Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

10. Muut verotPDF-versio

03. Autovero

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 896 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 3,8—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta kevennetään asteittain hallituskaudella yhteensä n. 182 milj. euroa. Ensimmäiset veronkevennykset tulivat voimaan vuosien 2016 ja 2017 alusta ja seuraavat kevennykset tulevat voimaan asteittain vuosien 2018 ja 2019 alussa. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Suomessa määräaikaisesti käytettävien leasing- ja vuokra-autojen verotusmenettelyä muutettiin vuoden 2017 alusta lähtien siten, että ensirekisteröinnin yhteydessä on mahdollista hakea ennakkoon ajoneuvojen viennistä ulkomaille maksettavaa palautusta. Samalla vientipalautuksen saamisen edellytykset lievenivät.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suurin merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan n. 118 000 kpl vuonna 2017. Vuonna 2018 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan muutamalla tuhannella kappaleella vuodesta 2017.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

  2016 2017 ennuste 2018 ennuste
  kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
kpl keskim.
vero, euroa
             
Uudet henkilöautot 115 300 6 500 118 000 6 300 122 000 5 500
Uudet pakettiautot 13 300 4 900 16 000 4 700 16 000 4 500

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2016 oli n. 120 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella. Autoveron tuottoon on vaikuttanut viime vuosina myös käytettynä maahantuotujen autojen autoveroon liittyvät palautukset.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
ennuste
       
Henkilöautot 882 779 794
Pakettiautot 74 67 79
Moottoripyörät 10 12 11
Muut ajoneuvot 8 5 12
Autoveron palautukset -10 -10 -
Yhteensä 964 853 896

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 55 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 80 milj. euroa vuonna 2018.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
ennuste
2018
ennuste
       
Muuttoautojen verotuki 7 7 -
Taksien verotuki 10 10 15
Invalidien autoverotuki 4 4 4
Pelastusautojen, sairasautojen, invataksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet 62 62 61
Yhteensä 83 83 80

2018 talousarvio 896 000 000
2017 I lisätalousarvio 52 000 000
2017 talousarvio 853 000 000
2016 tilinpäätös 963 541 452

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 911 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 15 000 000 euroa talousarvioesityksen 896 000 000 euroon aiheutuu kasvaneesta autojen myyntiennusteesta. Romutuspalkkion ja sähköautojen hankintatuen arvioidaan siirtävän henkilöautojen myyntiä vuodelta 2017 vuodelle 2018.


2018 talousarvio 911 000 000
2017 II lisätalousarvio 32 000 000
2017 I lisätalousarvio 52 000 000
2017 talousarvio 853 000 000
2016 tilinpäätös 963 541 452

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 911 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuottoarviota korottaa se, että uusien autojen CO2-päästötaso ei ole laskenut ennustetusti, jolloin keskimääräinen uusien autojen vero on toteutunut ennustettua korkeampana. Lisäksi ennustettuun verotettujen autojen määrän kasvuun vaikuttaa aiempaa positiivisempi ennuste yksityisen kulutuksen kehityksestä.

Tuottoarviossa on otettu huomioon taksien autoverotuen asteittainen poistuminen 1.7.2018 alkaen. Verotuen pienenemisen seurauksena autoveron tuoton arvioidaan kasvavan n. 2 milj. euroa.


2018 I lisätalousarvio 65 000 000
2018 talousarvio 911 000 000
2017 tilinpäätös 977 138 446
2016 tilinpäätös 963 541 452

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa.

05. Varainsiirtovero

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 786 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu varainsiirtoverolakiin (931/1996). Vuonna 2018 varainsiirtoveron määrä on 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 2 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Muiden kuin asunto- tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron määrä on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti varainsiirtovero ehdotetaan poistettavaksi tietyissä yhtiömuodon muutoksissa. Tämän arvioidaan pienentävän varainsiirtoveron tuottoa vuonna 2018 noin puoli milj. euroa ja pidemmällä aikavälillä noin miljoona euroa vuodessa.

Varainsiirtoveron tuotosta suurin osa kertyy asunto- ja kiinteistökaupasta. Varainsiirtoveron tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti johtuen muun muassa veron piiriin kuuluvien yritysjärjestelyjen määrän vaihtelusta samoin kuin asunto- ja kiinteistömarkkinoiden suhdannevaihteluista. Talousarvioesityksessä on käytetty oletusta, että vuonna 2018 asunto-osakekaupan arvo nousisi 3,4 % sekä kiinteistökaupan arvo nousisi 2,3 %. Varainsiirtovero tulee suorittaa 2—6 kuukauden kuluessa, uusien asunto-osakkeiden tapauksessa tätäkin myöhemmin, minkä johdosta asunto- ja kiinteistökaupassa tapahtuvat muutokset näkyvät varainsiirtoveron kertymässä jopa vuoden viiveellä.

Varainsiirtoveroon kohdistuu 12 verotukea, joista neljälle pystytään laskemaan arvo. Merkittävimmät varainsiirtoverotuksen verotuet ovat ensiasunnon ostajien vapautus varainsiirtoverosta ja se, että julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien kauppa ei kuulu varainsiirtoveron piiriin.

Varainsiirtoverotuksen merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2016 2017 2018
       
Ensiasunnon luovutuksen varainsiirtoverovapaus 95 95 95
Julkisesti listatun arvopaperin varainsiirtoverovapaus 2 000 2 000 2 000
Muut 4 4 4
Yhteensä 2 099 2 099 2 099

2018 talousarvio 786 000 000
2017 talousarvio 817 000 000
2016 tilinpäätös 857 627 681

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 786 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ennakoitua suuremmista kertymätiedoista.


2018 II lisätalousarvio 40 000 000
2018 talousarvio 786 000 000
2017 tilinpäätös 775 097 440
2016 tilinpäätös 857 627 681

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa.

06. Arpajaisvero

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 235 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arpajaisverolakiin (552/1992). Vero on 12 % yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten ja totopelien tuotosta. Vero kertyy lähes kokonaan yksinoikeudella toimeenpannuista arpajaisista, joista vero kerätään rahapanosten ja maksettujen voittojen erotuksesta.


2018 talousarvio 235 000 000
2017 talousarvio 230 000 000
2016 tilinpäätös 228 985 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 235 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Momentille ei edellä oleva johdosta arvioida kertyvän lisäystä.


2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio 235 000 000
2017 tilinpäätös 227 056 868
2016 tilinpäätös 228 985 933

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

07. Ajoneuvovero

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 174 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu ajoneuvoverolakiin (1281/2003). Veron päivää kohden kannettava määrä on perusveron osuus lisättynä käyttövoimaveron osuudella.

Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoista. Perusvero on määräytynyt vuodesta 2011 alkaen ajoneuvon hiilidioksidipäästön perusteella. Jos hiilidioksidipäästön määrästä ei ole merkintää ajoneuvorekisterissä, vero perustuu ajoneuvon suurimpaan sallittuun kokonaismassaan. Käyttövoimaveroa määrätään ajoneuvolle, jota käytetään muulla voimalla tai polttoaineella kuin moottoribensiinillä. Veroa kannetaan vaan niiltä päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäyttöön.

Käyttövoimaveron tarkoituksena on tasata eri polttoaineiden tai käyttövoiman toisistaan poikkeavasta verotuksesta johtuvaa vuoden aikana maksettavaksi tulevaa verojen määrää. Tämä koskee henkilöautoja. Koska käyttövoimavero on kiinteä ja polttoaineverotus taas riippuu ajoneuvokohtaisesta polttoainekulutuksesta ja ajosuoritteesta, verorasituksen tasaus toteutuu keskimääräisyyksiin perustuvilla oletuksilla. Muiden ajoneuvojen kuin henkilöautojen käyttövoimaverolla on fiskaalisia ja EU-oikeudellisia perusteita.

Paketti- ja henkilöautojen perusveroa korotettiin 100 milj. euroa vuoden 2017 alusta alkaen.

Ajoneuvoveron kertymän jakautuminen perusveroon ja käyttövoimaveroon ajoneuvolajeittain (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
       
Perusvero      
— henkilöautot 583 648 654
— pakettiautot 111 134 125
— kuorma-autot - - -
Käyttövoimavero      
— henkilöautot 291 278 297
— pakettiautot 29 29 30
— kuorma-autot 55 53 55
Maksutapalisä 14 13 13
Yhteensä 1 083 1 155 1 174

Ajoneuvoverotuksen merkittävin verotuki on invalidien vapautus ajoneuvoveron perusverosta. Verotukien yhteismääräksi arvioidaan 17 milj. euroa.


2018 talousarvio 1 174 000 000
2017 talousarvio 1 155 000 000
2016 tilinpäätös 1 082 962 036

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 174 000 000 euroa.

08. Jätevero

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 16 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu jäteverolakiin (1126/2010). Vuonna 2017 jäteveroa korotettiin 55 eurosta 70 euroon jätetonnilta. Jäteveron veropohja on kutistunut vuoden 2011 veromuutoksen jälkeen noin kuudesosaan.


2018 talousarvio 16 000 000
2017 talousarvio 22 000 000
2016 tilinpäätös 20 624 302

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 16 000 000 euroa.