Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. (28.01 och 20, delvis) Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. (28.20, delvis) Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              (03.) Omkostnader för finanscontrollerfunktionen
              06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2018

06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 733 000 euro.

Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning.

Förklaring: Anslaget används för att centraliserat skaffa gemensamma e-tjänster för service och förvaltning av Statens center för informations- och kommunikationsteknik eller av andra organisationer. Sådana tjänster är bl.a. identifierings- och betalningstjänsten för medborgare (VETUMA), medborgarkontot och portalen för öppna data.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (överföring till moment 28.70.01)-1 070
Nivåförändring-1
Sammanlagt-1 071

2016 budget2 733 000
2015 budget3 804 000
2014 bokslut4 418 000