Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
              04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
              09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuriPDF-versio

Selvitysosa: Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot.

Toimintaympäristö

Ajantasaisten kiinteistö- ja maastotietojen merkitys yhteiskunnan toiminnoissa kasvaa, jonka seurauksena kansallisen kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudelle ja toimivuudelle sekä ajantasaisten yleisten maastotietojen saatavuudelle kohdistuu lisääntyviä vaatimuksia. Vuonna 2011 aloitetaan koko maan kattavan, teknisesti yhtenäisen ja laadultaan hallitun maastotietokannan tekninen uudistaminen siten, että maastotietojen käytettävyys ja käyttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisääntyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja muu paikkatietoyhteistyö eri toimijoiden kanssa syvenee. Maanmittauslaitoksen vastuulle siirtyneiden kiinteistöjen kirjaamistehtävien asianmukainen hoito varmennetaan ja samalla jatketaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin, sähköisen kirjaamisjärjestelmän ja kiinteistötietojärjestelmän kehittämistyötä. Paikkatietojen käytön tehostamiseen tähtäävän INSPIRE-direktiivin kansallinen toteuttaminen jatkuu. Direktiivin toimeenpanoon liittyen Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen tukipalveluiden järjestämisestä ja kehittää omien maastotietojen, kiinteistötietojen ja ilmakuvien hallintaa sekä niistä annettavia tietopalveluja. Geodeettinen laitos osallistuu INSPIRE-direktiivin toimeenpanon edellyttämien palvelujen kehittämiseen sekä kansallisella että Euroopan yhteisön tasolla. Tarkemman valtakunnallisen korkeusmallin tuottamista jatketaan laserkeilaustekniikalla ottaen huomioon muun muassa tulvariskikartoituksen alueellisia tarpeita.

Maatilatalouden tilusrakenteen ja kilpailukyvyn parantamiseksi tilusjärjestelyjä tuetaan. Tilusjärjestelyjen kysyntä ja alueellinen yhteistyö pysyvät edelleen korkealla tasolla.

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 906 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito, ilmakuvapalvelut ja paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen. Lisäksi Maanmittauslaitos tuottaa edellä mainittuihin tehtäviin liittyviä muita palveluja.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden toteuttamista seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Maanmittauslaitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Vaikuttavuus2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
tavoite
    
Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi919395
A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus   
— Haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä painotetusta alasta, %9597100
Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi (1.1.2003 = 0), %59,167,871,5

Toiminnallinen tuloksellisuus
 2009
toteutuma
2010
ennakoitu
2011
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Taloudellisuus, yksikkökustannukset   
— lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö854800800
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²149174161
Tuotokset ja laadunhallinta   
Suoritteiden määrä   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl20 30621 50021 100
— tilusjärjestelyt, kpl767
— kirjaamisasiat, kpl 236 000300 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²40 09040 00040 000
Laadunhallinta   
Organisaation palvelukyky   
— lohkomisten kestoaika, kk7,76,06,0
— maastotiedon keruun täydellisyys, %979696
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä1 7831 9761 905

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
    
Bruttomenot115 305126 106126 255
Bruttotulot61 87870 43572 349
Nettomenot53 42755 67153 906
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta16 448  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle17 728  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)
 2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot55 32764 64367 299
— muut tuotot180  
Tuotot yhteensä55 50764 64367 299
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset35 99843 34744 231
— osuus yhteiskustannuksista19 84222 33023 289
Kustannukset yhteensä55 84065 67767 520
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-333-1 034-221
Kustannusvastaavuus, %9998100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot5 5595 1815 013
Tuotot yhteensä5 5595 1815 013
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset2 4962 3502 310
— osuus yhteiskustannuksista2 7812 5972 470
Kustannukset yhteensä5 2774 9474 780
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)282234233
Kustannusvastaavuus, %105105105

Sähköinen kiinteistöjen vaihdanta ja kirjaus (KIRVA) -hankkeelle on vuosina 2008—2010 myönnetty yhteensä 8 500 000 euroa siirtona tuottavuus- ja IT-hankkeiden edistämisen määrärahoista. Vuodelle 2011 hankkeelle myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset546
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus197
Vuodelle 2010 myönnetyn lisäyksen poisto (KIRVA)-4 000
Siirto momentilta 28.70.20 (KIRVA - sähköinen kiinteistöjen vaihdanta ja kirjaus)1 000
Tuottavuustoimet (-71 htv)-940
Tuottavuustoimien htv-vähennyksen aiheuttama ostopalvelujen lisäys400
Toiminnan laajentaminen1 032
Yhteensä-1 765


2011 talousarvio53 906 000
2010 III lisätalousarvio299 000
2010 talousarvio55 671 000
2009 tilinpäätös54 707 000

02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 732 000 euroa.

Selvitysosa: Geodeettisen laitoksen tehtävänä on luoda perusedellytykset maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa ja tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi. Laitos tekee tutkimustyötä geodesian, geoinformatiikan, kaukokartoituksen ja navigoinnin sekä niihin liittyvien tieteiden aloilla ja edistää näiden alueiden menetelmien ja laitteiden käyttöönottoa erityisesti paikkatietojen hankinnassa ja käsittelyssä. Geodeettista laitosta kehitetään paikkatietoalan eurooppalaisena tutkimuslaitoksena siten, että se palvelee tehokkaasti julkista hallintoa ja elinkeinoelämää.

Geodeettinen laitos tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

Laitos osallistuu Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) työhön kehittämällä paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä sekä kehittämällä yhteenliittymän yhteisiä tukipalveluja.

Laitos osallistuu sellaisiin Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tutkimushankkeisiin, joissa voidaan hyödyntää paikkatietojen hankinta- ja yhteiskäyttömenetelmiä.

Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin tutkimusasemaa sekä yhdessä European Satellite Service Provideerin kanssa Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS -asemaa (Ranging and Integrity Monitoring Station). Toiminnalla mahdollistetaan muun muassa tulevan eurooppalaisen Galileo-paikannussatelliittijärjestelmän hyvä hyödynnettävyys koko Suomen alueella, osallistuminen globaalin ja eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2011 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Geodeettiselle laitokselle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tunnuslukutaulukko toiminnallisesta tuloksellisuudesta v. 2009—2011
 Nettomenot, 1 000 €Htv
 200920102011200920102011
TulosalueTot.ArvioArvioTot.ArvioArvio
       
Johto-, kirjasto-, informaatio- ja hallintopalvelut921950927101010
Geodesia ja geodynamiikka913891917151414
Geoinformatiikka ja kartografia522510522788
Kaukokartoitus ja fotogrammetria834815840101111
Navigointi ja paikannus526514526777
Yhteensä3 7163 6803 7324950501)

1) Lisäksi laitoksella on noin 20 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö palkattuna ulkopuolisella rahoituksella.

Toiminnallinen tehokkuus

Geodeettisen laitoksen menoista katetaan 5 % ulkopuolisilla tuloilla, jotka hankitaan tutkimusrahoituksena sekä koti- että ulkomailta. Laitoksen menoista 95 % katetaan budjettirahoituksella, jolla hoidetaan valtakunnallisesti tärkeät mittaus-, kehitys- ja tutkimustehtävät, sekä ylläpidetään ja kehitetään laitoksen osaamista ja tutkimuslaitteita. Lisäksi budjettirahaa käytetään laitoksen osuutena yhteistutkimushankkeissa.

Laitos jatkaa yhteistyötään sekä koti- että ulkomaisten laitosten kanssa kalliiden tutkimuslaitteiden käytössä. Tämän lisäksi tutkimuslaitteita kehitetään nykyistä automaattisemmaksi ja mittaustietojen keruumenetelmiä tehostetaan.

Tuotokset ja laadunhallinta

Laitosta kehitetään eurooppalaisena tutkimuslaitoksena tekemällä yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tämä mahdollistaa laitoksen tietotaidon sekä työn laadun kilpailukykyisen kehittymisen.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2009
toteutuma
2010
varsinainen
talousarvio
2011
esitys
    
Bruttomenot4 9794 0304 182
Bruttotulot556350450
Nettomenot4 4233 6803 732
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 030  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle323  

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 100 000 euroa bruttomenoissa ja bruttotuloissa maksullisen toiminnan lisääntymisen johdosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset36
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus16
Yhteensä52


2011 talousarvio3 732 000
2010 III lisätalousarvio23 000
2010 talousarvio3 680 000
2009 tilinpäätös3 716 000

40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) uusjakotoiminnan tukemisesta annetun lain (24/1981), kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 102 §:n mukaisten lainojen ja korkotuen rahoituksesta ja eräistä vesitilusjärjestelyistä annetun lain (31/1980) 19 §:n mukaisista lunastuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain (451/1988) 21 ja 22 §:n mukaisten menojen maksamiseen

3) kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 207 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimitusmenojen maksamiseen uusjakojen ja vesitilusjärjestelyjen osalta.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan käytön arvioidaan jakautuvan siten, että asianosaisilta takaisin perittävä osuus on noin 3,2 milj. euroa ja valtion lopulliseksi menoksi jää noin 3,8 milj. euroa. Uusjaon tukemislain (24/1981) mukaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin perittävän osuuden takaisinmaksu on suoritettava yhdeksän prosentin suuruisina vuosimaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen (211/1981) mukaan valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin maksaminen alkaa viidentenä vuotena sen jälkeen kun uusjakotoimitus on päättynyt. Tavoitteena on nopeuttaa valtion varoista maksettujen kustannusten takaisinperintää. Hallitus antaa esityksen uusjakojen tukemislain muuttamisesta siten, että vuoden 2012 alusta lukien vireille tulleissa uusjaoissa valtion varoista maksetut takaisin perittävät kustannukset suoritetaan takaisin valtiolle nykyistä huomattavasti nopeammassa ajassa. Takaisinmaksu alkaisi toimituksen lopettamisesta seuraavana vuotena.


2011 talousarvio7 000 000
2010 talousarvio6 500 000
2009 tilinpäätös7 449 998