Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2017

42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 57 230 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) luopumiseläkelain (16/1974) mukaisten korvausten maksamiseen

2) maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) ja maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaisten luopumistukien ja hoitokustannusten maksamiseen

3) vuosien 1995—1999 luopumistukijärjestelmän ja maatalouden metsätoimenpideohjelman kokonaan kansallisesti rahoitettavien neuvoston asetuksen (EY 1290/2005) artiklan 31 (sääntöjenmukaisuuden tarkastaminen) ja 33 (maaseuturahastoa koskevat erityiset säännökset), neuvoston asetuksen (EY 1260/1999) artiklan 30 (tukikelpoisuus) ja artiklan 39 (varainhoitoa koskevat oikaisut) ja neuvoston asetuksen (ETY 2082/1993) artiklan 24 (tuen vähentäminen, pidättäminen ja peruuttaminen) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Luopumistuella edistetään yksikkökoon suurentamista ja sukupolvenvaihdoksia maa- ja porotaloudessa. Tavoitteena on myös alentaa maatalousyrittäjien keski-ikää. Uusia luopumistukipäätöksiä voidaan tehdä vielä vuonna 2018, jonka jälkeen maatalouden varhaiseläkkeiden myöntäminen ei ole enää mahdollista Euroopan unionissa.

Vuonna 2017 maksetaan kokonaan kansallisesti rahoitettavista viidestä maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä (ajanjaksot 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 ja 2015—2018) sekä aiempien vuosien luopumiseläke- ja -korvausjärjestelmästä aiheutuvia menoja sekä niihin liittyviä sopimusten hoitokuluja. Luopumistukijärjestelmän tuen piiriin arvioidaan vuonna 2017 tulevan n. 140 luopujaa.

Luopumistukien ja -eläkkeiden toteutuminen vuonna 2017

  Järjestelmän piiriin tullut sen voimassaoloaikana Eläkkeitä maksussa v. 2017 lopussa, arvio Keskimääräinen korvaus v. 2017, arvio
Tukimuoto Tiloja Luopujia kpl euroa/kk
         
Luopumiseläke     9 378 241
Luopumistuki 2000—2002 1 845 2 949 0 0
Luopumistuki 2003—2006 3 389 5 794 119 959
Luopumistuki 2007—2010 2 467 4 298 567 741
Luopumistuki 2011—2014 2 089 3 079 1 965 1 011
Luopumistuki 2015—20181) 288 461 419 1 022
Yhteensä 10 078 16 581 12 448  

1) Arvio vuoden 2017 lopun tilanteesta.

Vuosina 2016 ja 2017 määrärahan tarpeen arvioidaan jakautuvan seuraavasti (milj. euroa)

  2016
arvio
2017
arvio
     
Luopumiseläkkeet 31,64 29,01
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2000—2002 0,32 0,08
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2003—2006 3,28 1,96
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2007—2010 8,63 6,15
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2011—2014 26,48 25,09
Maatalousyrittäjien luopumistuki, vuosina 2015—2018 1,36 3,92
Hoitokulu1) 1,64 1,58
Yhteensä 73,35 67,792)

1) Hoitokulun perusteet ovat voimassa vuosille 2015—2018.

2) Vuonna 2017 menoista arvioidaan rahoitettavan 0,26 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla, minkä johdosta vuonna 2017 budjetoidaan 67,53 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luopumistuen lopettaminen (HO 2015) -6 000
Tarvearvion muutos -9 100
Tarvearvion muutosta vastaavan säästön poisto -300
Yhteensä -15 400

2017 talousarvio 57 230 000
2016 talousarvio 72 630 000
2015 tilinpäätös 76 630 000