Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2005
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Sosiaali- ja terveysministeriö
         02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
         03. Työttömyysturvalautakunta
         04. Tarkastuslautakunta
            05. Vakuutusvalvontavirasto
         06. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
         07. Työterveyslaitos
         08. Kansanterveyslaitos
         09. Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
         10. Säteilyturvakeskus
         11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
         12. Valtion koulukodit
         13. Työsuojelun piirihallinto
         14. Valtion mielisairaalat
         15. Perhekustannusten tasaus
         16. Yleinen perhe-eläke
         17. Työttömyysturva
         18. Sairausvakuutus
         19. Eläkevakuutus
         20. Tapaturmavakuutus
         21. Rintamaveteraanieläkkeet
         22. Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot
         23. Muu sodista kärsineiden turva
         28. Muu toimeentuloturva
         32. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         33. Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot
         53. Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta
              23. Terveysvalvonta
              24. Tartuntatautien valvonta
              50. Terveyden edistäminen
         57. Lomatoiminta
         92. Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

23. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää terveydensuojelulain (763/1994), elintarvikelain (361/1995), geenitekniikkalain (377/1995), kemikaalilain (744/1989) ja säteilylain (592/1991) edellyttämästä terveysvalvonnasta, terveysvalvontatutkimuksesta ja henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä ionisoimattoman säteilyn valvonnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja niistä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon terveydensuojelulain edellyttämät asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveysvalvonnasta, elintarvikehygienian valvonnasta sekä EU:n alueella tapahtuvasta kemikaalivalvonnan ja geenitekniikan valvonnan aktivoitumisesta aiheutuvat kulut. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 100 000 euroa jätteiden hyödyntämisen ja loppusijoituksen ympäristöhygienian, jätealan työturvallisuuden ja terveydenhoitolaitosten jätehuollon kehittämiseksi. Määrärahaa käytetään erityisesti kuntien terveydensuojeluvaatimusten valvontatyön helpottamiseksi tarvittavien ohjeiden ja oppaiden laatimiseen.

Toiminnan vaikuttavuuden tavoitteena on


2005 talousarvio950 000
2004 talousarvio850 000
2003 tilinpäätös850 000