Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Sisäministeriön toimintamenot
              04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet
              20. Tietohallinnon yhteiset menot
              24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan
              29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 987 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. Lainsäädännön kehittämisessä ja ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa otetaan huomioon hallitusohjelman tavoitteet säädösten sujuvoittamisesta, normien perkaamisesta ja purkamisesta
  • — Ministeriön KV- ja EU-toimintaan liittyvät resurssit hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja ministeriö tehostaa sisäistä yhteistyötään KV- ja EU-asioissa. Turvataan hallinnonalan edustautuminen EU:n keskeisissä päätöksentekoelimissä
  • — Valmistaudutaan EU-puheenjohtajuuskauteen vahvistamalla EU-vaikuttamista. Tavoitteena on edistää kansallisia intressejä Suomen EU-poliittisten linjausten mukaisesti. Varmistetaan, että EU-puheenjohtajuuskauden resurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Hyödynnetään täysimääräisesti uusitun toimitilan tarjoamat mahdollisuudet työn tekemisen tapojen uudistamiseksi.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet185185185
Sairauspoissaolot (pv/htv)6,46,76,7
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,83,83,9

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot14 64613 83214 787
Bruttotulot723200800
Nettomenot13 92313 63213 987
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 519  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 243  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hybridiuhkien torjunnan osaamisen kehittäminen170
Maahanmuuton erityisasiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentille 24.01.01)-17
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-6
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0134
Toimitilahanke (siirto momentilta 23.01.01)582
Valtioneuvoston yhteisen verkkojulkaisualustan jatkuvan palvelun hallinta (siirto momentille 23.01.01)-65
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-12
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-5
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-9
Palkkaliukumasäästö-55
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-11
Toimintamenojen tuottavuussäästö-107
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työajan pidentäminen (Kiky)-20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-24
Yhteensä355

2018 talousarvio13 987 000
2017 I lisätalousarvio-3 000
2017 talousarvio13 632 000
2016 tilinpäätös14 647 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 811 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 176 000 euroa talousarvioesityksen 13 987 000 euroon nähden on siirtoa momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan menoihin Suomen Moskovan suurlähetystössä.


2018 talousarvio13 811 000
2017 III lisätalousarvio173 000
2017 I lisätalousarvio-3 000
2017 talousarvio13 632 000
2016 tilinpäätös14 647 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 811 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 163 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio163 000
2018 talousarvio13 811 000
2017 tilinpäätös13 802 000
2016 tilinpäätös14 647 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 163 000 euroa.