Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
              21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan
         30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö
         90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 52 563 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 990 000
05.Yhteiset menot8 241 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)860 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan4 500 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 150 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot21 765 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot248 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 192 000
18.Irakin koulutusoperaation menot10 943 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)252 000
Yhteensä 52 563 000

Selvitysosa: Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin osallistumisesta vuonna 2018 on tehty sotilaallisen kriisinhallintalain mukainen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko-ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2018 olevan enimmillään noin 520 henkilötyövuotta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Käyttösuunnitelmakohdan 09. poisto-402
Tasomuutos3 191
Yhteensä2 789

2018 talousarvio52 563 000
2017 I lisätalousarvio3 155 000
2017 talousarvio49 774 000
2016 tilinpäätös56 446 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 57 999 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 990 000
05.Yhteiset menot9 575 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)245 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 554 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 150 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 428 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot248 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 192 000
18.Irakin koulutusoperaation menot10 943 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)252 000
Yhteensä 57 999 000

Selvitysosa: Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys talousarvioesityksen 52 563 000 euroon nähden on 5 436 000 euroa.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohtaan 05. on lisätty 1 334 000 euroa koulutuskustannusten lisääntymisen johdosta, käyttösuunnitelmakohtaan 08. on lisätty 1 054 000 euroa Suomen osallistumisvahvuuden nostamisen johdosta 10 sotilaalla, käyttösuunnitelmakohtaan 14. on lisätty 3 663 000 euroa operaatioon osallistumisen jatkamisesta aiheutuviin menoihin ja käyttösuunnitelmakohdasta 06. on vähennetty 615 000 euroa operaatioon osallistumisen lopettamisen johdosta.


2018 talousarvio57 999 000
2017 III lisätalousarvio5 500 000
2017 I lisätalousarvio3 155 000
2017 talousarvio49 774 000
2016 tilinpäätös56 446 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentilta maksetaan sotilaallisen kriisinhallinnan palkkaus- ja koulutusmenot. Kalusto- ja hallintomenot maksetaan puolustusministeriön pääluokasta (mom. 27.30.20). Siviilikriisihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan rahoitetaan puolestaan momentilta 24.10.21, ja siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet sisältyvät sisäministeriön hallinnonalan pääluokkaan (mom. 26.01.04).

Valiokunta toteaa, että momentin varalla olo -kohta on poistettu kokonaan. Kaikkien uusien ja käynnissä olevien operaatioiden lisärahoitus tapahtuu näin ollen lisätalousarvioesitysten kautta. Tämä vaatii hallinnolta ennakoivaa tilannetietoisuutta ja nopeaa toimintakykyä, mikä ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole mahdollista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 57 999 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 990 000
05.Yhteiset menot9 575 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)245 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 554 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot1 150 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot25 428 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot248 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)1 192 000
18.Irakin koulutusoperaation menot10 943 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)252 000
Yhteensä 57 999 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 990 000
05.Yhteiset menot9 575 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)245 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 554 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin6 204 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot676 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot22 999 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot248 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)293 000
18.Irakin koulutusoperaation menot8 541 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)252 000
Yhteensä 57 999 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmakohdista 11., 14., 16. ja 18. vähennetään yhteensä 6 204 000 euroa. Vastaavat operaatiomenot katetaan vuoden 2017 talousarviosta näistä operaatioista siirtyneillä erillä. Vähennyksiä vastaava määräraha siirretään käyttösuunnitelmaan lisättävään kohtaan 09.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

   
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin+6 204 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot-474 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot-2 429 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)-899 000
18.Irakin koulutusoperaation menot-2 402 000
Yhteensä -

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio57 999 000
2017 tilinpäätös58 429 000
2016 tilinpäätös56 446 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
04.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)1 990 000
05.Yhteiset menot9 575 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)245 000
08.Resolute Support -operaatio, Afganistan5 554 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin6 204 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot676 000
14.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot22 999 000
15.EUTM/Malin koulutusoperaation menot248 000
16.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)293 000
18.Irakin koulutusoperaation menot8 541 000
19.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot1 422 000
20.Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF)252 000
Yhteensä 57 999 000