Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö
         40. Ammattikorkeakouluopetus
         50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus
         60. Tiede
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot
              02. Valtion taidemuseon toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot
              07. Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot
              08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot
              30. Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin
              32. Valtionosuudet ja -avustukset museoille
              33. Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan
              34. Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin
              36. Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen avustus
              40. Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              54. Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin
              55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen
              56. Kulttuuriviennin edistäminen
              70. Kaluston hankinta
              72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 678 000 euroa.

Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan keskeinen tavoite on vastata Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kulttuurimatkailun perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta.

Suomenlinnaa kehitetään kestävän matkailun periaatteita noudattaen. Tavoitteena on suuren yleisön tietämyksen lisääntyminen maailmanperintökohteesta. Suomenlinnan julkisuuskuvaa pyritään parantamaan tukemalla maailmanperintökohteeseen järjestettäväksi sopivia ja paikan arvon mukaisia kulttuuritapahtumia. Kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevaa Helsingin vankilan Suomenlinnan osastoa.

Tunnusluku2006
toteutuma
2007
toteutuma
2009
arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu)147 000155 000170 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, %212729
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m²), %38,54041
Vuokratuotot, kasvu %0,95,11
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilötyövuodet (htv)949391

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)   
 2007
toteutuma
2008
varsinainen
talousarvio
2009
esitys
    
Bruttomenot6 8356 2846 578
Bruttotulot4 0583 8863 900
Nettomenot2 7782 3982 678
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 106  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 151  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkojen tarkistukset162
Siirto momentilta 29.80.75120
Siirto momentille 28.20.06 (Valtion IT-palvelukeskus)-2
Yhteensä280


2009 talousarvio2 678 000
2008 II lisätalousarvio454 000
2008 talousarvio2 398 000
2007 tilinpäätös2 823 000