Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

01. ArvonlisäveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 911 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu arvonlisäverolakiin (1501/1993). Merkittävimmän osan arvonlisäverotuksen veropohjasta muodostaa kotitalouksien kulutus, josta kertyy lähes 70 % arvonlisäveron tuotosta. Arvonlisäveroa kertyy myös valtiosektorin ja julkisen sektoriin luettavien sosiaaliturvarahastojen välituotekäytöstä ja investoinneista. Kuntien ja kuntayhtymien välituotekäytöstä ja investoinneista kerätään myös arvonlisäveroa, mutta koska kerätyt verot palautetaan paikallishallinnolle, ne eivät lisää valtion arvonlisäverotuottoja. Merkittävä verokertymän erä on myös ns. muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kerättävä arvonlisävero. Tähän sisältyy mm. rahoitus- ja vakuutustoiminnan, asuntojen omistuksen ja vuokrauksen sekä yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välituotekäytön arvonlisävero. Kotitalouksien kulutuksesta, valtion ja sosiaaliturvarahastojen sekä muun verovapaan toiminnan välituotekäytöstä kertyy yhteensä n. 85 % valtion arvonlisäverokertymästä. Arvonlisäveroa kertyy lisäksi mm. edellä mainittujen sektoreiden investoinneista sekä kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen välituotekäytöstä ja investoinneista.

Arvonlisäveron veropohjan keskeisten erien muutos, %

  2016 2017
ennuste
2018
ennuste
       
Kotitalouksien verollisten kulutusmenojen veropohja 1,8 2,9 2,4
Valtiosektorin ja sosiaaliturvarahastojen toiminnan välituotekäyttö 8,3 -1,0 1,3
Muun verovapaan toiminnan välituotekäyttö 2,9 3,9 3,7

Arvonlisäveron kertymä koostuu Verohallinnon ja Tullin kantamista arvonlisäveroista sekä muiden valtion tilivirastojen suoraan arvonlisäveromomentille kirjaamista määristä. Aikaisempina vuosina Tulli on kantanut arvonlisäveron Euroopan unionin ulkopuolisesta tuonnista kokonaan, mutta vuoden 2018 alusta lähtien arvonlisäverorekisterissä olevilta asiakkailta kerättävät maahantuonnin arvonlisäverot siirtyvät Verohallinnon kerättäväksi. Tullin tehtäväksi jää lähinnä yksityishenkilöiltä kerättävä tuonnin arvonlisävero, jonka osuus EU:n ulkopuolisen tuonnin arvonlisäverosta on vain n. 1 %. Maahantuonnin arvonlisäverokannon siirtyminen Verohallintoon aiheuttaa valtiolle arviolta 184 milj. euron ajoitustekijöistä johtuvan kertaluonteisen verotulojen menetyksen.

Osana toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia uudistetaan myös rahoitusjärjestelmää. Vuoden 2018 alusta lähtien arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että oikeus hakeutua kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta verovelvolliseksi koskisi myös kiinteistöjä, joiden käyttäjänä on yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Tämä saattaa kasvattaa valtion arvonlisäverotuloja vuonna 2018 lähes 4 milj. euroa. Kokonaisuudessaan reformin on tarkoitus olla valtion rahoitusaseman kannalta kustannusneutraali.

Arvonlisäverokertymästä vähennettävät palautukset koostuvat arvonlisäverovelvollisille ilmoitusten, hakemusten ja muutosten johdosta palautetuista veroista. Varsinaisen veron lisäksi palautuksiin sisältyy kunnille palautettu arvonlisävero, joka on viime vuosina ollut keskimäärin n. 2,3 mrd. euroa vuosittain.

Arvonlisäveron kertymät (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
       
Verohallinnon bruttokertymä 26 363 26 762 30 991
Tullilaitoksen nettokertymä 2 372 2 445 30
Arvonlisäverokertymä muista valtion tilivirastoista 48 64 49
Verohallinnon maksamat palautukset -11 676 -12 140 -13 159
Arvonlisäverokertymä yhteensä 17 107 17 131 17 911

Arvonlisäveroennusteen osuvuus riippuu keskeisesti siitä, miten kulutuksen kokonaisarvon kehitys ja kohdentuminen kyetään ennakoimaan. Muutokset kulutuksessa vaikuttavat nykyisen kulutuksen lisäksi ennustettuun tulevaan kulutukseen ja sitä kautta ennustettuun arvonlisäveropohjaan.

Tuottoennusteessa on otettu huomioon arvonlisäveron verotuet, jotka muodostuvat alennetuista verokannoista. Verotuiksi määritellään myös joitain EU:n arvonlisäverodirektiivistä poikkeavia eriä sekä arvonlisäveron alarajaan liittyvä huojennus. Arvonlisäverotukseen kohdistuu 20 verotukea vuonna 2018. Niiden kokonaissumman arvioidaan olevan n. 3 mrd. euroa.

Arvonlisäveroon kohdistuvat verotuet (milj. euroa)

  2016 2017 2018
       
Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu alv-kanta (14 %) 1 199 1 219 1 236
Lääkkeiden alennettu alv-kanta (10 %) 328 346 351
Henkilökuljetusten alennettu alv-kanta (10 %) 255 262 268
Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien alennettu alv-kanta (10 %) 113 114 116
Ravintola- ja ateriapalvelujen alennettu alv-kanta (14 %) 528 542 555
Muut verotuet 480 531 541
Verotuet yhteensä 2 903 3 014 3 068

2018 talousarvio 17 911 000 000
2017 I lisätalousarvio 186 000 000
2017 talousarvio 17 131 000 000
2016 tilinpäätös 17 106 964 879

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille arvioidaan kertyvän 17 911 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 109 000 000 euroa.

Selvitysosa:Arviot taloudellisen tilanteen ja yksityisen kulutuksen kehityksestä ovat parantuneet aikaisempaan ennusteeseen verrattuna.


2018 I lisätalousarvio 109 000 000
2018 talousarvio 17 911 000 000
2017 tilinpäätös 17 547 147 195
2016 tilinpäätös 17 106 964 879

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 109 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 104 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu siitä, että taloudellinen tilanne ja arvonlisäveron kertyminen ovat olleet hieman odotettua myönteisempiä.


2018 II lisätalousarvio 104 000 000
2018 I lisätalousarvio 109 000 000
2018 talousarvio 17 911 000 000
2017 tilinpäätös 17 547 147 195
2016 tilinpäätös 17 106 964 879

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 104 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.