Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2006 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         01. Ympäristöministeriö
         10. Ympäristön suojelu
         20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu
              22. Eräät luonnonsuojelun menot
              37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen
              52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät
              63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset
              64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon
              76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen
         30. Asumisen edistäminen
         40. Alueelliset ympäristökeskukset
         50. Ympäristölupavirastot
         60. Suomen ympäristökeskus
         70. Valtion asuntorahasto
         99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojeluPDF-versio

Metsähallitus jatkaa luonnonsuojeluohjelmien rahoitusohjelman ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteuttamista.

Metsähallitus jatkaa hallinnassaan olevien Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden inventointeja sekä hoidon ja käytön suunnittelua kohteiden suojelutavoitteiden toteuttamiseksi. Metsähallitus aloittaa kansainvälisen arvioinnin suositusten mukaisen luonnonsuojelualueiden tilaraportoinnin. Metsähallitus edistää sen vastuulle osoitettujen uhanalaisten eläin- ja kasvilajien valtakunnallista suojelua.

Metsähallitus parantaa luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä käytettävissä olevilla voimavaroilla.

Selvitysosa: Metsien ja soiden ennallistamista, perinnebiotooppien hoitoa ja kunnostusta sekä luontotyyppien inventointia jatketaan laadittujen tarveselvitysten pohjalta ja METSO-toimintaohjelman mukaisesti. Ennallistamisen ja hoidon vaikuttavuutta arvioidaan ja seurataan. Metsähallituksen metsurityövoimaa käytetään edelleen METSO-päätöksen toteuttamiseen tähtäävissä metsien ennallistamishankkeissa.

Metsähallitus järjestää uhanalaisten eläin- ja kasvilajien seurannan sekä osallistuu EU:n luontodirektiivin liitteissä lueteltujen kasvilajien seurantaan.

Kansainvälisen arvioinnin suositukset Suomen luonnonsuojelualueiden hoidon tehokkuudesta otetaan huomioon Metsähallituksen toimintaa kehitettäessä.

Metsähallitus osallistuu luonnonsuojelun kansainvälisiin tehtäviin ja etenkin suojelualueiden hoitoon liittyvään yhteistyöhön Suomen lähialueilla.

Määrälliset tavoitteet Metsähallitukselle   
 200420052006
 toteutumaarviotavoite
    
Metsien ja soiden ennallistaminen (ha) 4 4003 3003 300
Perinnebiotooppien hoito ja kunnostus (ha)1 1001 1501 200
Luontotyyppien inventointi Metso-alueella (ha)126 000120 00090 000
Luontotyyppien inventointi Metso-alueen pohjoispuolella (ha)109 00080 00080 000
Vedenalaisten luontotyyppien inventointi (ha)2 0003 0003 000
Luonnonsuojelualueiden maanhankinta (ha)1)7 5783 5003 000
Luonnonsuojelu-/erämaa-alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat (kpl)91515
Luonnonhoidon ja ennallistamisen toimenpidesuunnitelmat (kpl)708090
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden asiakaskäynnit (kpl)760 000760 000760 000
Kansallispuistojen käynnit (kpl)1 153 0001 200 0001 300 000
Luontoon.fi -verkkopalvelun käynnit (kpl)488 000600 000750 000

1) Vuosien 2005 ja 2006 luvuissa ei ole mukana METSO-toimintaohjelman toteutukseen liittyviä hankintoja.

Metsäntutkimuslaitos hoitaa hallinnassaan olevia luonnonsuojelualueita momentin 35.20.22 määrärahalla.

Valtio jatkaa yksityisomistuksessa olevien luonnonsuojeluun varattujen alueiden toteuttamista vuonna 1996 hyväksytyn rahoitusohjelman ja siihen vuonna 2005 tehtävän tarkistuksen mukaisesti.

Kulttuuriympäristön säilyttämistä tuetaan kehittämishankkeilla ja rakennusperinnön hoitoavustuksilla.

Ympäristöministeriön toimialan julkiset hallintotehtävät on budjetoitu momentille 35.20.52.

Valtiovarainvaliokunta:

Valiokunta on jo useiden vuosien ajan kiinnittänyt huomiota Nuuksion kansallispuiston kehittämiseen ja pitää erittäin hyvänä, että hankkeen suunnitteluun osoitettiin vuoden 2005 toisessa lisätalousarviossa 300 000 euron määräraha. Valiokunta kiirehtii hankkeen etenemistä ja korostaa, että kyseessä on pääkaupunkiseudun tärkein ja tunnetuin suojelu- ja virkistyskohde, joka on noin miljoonan suomalaisen päiväkäynnin ulottuvilla. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että kaikki osapuolet toimivat aktiivisesti hankkeen eteenpäin viemiseksi ja että myös valtio edistää hanketta omalta osaltaan.

Valiokunta kiinnittää muutoinkin huomiota kansallispuistojen kehittämiseen ja pitää tärkeänä, että suojelualueille rakennettujen opastuspolkujen ja niihin liittyvän infrastruktuurin rakentamista ja kunnossapitoa edistetään. Näillä hankkeilla on myös paikallisesti työllistävää merkitystä.

Luonnonsuojelualueiden rahoitusohjelma tarkistetaan vielä kuluvan vuoden aikana ja tarkoituksena on ottaa huomioon vanhan rahoitusohjelman jälkeenjääneisyys. Useimmat ympäristökeskukset saavat vanhojen ohjelmien toteuttamisen päätökseen jo vuoden 2007 loppuun mennessä, mutta ohjelmaa on kuitenkin tarpeen jatkaa vielä kahdella vuodella. Valiokunta pitää tärkeänä, että rahoitusohjelmaan osoitetaan puuttuvat resurssit ohjelmien loppuun saattamiseksi.

22. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muiden kuin Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin. Määrärahaa saa käyttää lisäksi luonnonsuojelualueilla uudisrakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten ja rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 8 500 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Määrärahaa saa käyttää lisäksi yksityismaiden luonnonsuojelualueiden merkintään ja hoitomenoihin, suurten petolintujen pesäpuiden merkitsemiseen, uhanalaisten eliölajien ja maisema-alueiden hoitoon sekä luonnonsuojelusuunnitteluun ja maa-aineslain soveltamiseen liittyvän suunnittelun menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös ennen maa-aineslain voimaantuloa syntyneiden ainestenottopaikkojen kunnostamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten sekä EU:n CITES-asetuksen edellyttämän eläinten hoidon järjestämiseen.

Selvitysosa: Suomessa oli vuoden 2004 lopussa runsas 4 000 yksityismaiden luonnonsuojelualuetta, joiden merkintä vaatii jatkuvaa ylläpitoa. Lisäksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaan yksityisten suojelualueiden inventointi, hoito ja ennallistaminen vaativat lisäresursseja. Määrärahalla valmistellaan ja toteutetaan uhanalaisten lajien luonnonsuojelulain mukaisia suojeluohjelmia sekä inventoidaan luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. Maa-ainesten kestävään käyttöön ja pohjavesien suojeluun liittyviä hankkeita jatketaan. Valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille ja arvokkaille perinnemaisemille laaditaan hoitosuunnitelmia ja tehdään maatalouden ympäristötukijärjestelmää edistäviä hoitotoimenpiteitä.


2006 talousarvio2 100 000
2005 I lisätalousarvio7 000
2005 talousarvio2 095 000
2004 tilinpäätös20 000 000

37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 925 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen aluearkkitehtitoiminnan menoihin sekä yhdyskuntakehityksen, luonnonsuojelun, maiseman, rakennetun kulttuuriympäristön ja virkistyskäytön kannalta valtakunnallisesti merkittävien alueiden yleiskaavojen laatimista varten. Lisäksi määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen kunnille ja kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille seudullisten virkistysalueiden hankintaan.

Selvitysosa: Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.

Aluearkkitehtitoimintaa avustamalla edistetään maankäyttö- ja rakennuslain toteuttamista pienissä kunnissa. Aluearkkitehtitoiminnan piirissä on 105 avustusta saavaa kuntaa.


2006 talousarvio925 000
2005 talousarvio925 000
2004 tilinpäätös925 000

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 24 038 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin. Määrärahaa saa käyttää myös menoihin, jotka aiheutuvat Metsähallituksen osallistumisesta luonnonsuojelun kansainvälisiin tehtäviin ja suojelualueiden hoitoon liittyvään yhteistyöhön Suomen lähialueilla. Määrärahaa saa käyttää Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoitomenoihin ja opastustoiminnan menoihin. Määrärahaa saa käyttää lisäksi luonnonsuojelualueilla uudisrakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 8 500 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 450 000 euroa, mikä on tarkoitettu luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun edellytysten parantamiseen ja työllisyyttä edistävään investointiohjelmaan. Ko. määräraha kohdennetaan lähinnä Pallas—Yllästunturin kansallispuiston alueen palveluvarustuksen ja opastuksen parantamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon julkisista hallintotehtävistä luonnonsuojelualueilla ja erämaa-alueilla kertyvät tulot.

Määrärahan käyttökohteita ja niiden määrien kehitys vuosina 2004—2006
 200420052006
    
Valtion omistamien luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (kpl)489489510
Valtion omistamien luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito (ha)1 504 0001 557 0001 590 000
Luonnonsuojelualuevarauksien hoito ja kunnossapito (ha)788 000760 000765 000
Kansallispuistojen hoito ja ylläpito (kpl)343434
Erämaa-alueiden hoito ja kunnossapito (ha)1 490 0001 490 0001 490 000
Saimaannorpan pesien seuranta (kpl)400450500
Maakotkan reviirien seuranta (kpl)400410420
Valkoselkätikan reviirien seuranta (kpl)130150150
Uhanalaisten ja luontodirektiivin II liitteen lajien esiintymien ja havaintopaikkojen suojelu (kpl)8 3008 3008 300
Polttopuuhuolto (kohteiden lkm)1 1201 1201 120
Jätehuolto (kohteiden lkm)480510510
Käymälöiden huolto (kohteiden lkm)830870870
Retkeilyreitit (km)1 9502 0402 040
Hiihtoreitit ja latu-urat (km)770760760
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden ylläpito (kpl)262727


2006 talousarvio24 038 000
2005 II lisätalousarvio300 000
2005 I lisätalousarvio312 000
2005 talousarvio22 435 000

63. Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 14 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvausten maksamiseen maanomistajille tai erityisen oikeuden haltijoille luonnonsuojelulain 24, 25, 29, 47 ja 49 §:n mukaisten päätösten tai sopimusten aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Määrärahaa saa käyttää Natura 2000 -verkoston toteuttamisesta aiheutuviin luonnonsuojelulain 53 §:n, maankäyttö- ja rakennuslain 197 §:n sekä yksityistielain 7 a §:n mukaan valtiolle määrättyjen korvausten maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää maa-aineslain 8 ja 26 §:n mukaisesti suojelusta aiheutuvien korvausten maksamiseen. Tämän lisäksi määrärahaa saa käyttää luonnonsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisiin haitankorvauksiin sekä metsien suojeluun liittyviin luonnonarvokaupan, tarjouskilpailun ja yhteistoimintaverkoston kokeiluhankkeiden toteuttamiseen. Mahdollisten korvaustoimitusten kulut katetaan myös määrärahasta.

Määrärahaa saa käyttää myös alueellisten ympäristökeskusten maksamiin korvauksiin rauhoitettujen harvinaisten eläinten aiheuttamista vahingoista sekä vahinkojen estämisestä ja rauhoitettujen harvinaisten eläinkantojen suojelemiseksi tarvittavista toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää koron maksamiseen jaksotetuille korvausten maksuerille. Koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen.

Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseksi saa tehdä vuonna 2006 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2006 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 16 000 000 euroa. Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 7 000 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 12 000 000 euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä yhteensä enintään 16 000 000 euroa.

Selvitysosa: Korvausmenettelyllä perustetaan suojelualueita pääasiassa valtioneuvoston vahvistamiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluville yksityismaille.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 200720082009Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä
     
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset 5 0004 000-9 000
Vuoden 2006 sitoumukset 7 0005 0004 00016 000
Yhteensä12 0009 0004 00025 000


2006 talousarvio14 000 000
2005 talousarvio16 600 000
2004 tilinpäätös16 350 000

64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 350 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää rakennussuojelulain (60/1985) 11 ja 13 §:n nojalla suoritettavien korvausten ja suojelun toteuttamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 57 §:n 3 momentin mukaisten avustusten maksamiseen kunnille.

Määrärahaa saa lisäksi käyttää avustusten maksamiseen yksityiselle omistajalle, rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille, kunnille ja kuntayhtymille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen sekä säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin ja tietopalveluun. Määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen merkittäviin maisema-alueisiin ja kansallisiin kaupunkipuistoihin kuuluvan rakennetun ympäristön hoitoon ja kunnostukseen.

Kunnille ja kuntayhtymille voidaan myöntää avustusta myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen hankkimiseksi, jolloin avustus myönnetään niissä tapauksissa, kun hankinnasta aiheutuvat kustannukset muodostuvat kunnan tai kuntayhtymän taloudelliseen asemaan nähden kohtuuttomiksi.

Avustusta rakennusperinnön hoitoon saa myöntää enintään 50 prosenttia toimenpiteiden kustannuksista. Erittäin arvokkaaseen, rakennustavaltaan tyypilliseen tai ainutlaatuiseen kohteeseen, johon uusi käyttötapa on vaikeasti sovitettavissa tai jolla on valtakunnallista merkitystä, voidaan avustusta myöntää tätä enemmän, kuitenkin enintään 80 prosenttia kustannuksista.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään pääasiassa yksityisten omistajien avustamiseen arvokkaan rakennusperinnön säilymisen turvaamiseksi suojeluarvojen mukaisella tavalla. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon että asuntokäyttöön tarkoitettujen rakennusperintökohteiden avustukset on siirretty myönnettäväksi valtion talousarviosta. Ennen vuotta 2006 myönnetyt tai varauspäätöksen saaneet avustukset maksetaan valtion asuntorahaston varoista.


2006 talousarvio2 350 000
2005 talousarvio850 000
2004 tilinpäätös850 000

76. Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 25 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostamiseen ja lunastamiseen luonnonsuojelutarkoituksia varten sekä erämaa-alueisiin liitettävien alueiden ostamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankittavien alueiden arvioinnista, maanmittaustoimituksista ja hankintatehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen sekä ympäristöministeriön hallinnassa olevien alueiden kiinteistönhoidon kustannuksiin. Lisäksi määrärahaa saa käyttää koron maksamiseen jaksotetuille kauppahinnan maksuerille. Koron suuruus on kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 95 §:n 1 momentin mukainen.

Valtioneuvoston vahvistamien luonnonsuojeluohjelmien toimeenpanoa varten saa tehdä vuonna 2006 sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2006 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 15 800 000 euroa. Valtuudesta saa aiheutua menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 5 000 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 10 000 000 euroa sekä vuoden 2009 loppuun mennessä yhteensä enintään 15 800 000 euroa.

Selvitysosa: Hankkimalla maata valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin pannaan täytäntöön valtioneuvoston vahvistamia luonnonsuojeluohjelmia, uhanalaisten eliölajien suojelusuunnitelmia ja vahvistettujen kaavojen suojelualuevarauksia. Alueellisten ympäristökeskusten ohella Metsähallitus jatkaa luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman mukaisia maanhankintoja. Vuoden 2004 loppuun mennessä valtiolle oli hankittu alueita yhteensä noin 330 000 ha.

Määrärahasta osoitetaan 12 070 000 euroa Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien käyttöön. Vastaava lisäys on budjetoitu Metsähallituksen voiton tuloutukseen momentille 13.05.01. Varoilla Metsähallitus toteuttaa luonnonsuojeluohjelmia ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa hankkimalla arvokkaita metsäalueita. Hankintoihin liittyvien kulujen osuus on enintään 1 800 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 200720082009Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki
menot yhteensä
     
Ennen vuotta 2006 tehdyt sitoumukset5 0005 500-10 500
Vuoden 2006 sitoumukset5 0005 0005 80015 800
Yhteensä10 00010 5005 80026 300


2006 talousarvio25 000 000
2005 talousarvio26 600 000
2004 tilinpäätös13 950 000