Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö
            52. Eräät avustukset

Talousarvioesitys 2017

91. NuorisotyöPDF-versio

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan sillä on periaatepäätöksellä nimetyt nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset. Keskeisenä ohjelma-asiakirjana on valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksymä nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Aluehallintovirastot toimivat sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevissa asioissa valtion aluehallintoviranomaisena vastaten nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta aluetasolla. Kunnat vastaavat paikallistason nuorisotyöstä ja -politiikasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii nuorisolain mukaisesta tehtävästään turvaamalla nuorisotoimialan yleiset toimintaedellytykset sekä toimeenpanemalla nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yleisavustuksin valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisokeskusten toimintaa sekä rahoittaa valtionosuuksin kuntien nuorisotoimea. Nuorisotoimialan strateginen rahoitus muodostuu nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskusten yleisavustuksista sekä erilaisiin kehittämishankkeisiin myönnettävistä erityisavustuksista. Näihin voidaan katsoa sisältyvän myös hallituksen kärkihankkeeseen ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” kytkeytyvät nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön avustukset, joiden kautta vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallista toimijuutta ja elämänhallintataitoja.

Nuorisotyön tukijärjestelmissä pyritään ensisijaisesti integroimaan sukupuolten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma sekä kestävä kehitys.

Toimialan yleistä kehittämistä suuntaavat kansallisen lainsäädännön ja strategian lisäksi myös nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetut puitteet (2010—2018) sekä Euroopan neuvoston suositukset.

Nuorisotyön tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet ovat:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Keskeisimmät toimenpiteet
   
Johdetaan ja kehitetään nuorisotoimialaa — Huolehditaan uudistetun nuorisolain ja uuden nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toimeenpanosta
  — Kehitetään ja vahvistetaan nuorisotoimialan ohjausta uuden nuorisolain pohjalta
  — Avustetaan Nuori2017-tapahtumaa osana Suomi 100 -juhlavuotta.
   
Edistetään nuorten osallisuutta, toimijuutta ja elämänhallintataitoja — Huolehditaan nuorisotoimialan perusrahoituksesta (valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja nuorisokeskusten yleisavustukset, kuntien nuorisotoimen valtionosuudet)
  — Tuetaan nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä osana hallituksen kärkihanketta ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan”
  — Tuetaan nuorisotyön ja -politiikan strategisten painopisteiden mukaisesti nuorisotoimialan kehittämishankkeita.
   
Seurataan ja tuetaan nuorten kasvu- ja elinoloja — Kehitetään kansallista ja eurooppalaista nuorisotoimialan tutkimusta ja tiedontuotantoa nuorisopoliittisen päätöksenteon tarpeiden näkökulmasta
  — Hyödynnetään Nuorten tulevaisuusbarometrin tuloksia
  — Seurataan lakisääteisten monialaisten yhteistyöverkostojen toimintaa ja luodaan edellytyksiä verkostojen väliselle yhteistyölle.

Eräitä nuorisotoimen tehokkuutta kuvaavia tunnuslukuja

Toiminnot 2014 2015 2017
       
Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, kattavuus kunnista, % 67 71 75
Työpajojen kattavuus kunnista, % 88 93 93
Nuoria (alle 29 v.) työpajoissa 13 885 14 733 15 000
Etsivä nuorisotyö, kattavuus kunnista, % 95 96 96
Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret 16 848 17 930 18 000
Aluehallinnon kautta tuetut harrastustoimintaryhmät/leirit (lkm) 5 249 - 5 500
Valtakunnallisten nuorisokeskusten nuorisokäyttöpäivät 346 624 349 765 350 000
Yleisavustusta saavien valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan osallistuneiden määrä (ei uniikkikävijöitä: perustuu järjestöjen omaan arvioon) 4 865 011 - -

50. Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 617 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) ja nuorisolain (72/2006) perusteella kuntien nuorisotoimen valtionosuuksiin

2) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin valtionavustuksiin valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyön valtakunnallisille palvelujärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

3) nuorisolakiin (72/2006) perustuviin avustuksiin valtakunnallisten nuorisokeskusten toimintaan ja rakentamiseen sekä nuorisotilojen rakentamis-, peruskorjaus- ja varustamisavustuksiin

4) nuorisotutkimuksen avustamiseen ja apurahojen maksamiseen, nuorisotyöhön ja -politiikkaan liittyvien selvitysten laatimiseen ja nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen, nuorten kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien sekä nuorten verkkomedioiden ja niiden kehittämistoiminnan menoihin

5) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen nuorisoalan yhteistyön ja EU:n sekä kansainvälisten toimintaohjelmien tukemiseen

6) lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen, kulttuurisen ja monikulttuurisen nuorisotyön ja -toiminnan sekä nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen

7) nuorten työpajatoiminnan valtakunnalliseen tukeen, etsivään nuorisotyöhön, ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön, sosiaaliseen nuorisotyöhön sekä muuhun nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen

8) valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan ja sen jaostojen, valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnan, saamelaisten nuorisoneuvoston menoihin ja saamenkielisen nuorisokulttuurin vahvistamiseen

9) nuorisotyön valtakunnallisten palvelu- ja kehittämiskeskusten tukemiseen

10) lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen sekä alueellisen nuorisotoimen menoihin ja nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen

11) toimialan aluehallinnon ja valtion virastojen määräaikaisten nuorisotoimialan hankkeiden toteuttamiseen

12) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, josta aluehallinnon nuorisotoimet voivat käyttää enintään kolme henkilötyövuotta henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin informaatio-ohjauksen tehtäviin.

Kuntien nuorisotoimen valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 15,00 euroa alle 29-vuotiasta asukasta kohden.

Kohdassa 12 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Nuorten aktiivinen kansalaisuus  
Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt 15 500 000
Lakisääteiset kansalliset toimikunnat 900 000
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen  
Etsivä nuorisotyö ja muu nuorten sosiaalinen vahvistaminen 7 127 000
Nuorten kasvu- ja elinolot, paikallinen ja alueellinen nuorisotyö  
Valtionosuus kuntien nuorisotoimeen 8 037 000
Kasvu- ja elinolot paikallisesti ja alueellisesti 5 670 000
Nuorisotyön ja -politiikan kehittäminen  
Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset 6 180 000
Lasten ja nuorten kehittämisohjelman toimeenpano, kokeilu, kehittäminen, tutkimus 4 283 000
Kansainvälinen yhteistyö 1 000 000
Valtakunnalliset nuorisokeskukset 4 920 000
Yhteensä 53 617 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 517
Yhteensä 517

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 53 617 000
2016 talousarvio 53 100 000
2015 tilinpäätös 53 025 013

51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 15 023 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön tukemiseen

2) Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -hankkeen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Etsivän nuorisotyön tukemiseen osoitetaan 7 127 000 euroa momentilta 29.91.50.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Työpajatoiminnan tukemiseen 11 000 000
Etsivän nuorisotyön tukemiseen 2 523 000
Kärkihankkeen Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan toteuttamiseen 1 500 000
Yhteensä 15 023 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Osaaminen ja koulutus: Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan -500
Tasomuutos -4 150
Yhteensä -4 650

2017 talousarvio 15 023 000
2016 talousarvio 19 673 000
2015 tilinpäätös 21 000 000

52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen

2) nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämiseen.

Selvitysosa:Saamelaisalueen ulkopuolella tapahtuvan kulttuuri- ja kielipesätoiminnan tukemiseen osoitetaan 200 000 euroa momentilta 29.91.50.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminta 700 000
Nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistäminen 800 000
Yhteensä 1 500 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitojen edistämisen rahoitus, mistä 400 000 euroa siirtoa momentilta 29.10.20 ja 400 000 euroa siirtoa momentilta 29.20.21 800
Yhteensä 800

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 1 500 000
2016 talousarvio 700 000
2015 tilinpäätös 400 000