noin 29 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Huhtikuussa 2017 tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti poliisille kohdennetaan yhteensä 34,5 milj. euron tasokorotus poliisin ydintoimintojen turvaamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Syksyllä hallitus päätti lisäksi 17,5 milj. euron korotuksesta vuoden 2018 toimintamenoihin. Toimintamenoja kuitenkin vähentävät aiemmin tehtyjen kertaluonteisten lisäysten poistuminen ja hallitusohjelman linjaamat säästöt. Lisäksi vuodelta 2017 siirtyvän erän arvioidaan laskevan yli puoleen edellisestä vuodesta ja olevan enää vajaat 14 milj. euroa.

Valiokunta pitää myönteisenä, että määrärahalisäysten myötä poliisien määrä ei laske, vaan se pystytään pitämään 7 200 henkilön tasolla vuonna 2018. Muun henkilöstön määrä vähenee 2 243 henkilötyövuoteen (-20 henkilötyövuotta). Valiokunta korostaa, että poliisin kyky reagoida äkillisiin tilanteisiin on suoraan verrannollinen poliisien määrään.

Poliisien määrän turvaamiseksi joudutaan kuitenkin valiokunnan saaman selvityksen mukaan lisäksi vähentämään kehittämishankerahoitusta ja keskitettyä rahoitusta, josta maksetaan ICT-menot, ajoneuvohankinnat ja merkittävät palvelusopimukset, kuten Valtori ja Palkeet. ICT-kehittäminen on merkittävässä roolissa uusien toimintamallien ja mobiliteetin lisäämisessä, joten valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus huolehtii siihen tarvittavasta rahoituksesta.

Valiokunta on huolissaan uusien poliisien riittävyydestä. Poliisikoulutuksen aloituspaikkoja lisättiin vuonna 2017 vastaamaan resurssitarpeita. Nämä opiskelijat valmistuvat kuitenkin vasta vuonna 2020, joten lisäys ei vaikuta vallitsevaan poliisipulaan. Lisäksi hakukriteerit täytti vain 340 henkilöä. Kaikkia avoinna olleita 400 aloituspaikkaa ei siten voitu täyttää. Opiskelijoiden laadusta ei ole varaa tinkiä, mutta valiokunta pitää kuitenkin tarpeellisena selvittää, voidaanko joidenkin kriteerien osalta joustaa hakutilanteessa ja tukea kyseisten taitojen kehittymistä opiskelun aikana. Valiokunta pitää myös tarpeellisena toimenpiteitä, joilla voidaan edistää ruotsinkielisten ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden rekrytointia ja ylipäätään alan houkuttelevuutta.

Valiokunta toteaa, että poliisin määrärahojen kehitys on ollut lyhytnäköistä koko 2000-luvun ajan. Se ei ole mahdollistanut suunnitelmallista viranomaistoimintaa ja toiminnan kehittämistä olosuhteiden mukaisesti. Sisäisen turvallisuuden tavoitteeksi on kirjattu (VNS 5/2016 vp), että Suomesta tulee maailman turvallisin maa. Poliisihallituksen arvion mukaan poliisille osoitetuilla kehyspäätöksen määrärahoilla tämä ei ole mahdollista. Nykyisellä kehyksellä poliisien määrän ennakoidaan vähenevän jo vuonna 2019. Valiokunta pitää välttämättömänä, että poliisien määrä ja ylipäätään toimintamenojen pitkäaikainen rahoitus varmistetaan ja mahdollistetaan toiminnan suunnittelu yli hallituskauden ylittävälle jaksolle.

Valiokunta kiinnittää huomiota poliisin perustehtävään kuuluvaan rikosten ennalta estämiseen ja toteaa, että säästöt yhteiskunnalle ovat suuret, mikäli mahdolliseen rikollisuuteen, äärimmillään terrorismiin, kyetään puuttumaan etukäteen. Tätä toimintaa on tarkoituksenmukaista kehittää ja ohjata valtakunnallisen ohjausryhmän avulla. Valiokunta pitää tarpeellisena mm. harkita, tulisiko paikallistasolla olla päätoimisesti rikosten ennalta estäviin tehtäviin keskittyviä poliiseja. Nykyisin toiminta tapahtuu muiden tehtävien ohella. Lisäksi tehokasta päivittäisrikosten ennalta estämistä on huolehtia poliisin näkyvyydestä kentällä.

Valiokunta korostaa, että myös tutkintaan suunnattujen resurssien tulee olla riittävät. Tutkinta-aikojen pidentyminen vaikuttaa tuloksellisuuteen ja vähentää toiminnan ennalta ehkäisevää vaikutusta. Jos kansalaisille tärkeiden poliisipalvelujen saatavuus ja päivittäisrikosten palvelu- ja selvitystaso supistuvat, se vähentää yleistä luottamusta poliisiin. Yhteiskunnan ja väestön turvallisuuden tunteen kannalta on erittäin tärkeää, että riittävän tehokas ja oikeusvarma rikostutkinta ja rikosvastuu toteutuvat.

Valiokunta pitää hyvänä, että hallitus esittää lisäresursseja terrorismintorjunnan tehostamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Yllättävät tapahtumat hoidetaan tilanteen alkuvaiheessa yleensä työvuorossa lähimpänä olevan poliisipartion toimesta. Näin ollen on välttämätöntä, että kaikilla poliisipartioilla on osaamisen lisäksi riittävät varusteet ja välineet työturvallisuuden varmistamiseksi ja tilanteeseen puuttumiseksi. Hallituksen esittämällä lisäyksellä parannetaan myös kyberrikostorjunnan toimintakykyä ja kehitetään ennalta ehkäisevän toiminnan malleja viranomaisten ja järjestötoimijoiden välillä.

Poliisin toimialalla toimintaympäristön muutokset näkyvät erityisesti rajat ylittävän ja kyberrikollisuuden kasvuna sekä järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden kansainvälisen yhteistyön lisääntymisenä. Vakavamman rikollisuuden torjunnassa etenkin sota- ja terrorismirikosten tutkinta on työllistänyt merkittävästi poliisia. Terrorismin rahoitusta poliisi tutkii osana rahanpesun torjuntaa. Esiin on tuotu myös rikollisuudenalojen kasvava nivoutuminen toisiinsa. Erilaiset petosrikollisuuden uudet muodot valtaavat alaa järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimpina sektoreina. Tärkeää on lisäksi edelleen panostaa väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan, viharikosten ja nettirikollisuuden torjuntaan.

Poliisin toiminnalle asettaa uusia haasteita myös laiton maahantulo ja maassa olo. Maasta poistaminen on osoittautunut haasteelliseksi ja aikaa vieväksi. Erityisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden tai sen uhan alla olevien henkilöiden riski laittomaan maassa oleskeluun on kasvanut, vaikka se ei vielä näy tilastoissa. Valiokunta pitää hyvänä, että käynnissä on maahanmuuton ministeriryhmän hyväksymän (16.12.2016) poikkihallinnollisen toimenpidesuunnitelman toteuttaminen laittoman maassa oleskelun ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi.

Laittomasti maassa oleskelevat jäävät helposti viranomaisten ulottumattomiin. Tämä heijastuu enenevässä määrin kyseisten henkilöiden tekemään rikollisuuteen, kuten huumausaineiden katukauppaan. Poliisin ja Rajavartiolaitoksen suorittamaa ulkomaalaisvalvontaa on tärkeää tehostaa myös sen takia, etteivät haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt joudu rikollisten hyväksikäyttämiksi. Tarpeen on näin ollen lisätä sekä työperäiseen että seksiperäiseen ihmiskauppaan puuttumista, paljastamista ja tutkintaa. Laittomasti maassa oleskelevat hakeutuvat ensisijaisesti järjestöjen ja kirkon luokse, joten myös yhteistyö niiden kanssa on keskeistä.

Valiokunta korostaa, että toimintaympäristön muuttuessa on entistä tärkeämpää harkita, voidaanko joitakin tehtäviä siirtää pois poliisilta. Esimerkiksi Tampereella on onnistuneesti toteutettu rauhallisten päihtyneiden henkilöiden säilöönotto sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Selviämistila on poliisiaseman vieressä, johon tarvittaessa saa nopeasti apua poliisilta. Oleellisempaa on kuitenkin terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen ja läsnäolo, näin on voitu vähentää myös putkakuolemia. Poliisin ammattitaitoa ei myöskään välttämättä tarvita löytötavaroiden säilyttämiseen liittyvissä tehtävissä.

Esiin on syytä nostaa myös huoli toimitilakustannusten noususta. Vuoden 2017 lopussa valmistuu poliisin Senaatti-kiinteistöiltä tilaama katselmus toimitilojen lähivuosien remontointitarpeista. Useissa poliisin toimitiloissa on jo paljastunut mittavia sisäilmaongelmia, ja tilanne on valiokunnan saaman selvityksen mukaan huolestuttava.

Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että poliisit, kuten muutkin virkamiehet, ovat joutuneet lisääntyvässä määrin virkatehtäviensä vuoksi laittomien toimien kohteeksi. Tällaisten toimien mahdollisuus tulee minimoida. Virkamiehen yksityisyyden suojaamiseksi on valiokunnan mielestä harkittava nykyistä laajempaa tunnistelaatan käyttöä nimilaatan sijaan. Lisäksi rangaistuksia arvioitaessa tulee selvittää, miten rikoslain yksityiselämää, kotirauhaa ja kunniaa suojaavia kriminalisointeja voidaan hyödyntää.

Valiokunta lisää momentille yhteensä 470 000 euroa, josta 250 000 euroa osoitetaan huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi ja 220 000 euroa poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen kohdennettuna eri poliisilaitoksille.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 726 152 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen (1177/2009) 2 §:n nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 9 225 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 5 497 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 2 719 000 euroa välttämättömistä EU-puheenjohtajuuskauden johdosta tehtävistä kalusto- ja välinehankinnoista, 569 000 euroa Jyväskylän poliisivankilan väistötiloihin liittyvistä menoista ja 300 000 euroa satamien valvontakamerajärjestelmien lisäämisestä laivaliikenteen turvallisuuden parantamiseksi.

Lisäksi 140 000 euroa aiheutuu kalustomenosta, mikä liittyy Öljysuojarahaston vuonna 2017 myöntämään ja vuonna 2017 talousarvion momentille 12.26.99 tuloutettuun vastaavaan määrään.


2018 I lisätalousarvio 9 225 000
2018 talousarvio 726 152 000
2017 tilinpäätös 696 678 000
2016 tilinpäätös 730 286 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 9 225 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 692 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu heinäkuussa pidetyn päämiestapaamisen ylimääräisistä kustannuksista poliisille.


2018 II lisätalousarvio 2 692 000
2018 I lisätalousarvio 9 225 000
2018 talousarvio 726 152 000
2017 tilinpäätös 696 678 000
2016 tilinpäätös 730 286 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 692 000 euroa.