Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och tullväsendet
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
              01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen
              02. Separat budgeterade löneutgifter
              03. Löneutgifter till föjd av statens personalarrangemang
              20. Främjande av välbefinnande i arbetet
              60. Överföringar till Utbildningsfonden
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Stöd till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2018

01. Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av löne- och socialskyddsutgifter för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner

2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.

Med anslaget får avlönas personal i tidsbundna uppgifter för nationella experter motsvarande högst 25 årsverken.

Förklaring: Lönerna och socialskyddet för nationella experter från Finland som arbetar inom Europeiska unionen betalas av arbetsgivaren i hemlandet, men Europeiska unionen betalar i regel vissa ersättningar till dem. Anställningsvillkoren för nationella experter som arbetar vid unionens institutioner baserar sig på kommissionens beslut av den 1 juni 2006 och rådets beslut av den 16 juni 2003. De nationella experterna arbetar vid Europeiska unionens institutioner en viss tid, minst sex månader och högst fyra år. En och samma person kan i regel arbeta som nationell expert endast en gång.


2011 budget1 000 000
2010 budget1 000 000
2009 bokslut1 500 000