Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

10. KriisinhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon painopisteiden mukaisesti Suomi jatkaa aktiivista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Kriisinhallinnassa painotetaan kokonaisvaltaisuutta sekä niin sotilaallisen kuin siviilikriisinhallinnan roolia. Osallistumisella kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan vahvistetaan myös kansallista puolustuskykyä ja valmiuksia. Sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin palkattua henkilöstöä arvioidaan vuonna 2018 olevan enimmillään noin 520 henkilötyövuotta. Siviilikriisinhallintaan arvioidaan palkattavan vuonna 2018 noin 120 asiantuntijaa.

Sotilaallisen kriisinhallintaosallistumisen alueelliset painopisteet ovat Libanonissa (UNIFIL), Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR) ja Afganistanissa (Resolute Support, RS), mutta Suomi osallistuu myös muilla alueilla oleviin operaatioihin muun muassa Kosovossa, Välimeren alueella ja Afrikassa. Suomen toiminnassa korostuu kriisialueiden omien turvallisuusrakenteiden ja oikeusvaltiokehityksen tukeminen ja turvallisuustoimijoiden kouluttaminen. Operaatio-osallistumisen ohella panostetaan myös kriisinhallinnan koulutusosaamisen viemiseen, jonka tavoitteena on vahvistaa kehittyvien maiden omaa kriisinhallintakykyä, ml. Afrikassa.

Siviilikriisinhallinnassa osallistumisen alueelliset painopisteet ovat Ukrainassa, Kosovossa ja Georgiassa. YK:n rauhanturvaoperaatioihin osallistutaan 25—30 poliisilla. Suomen osallistuminen keskitetään niihin ulko- ja turvallisuuspoliittisten tavoitteiden kannalta merkittäviin operaatioihin, joissa Suomen panoksella voidaan saavuttaa erityistä lisäarvoa ja vaikuttavuutta. Suurin osa Suomen siviilikriisinhallintaosallistumisesta suuntautuu Euroopan unionin operaatioihin. Etyjin siviilikriisinhallintaosuus on kasvanut Ukrainan konfliktiin liittyvän Etyjin SMM-monitorointioperaation myötä.

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 52 563 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 990 000
05. Yhteiset menot 8 241 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 860 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 4 500 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 150 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 21 765 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 248 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 192 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 10 943 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 252 000
Yhteensä   52 563 000

Selvitysosa:Operaatioiden määrärahat on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin osallistumisesta vuonna 2018 on tehty sotilaallisen kriisinhallintalain mukainen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko-ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjaus. Näissä operaatioissa toimivan henkilöstön määrän arvioidaan vuonna 2018 olevan enimmillään noin 520 henkilötyövuotta.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään puolustusvoimien käyttöön. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot budjetoidaan puolustusministeriön pääluokkaan momentille 27.30.20.

YK:n maksamat palkkausmenokorvaukset on budjetoitu momentille 12.24.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Käyttösuunnitelmakohdan 09. poisto -402
Tasomuutos 3 191
Yhteensä 2 789

2018 talousarvio 52 563 000
2017 I lisätalousarvio 3 155 000
2017 talousarvio 49 774 000
2016 tilinpäätös 56 446 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 57 999 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
04. Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 990 000
05. Yhteiset menot 9 575 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 245 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 554 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 150 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 428 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 248 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 192 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 10 943 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 252 000
Yhteensä   57 999 000

Selvitysosa:Päätösosan kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan käyttösuunnitelman.

Lisäys talousarvioesityksen 52 563 000 euroon nähden on 5 436 000 euroa.

Talousarvioesitykseen nähden käyttösuunnitelmakohtaan 05. on lisätty 1 334 000 euroa koulutuskustannusten lisääntymisen johdosta, käyttösuunnitelmakohtaan 08. on lisätty 1 054 000 euroa Suomen osallistumisvahvuuden nostamisen johdosta 10 sotilaalla, käyttösuunnitelmakohtaan 14. on lisätty 3 663 000 euroa operaatioon osallistumisen jatkamisesta aiheutuviin menoihin ja käyttösuunnitelmakohdasta 06. on vähennetty 615 000 euroa operaatioon osallistumisen lopettamisen johdosta.


2018 talousarvio 57 999 000
2017 III lisätalousarvio 5 500 000
2017 I lisätalousarvio 3 155 000
2017 talousarvio 49 774 000
2016 tilinpäätös 56 446 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentilta maksetaan sotilaallisen kriisinhallinnan palkkaus- ja koulutusmenot. Kalusto- ja hallintomenot maksetaan puolustusministeriön pääluokasta (mom. 27.30.20). Siviilikriisihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan rahoitetaan puolestaan momentilta 24.10.21, ja siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet sisältyvät sisäministeriön hallinnonalan pääluokkaan (mom. 26.01.04).

Valiokunta toteaa, että momentin varalla olo -kohta on poistettu kokonaan. Kaikkien uusien ja käynnissä olevien operaatioiden lisärahoitus tapahtuu näin ollen lisätalousarvioesitysten kautta. Tämä vaatii hallinnolta ennakoivaa tilannetietoisuutta ja nopeaa toimintakykyä, mikä ei välttämättä kaikissa tilanteissa ole mahdollista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 57 999 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetussa laissa (211/2006) tarkoitetun kriisinhallintahenkilöstön palkkaus-, päiväraha-, muonanparannusraha- ja koulutusmenojen sekä valtion eläkemaksun ja kriisinhallintahenkilöstölle palvelusajaksi otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen sekä sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön ryhmätapaturmavakuutusta vastaavien etuuksien maksamiseen ja niistä aiheutuvien hallintokulujen maksamiseen

2) kansainvälisen kriisinhallintayhteistyön puitteissa annettavaan koulutukseen ja sen materiaalikuluihin

3) kansainvälisen kriisinhallintatyön puitteissa yksittäisille maille annettavaan tukeen puolustussektorilla ja vakauttamistehtäviin konfliktien jälkeen

4) sellaisten kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden taloudelliseen tukemiseen, joihin Suomi ei lähetä henkilöstöä tai muutoin osallistu

5) kansallisen kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
04. Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 990 000
05. Yhteiset menot 9 575 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 245 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 554 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 150 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 25 428 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 248 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 192 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 10 943 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 252 000
Yhteensä   57 999 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 990 000
05. Yhteiset menot 9 575 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 245 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 554 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 6 204 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 676 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 22 999 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 248 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 293 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 8 541 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 252 000
Yhteensä   57 999 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmakohdista 11., 14., 16. ja 18. vähennetään yhteensä 6 204 000 euroa. Vastaavat operaatiomenot katetaan vuoden 2017 talousarviosta näistä operaatioista siirtyneillä erillä. Vähennyksiä vastaava määräraha siirretään käyttösuunnitelmaan lisättävään kohtaan 09.

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

     
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin +6 204 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot -474 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot -2 429 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) -899 000
18. Irakin koulutusoperaation menot -2 402 000
Yhteensä   -

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio 57 999 000
2017 tilinpäätös 58 429 000
2016 tilinpäätös 56 446 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
04. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 990 000
05. Yhteiset menot 9 575 000
06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 245 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 5 554 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 6 204 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 676 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 22 999 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 248 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 293 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 8 541 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 422 000
20. Golanin kriisinhallintaoperaation menot (UNDOF) 252 000
Yhteensä   57 999 000

21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu

6) siviilikriisinhallintaa ja rauhanvälittämistä tukevien hankkeiden valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 14 610 000
02. Vaalitarkkailijat 250 000
03. Rauhanvälittäminen 500 000
Yhteensä 15 360 000

Selvitysosa:Suomi on osallistunut siviilikriisinhallintaan viime vuosina 100—150 asiantuntijan vuotuisella vahvuudella. Nykyisellä määrärahatasolla Suomi pystyy vuosittain lähettämään operaatioihin noin 120 asiantuntijaa.

Pääosa momentin määrärahoista siirretään sisäministeriön käyttöön. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet budjetoidaan sisäministeriön pääluokkaan momentille 26.01.04.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Järjestöiltä saatavat tulot on budjetoitu momentille 12.24.99.


2018 talousarvio 15 360 000
2017 I lisätalousarvio 545 000
2017 talousarvio 15 360 000
2016 tilinpäätös 13 949 443

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 15 360 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kriisinhallintatoimintaan ulkomailla osallistuvasta suomalaisesta siviilihenkilöstöstä aiheutuvien erityismenojen ja Suomen siviilikriisinhallintatoiminnasta aiheutuvien muiden menojen maksamiseen

2) vaalitarkkailijoiden aiheuttamien menojen maksamiseen

3) siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimivalle henkilöstölle otetun henkilövakuutuksen kustannusten maksamiseen

4) siviilikriisinhallinnan projekteihin ja koulutukseen

5) sellaisen rauhanvälittämistoiminnan menoihin ja siihen liittyvän kapasiteetin vahvistamiseen, johon Suomi osallistuu

6) siviilikriisinhallintaa ja rauhanvälittämistä tukevien hankkeiden valtionavustuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. Siviilikriisinhallinta 14 610 000
02. Vaalitarkkailijat 250 000
03. Rauhanvälittäminen 500 000
Yhteensä 15 360 000