Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankiluvun pitkään jatkunut lasku on taittunut ja vankiluvun ennakoidaan hieman nousevan. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Toiminnan laajuus

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
    
Vankeja keskimäärin3 1203 1303 150
Vapaudesta vankilaan tulleet5 7325 7005 750
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin3 0613 0403 040
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset3 7733 7203 720
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 6476 6006 600

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitosten käyttöä. Valvotussa koevapaudessa on v. 2018 päivittäin keskimäärin 230 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Osana hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimintaohjelmaa vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta. Kehitetään päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityötä rangaistuksen täytäntöönpanon aikana ja palvelujatkumoja siviiliin. Rangaistusten täytäntöönpanon laillisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi normiohjausta, oikeudellista neuvontaa ja laillisuusvalvojien kannanottojen toimeenpanoa tehostetaan. Organisaatiorakenteiden ja tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä jatketaan. Vuoden 2018 aikana kehitetään edelleen vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Vankilaradikalisoitumisen ennaltaehkäisyä tehostetaan.

Tietoja henkilöstöstä

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Henkilöstömäärä, htv2 5102 5122 518
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv13,613,513,3

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Rikosseuraamuslaitoksen määrärahat alenevat runsaalla miljoonalla eurolla, mutta saadun selvityksen mukaan talousarvioesitys luo kuitenkin edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Tilanne on nyt monia aiempia vuosia myönteisempi, sillä pitkään jatkuneiden sopeutustoimien jälkeen Rikosseuraamuslaitokselle osoitettiin vuosille 2017—2020 vajaan 35 milj. euron lisärahoitus toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon. Ensi vuodelle tästä lisärahoituksesta osoitetaan 5,1 milj. euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyy myös 378 000 euron lisäys, joka on tarkoitettu väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn vankiloissa. Toimintaa on jo pilotoitu, ja saatujen kokemusten pohjalta sitä ollaan nyt vakinaistamassa.

Valiokunta pitää lisäpanostusta tärkeänä, sillä Euroopan unionin neuvoston päätelmien mukaisesti Suomi sitoutuu toteuttamaan harkittua ja räätälöityä toimintapolitiikkaa vankiloissa tapahtuvan terrorismin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.

Valiokunta kiinnitti mm. kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään huomiota Pelson vankilan korjaustarpeisiin. Tilakysymykset olivat vuosi sitten erityisen akuutteja, kun osa vankilan tiloista jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt korvaavien tilojen hankinta on edennyt niin, että rakentaminen alkaa tämän vuoden lopulla ja väliaikaisten tilojen pitäisi olla käytössä kesäkuussa 2018.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan parhaillaan laaditaan suunnitelmaa Pohjois-Suomen suljettujen vankipaikkojen pysyvästä ratkaisusta, mikä koskee erityisesti Pelson ja Oulun vankiloita, joissa on akuutteja investointitarpeita. Selvityksen on määrä valmistua 15.1.2018 mennessä, ja sen yhteydessä arvioidaan suljettujen vankipaikkojen järjestäminen joko nykyisen laitosrakenteen pohjalta tai yhdistämällä ne uudeksi, isommaksi vankilaksi.

Valtiovarainvaliokunta korostaa vankipaikkojen alueellista kattavuutta ja pitää tärkeänä, että ratkaisulla turvataan vankipaikkojen riittävyys Pohjois-Suomessa. Toteutusvaihtoehtojen vaikutukset on arvioitava laaja-alaisesti mm. toiminnalliselta, taloudelliselta sekä henkilöstön kannalta, minkä lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös ratkaisun aluetaloudellisiin vaikutuksiin.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 009 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosturvallisuusindeksi101100100
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %404142
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta686870
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä828082
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä838383
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1,41,51,5
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv12,412,412,2
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv199190190
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki58 05058 16058 940
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava5 2505 6105 650

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano183 667
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)7 425
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 600
Täytäntöönpanoyksikkö1 720
Ostopalvelut palvelukeskuksilta14 597
Yhteensä210 009

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot222 165223 428 222 191
Bruttotulot13 72712 44412 182
Nettomenot208 438210 984210 009
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta18 949  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle21 686  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot9 4178 5538 357
— muut tuotot938753833
Tuotot yhteensä10 3559 3069 190
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset15 0348 62913 342
— osuus yhteiskustannuksista11 8459 05110 512
Kustannukset yhteensä26 87917 68023 854
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-16 524-8 374-14 664
Kustannusvastaavuus, %395339

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Työtoiminnan kustannusvastaavuuden laskentaperusteita tarkistettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä, minkä vuoksi v. 2017 varsinaisen talousarvion kustannusvastaavuus ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2016 toteutumassa ja 2018 esityksessä on otettu huomioon myös valmentavan työtoiminnan kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakastietojärjestelmä (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-3 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06)34
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06)13
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisy vankiloissa378
Vankien terveydenhuollon hallinnoalasiirron tarkentuminen (siirto momentille 33.01.06)-240
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-249
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-99
Lomarahojen alentaminen (Kiky)15
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-51
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)91
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 133
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 130
Työajan pidentäminen (Kiky)-104
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-195
Vuokrien indeksikorotus135
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-70
Tasomuutos5 130
Yhteensä-975

2018 talousarvio210 009 000
2017 I lisätalousarvio-120 000
2017 talousarvio210 984 000
2016 tilinpäätös211 176 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 210 009 000 euroon nähden on 211 000 euroa, mistä 61 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin ja 150 000 euroa on siirtoa momentille 33.01.06 vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirron tarkentumisesta johtuen.


2018 talousarvio209 798 000
2017 I lisätalousarvio-120 000
2017 talousarvio210 984 000
2016 tilinpäätös211 176 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio1 314 000
2018 talousarvio209 798 000
2017 tilinpäätös210 864 000
2016 tilinpäätös211 176 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa: Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 27 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2018 talousarvio4 700 000
2017 talousarvio4 700 000
2016 tilinpäätös5 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.