Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              90. Rahapelitoiminnan tuotto
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, tupakkalain (693/1976) 25 §:n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja.


2018 talousarvio 1 600 000
2017 talousarvio 1 600 000
2016 tilinpäätös 1 839 128

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 600 000 euroa.

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2018 talousarvio 300 000
2017 talousarvio 500 000
2016 tilinpäätös 185 952

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 300 000 euroa.

90. Rahapelitoiminnan tuotto

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 467 313 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 18 §:n mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 357 975 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 76 188 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon 30 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen. Tuloja vastaavasti momentilta 33.01.01 katetaan 3 150 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen hallinnollisia menoja.

Tuloarviosta 435,8 milj. euroa on Veikkaus Oy:n tuottoarvion mukaista vuoden 2018 tuottoa ja 31,5 milj. euroa on raha-automaattiyhdistyksen jakamatta jääneiden varojen purkua sosiaali- ja terveysministeriön taseesta.


2018 talousarvio 467 313 000
2017 I lisätalousarvio 5 500 000
2017 talousarvio 449 163 000
2016 tilinpäätös 426 788 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 476 313 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 9 000 000 euroa talousarvioesityksen 467 313 000 euroon nähden johtuu Raha-automaattiyhdistyksen käyttämättä jääneiden varojen tuloutuksesta. Varat kohdistetaan rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan ja kotiin vietäviin palveluihin.


2018 talousarvio 476 313 000
2017 II lisätalousarvio 11 637 000
2017 I lisätalousarvio 5 500 000
2017 talousarvio 449 163 000
2016 tilinpäätös 426 788 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 476 313 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 282 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu Raha-automaattiyhdistyksen käyttämättä jääneiden varojen tuloutuksesta. Varat kohdistetaan rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan sekä kotona asumista tukeviin palveluihin.


2018 II lisätalousarvio 19 282 000
2018 talousarvio 476 313 000
2017 tilinpäätös 466 304 041
2016 tilinpäätös 426 788 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 19 282 000 euroa.

98. Valtionapujen palautukset

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 97 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2018 talousarvio 97 200 000
2017 talousarvio 93 200 000
2016 tilinpäätös 113 231 777

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 97 200 000 euroa.

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 325 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Kuntien avopalveluennakoiden palautukset (sotilasvammalaki 404/1948) 800 000
Sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit (sotilasvammalaki 404/1948) 350 000
Muut tulot 175 000
Yhteensä 1 325 000

2018 talousarvio 1 325 000
2017 talousarvio 1 305 000
2016 tilinpäätös 1 197 533

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 325 000 euroa.