Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto ja tutkimus
       40. Luonnonvaratalous
       64. Metsähallitus

Talousarvioesitys 2017

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 311 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — suuntaamalla tutkimus- ja asiantuntijatoimintaa vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti
  • — vahvistamalla vuorovaikutusta tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntäjien kanssa
  • — tuomalla uusiutuvia luonnonvaroja koskevat tietovarannot mahdollisimman avoimesti ja helposti hyödynnettäväksi.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — Lynet-yhteistyön (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä) ja yliopistoyhteistyön mahdollisuudet hyödynnetään toiminnan tehostamisessa ja vaikuttavuuden parantamisessa
  • — Tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2015 toteutuma 2016 arvio 2017 arvio
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv1) Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Tutkimusprosessi 81 919 22 844 952 80 640 27 100 841 80 500 28 950 855
Viranomaisprosessi 33 653 6 222 411 29 640 5 560 321 25 500 5 600 295
Tilastoprosessi 3 972 495 44 6 000 1 000 56 6 000 1 000 56
Asiakkuusprosessi 5 910 4 812 76 7 000 7 000 82 8 000 8 400 94
Yhteensä 125 454 34 373 1 483 123 280 40 660 1 300 120 000 43 950 1 300

1) Momentin 30.01.05 henkilötyövuodet: 1 600 htv TA 2016 ja arvio henkilöstön määrästä 1 300 htv TAE 2017, josta maksullisen toiminnan osuus on 120 htv.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Referoidut tieteelliset julkaisut, kpl 566 600 660
Julkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl 17 900 17 000 18 000
Tilastotiedon verkkolatausmäärät, kpl 106 900 110 000 120 000
Annetut lausunnot, kpl 173 175 175
Tunnettuus- ja kiinnostusindeksi 82 90 95
Maineindeksi (1—5), innovaatiot 3,5 3,6 3,7
Maineindeksi (1—5), tuotteet ja palvelut 3,4 3,5 3,7
Maineindeksi (1—5), vuorovaikutus 3,6 3,7 3,9
Referoidut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,9 0,9 1,0
Muut tieteelliset julkaisut/tutkijahtv 0,2 0,2 0,3
Muut julkaisut/tutkijahtv 2,0 1,3 1,6
Tilastot/tilastohtv 1,4 1,0 1,05
Tilastot/julkistukset/tilastohtv 4,3 3,3 3,5
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % 71 75 72
Väitelleiden osuus (%) henkilöstöstä 24 25 26
Työtyytyväisyysindeksi 3,1 3,2 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 123 773 122 534 116 806
Bruttotulot 37 213 43 395 46 495
Nettomenot 86 560 79 139 70 311
       
Siirtyvät erät      
—siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 717    
—siirtynyt seuraavalle vuodelle 15 149    

Bruttotulot ovat yhteensä 46 495 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 895 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 13 600 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 3 900 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 127 100 100
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 127 100 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 63 60 60
— osuus yhteiskustannuksista 53 40 40
Kustannukset yhteensä 116 100 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 11 - -
Kustannusvastaavuus, % 109 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 427 9 535 13 500
— muut tuotot 40 20 -
Tuotot yhteensä 7 467 9 555 13 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 835 5 215 7 500
— osuus yhteiskustannuksista 3 470 4 100 5 000
Kustannukset yhteensä 8 305 9 315 12 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -838 240 1 000
Kustannusvastaavuus, % 90 103 108
       
Hintatuki 80 80 80
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -758 320 1 080

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 14 646 17 570 15 000
— EU:lta saatava rahoitus 2 904 3 800 5 200
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 7 717 10 800 7 695
Tuotot yhteensä 25 267 32 170 27 895
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 49 662 58 000 52 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -24 395 -25 830 -24 105
Omarahoitusosuus, % -49 -44 -46

Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa 280 000 euroa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menoihin.

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Määrärahasta käytetään 200 000 euroa Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestämiseen Luonnonvarakeskuksen yhteydessä.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2017 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.01.01) 100
Eläinten hyvinvointikeskuksen toiminnan järjestäminen (siirto momentilta 30.20.62) 100
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen 2
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) -200
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot (siirto momentilta 30.01.23) 280
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -775
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 61
Palkkaliukumasäästö -401
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -423
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -5 844
Toimintamenojen tuottavuussäästö -373
Toimintamenosäästö (HO 2015) -102
Työajan pidentäminen (Kiky) -593
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -90
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -568
Tasomuutos -2
Yhteensä -8 828

2017 talousarvio 70 311 000
2016 II lisätalousarvio -507 000
2016 talousarvio 79 139 000
2015 tilinpäätös 90 992 000