Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Selvitysosa:Liikenteen viranomaispalveluilla turvataan liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikennejärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen innovatiiviseen kehittämiseen.

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 609 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa-ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla
 • — pyrkiä ohjaamaan kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla
 • — avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi
 • — turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2017 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite 2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut  
Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa toimialan kehityksen.      
Ajoneuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen käyttäjäystävällisyyden lisääminen   Katsastajille on tuotettu sähköinen oppimisympäristö. Sähköinen oppimisympäristö on käytössä.
    Laatumittaristoa on kehitetty monipuolisemmaksi. Uusi laatumittaristo on käytössä.
    Arvio sääntelyn tarpeellisuudesta on tehty. Arvioinnissa tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu.
Kuljettajien lupa- ja kelpoisuuspalveluiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi   Suunnitelma kuljettajatiedon kehittämiseksi on valmis. Sähköistämisen käyttöönotto on toteutunut.
    Suunnitelma tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on valmis. Toimenpiteet tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on tehty.
    Rautatieliikenteen kelpoisuussääntelyn uudistamiseksi on tehty ehdotus. Rautatieliikenteen toimijoiden vaatimusten toimeenpano on aloitettu suunnitellusti.
2. Liikenteen energiareformi    
Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne).      
Ajoneuvokannan uudistaminen   Selvitys toimenpiteistä ajoneuvokannan uudistamiseksi on valmistunut. Tunnistetut muutostarpeet on toimeenpantu.
Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen   Liikenteen energiatehokkuussopimukset on korvattu tieliikenteen vastuullisuusmallilla. Vastuullisuusmallin tunnettavuus ja siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä on mitattu. Vastuullisuuskulttuuritutkimus on tehty.
Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla   Viranomaistoimien suunnitelma ja lähtötasoarviointi on tehty. Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu.
Vaihtoehtoisten ja puhtaampien polttoaineiden käytön lisääntyminen merenkulussa   Suunnitelma viraston toimista tavoitteen edistämiseksi on laadittu. Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu.
3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet    
Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa.      
Sähköiset asiointikanavat ja tietojenvaihto   Digitaalinen Trafi -suunnitelma on laadittu. Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön. Suunnitelma on toimeenpantu. Uusia sähköisiä palveluita on otettu käyttöön.
    Viranomaisten välinen tiedonvaihtosuunnitelma on valmistunut. Kansalaisten tiedonluovutuskerrat ovat vähentyneet.
Liikenteen tietojen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa   Trafin tietoon perustuvien palvelujen määrä on kasvanut vähintään 5 %. Trafin tietoon perustuvien palvelujen määrä on kasvanut vähintään 5 %.
    Avoimen datan määrää on lisätty. Avoimen datan määrää on lisätty.
Automaation mahdollisuuksien hyödyntäminen   Ajoneuvojen varustetietojen rekisteröintitarpeet on selvitetty. Selvityksen mukaiset toimenpiteet on tehty.
    Automaatiohankkeiden informaatiopalvelu toimii. Informaatiopalvelu on arvioitu.
    Sähköistä RPAS-asiointia ja palveluja on kehitetty yhteistyössä. Markkinaehtoista kotimaista RPAS-toimintaa on edistetty.
4. Luottamus digitaalisiin palveluihin    
Viraston tietojärjestelmät ja tieto ovat laadukkaita ja tietoturvallisia.   Liikenteen tietojärjestelmän ja tietovaraston jatkokehittämisestä on tehty suunnitelmat. Jatkokehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan.
5. Liikenne- ja viestintäverkot      
Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus ovat parantuneet.      
Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seuranta ja kehittäminen yhteistyössä hallinnonalan kanssa.   Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seurantaa on laajennettu. Seurannan toimivuus on arvioitu ja jatkokehitystarpeet on tunnistettu.
Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustyön koordinointi hallinnonalalla   Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustoimijoiden roolien mukainen osallistuminen on suunniteltu. Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu.
Uusien toimintatapojen käyttöönotto   Aluskatsastusten uudet toimintamallit ovat käytössä. Aluskatsastusten uudet toimintamallit on arvioitu.
    Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu valvontasuunnitelmassa. Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu myös lupatoiminnoissa.
    Tieliikenteen turvallisuuden sidosryhmäyhteistyön koordinointi on aloitettu. Sidosryhmäyhteistyön koordinointia on kehitetty palautteen perusteella.
Palvelutaso      
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) 3,5 3,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) 3,6 3,6 3,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Tuottavuus      
Työn tuottavuuden kasvu-% vähintään 6,62 1 1
Kokonaistuottavuuden kasvu-% vähintään 7,94 2 2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) 101 100…106 100…106
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 107 113...120 120...127

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 12,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 40 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 12,9 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma

2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 135 388 138 106 138 604
Bruttotulot 84 442 90 240 90 995
Nettomenot 50 946 47 866 47 609
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 685    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 085    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 74 455 81 023 80 865
— Ajoneuvojen rekisteröinti 37 895 32 433 29 680
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 23 489 35 274 33 792
— Luvat ja valvonta 13 071 13 316 17 393
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 9 590 9 217 10 130
Tuotot yhteensä 84 045 90 240 90 995
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 77 626 80 985 83 641
— Ajoneuvojen rekisteröinti 35 516 30 819 27 765
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 25 147 34 144 36 623
— Luvat ja valvonta 16 963 16 022 19 253
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 9 131 9 217 7 215
Kustannukset yhteensä 86 757 90 202 90 856
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)      
Julkisoikeudelliset suoritteet -3 171 38 -2 776
— Ajoneuvojen rekisteröinti 2 379 1 614 1 915
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot -1 658 1 130 -2 831
— Luvat ja valvonta -3 892 -2 706 -1 860
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 459 - 2 915
Kustannusvastaavuus yhteensä -2 712 38 139
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 96 100 97
— Ajoneuvojen rekisteröinti 107 105 107
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 93 103 92
— Luvat ja valvonta 77 83 90
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 105 100 140
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 97 100 100

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Tuotot      
Lentoliikenteen valvontamaksu 11 451 11 451 12 451
Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 751 7 260 7 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - 40 40
Tuotot yhteensä 19 202 18 751 19 751
       
Kustannukset      
Lentoliikenteen valvontamaksu 11 510 11 870 12 510
Katsastustoiminnan valvontamaksu 6 472 7 260 7 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - 40 40
Kustannukset yhteensä 17 982 19 170 19 810
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Lentoliikenteen valvontamaksu -59 -419 -59
Katsastustoiminnan valvontamaksu 1 279 - -
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - - -
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä 1 220 -419 -59
       
Kustannusvastaavuus, %      
Lentoliikenteen valvontamaksu 99 96 100
Katsastustoiminnan valvontamaksu 120 100 100
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - 100 100
Kustannusvastaavuus, % 107 98 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lentoliikenteen valvontamaksun tarkistus 1 000
Merenkulun asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01) 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -248
Palkkaliukumasäästö -121
Palkkausten tarkistukset -23
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -128
Toimintamenojen tuottavuussäästö -252
Toimintamenosäästö (HO 2015) -350
Työajan pidentäminen (Kiky) -180
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -27
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -163
Tasomuutos 58
Yhteensä -257

2017 talousarvio 47 609 000
2016 II lisätalousarvio -163 000
2016 talousarvio 47 866 000
2015 tilinpäätös 49 346 000

41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 100 000 euroa.

Määrärahasta saa myöntää avustusta tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti:

1) yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan

2) kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja turvallisuustutkimukseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla edistetään tieliikenteen turvallisuutta koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista. Määräraha perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättävään liikenneturvallisuusmaksuun, joka tuloutetaan momentille 11.19.05.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleinen tieliikenteen turvallisuustoiminta 8 900
Kehittämishankkeet, kokeilut ja turvallisuustutkimus 200
Yhteensä 9 100

2017 talousarvio 9 100 000