Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

90. LiikuntatoimiPDF-versio

Selvitysosa:Liikuntatoimen tehtävänä on liikunnan edistäminen. Valtio ja kunnat luovat edellytyksiä liikunnalle. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Liikunnan toimialan strateginen johtaminen ja ohjausjärjestelmät perustuvat tiedolla johtamisen periaatteelle sekä liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten jatkuvalle arvioinnille.

Liikuntaa edistetään ja liikunnan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita pyritään saavuttamaan toimenpiteillä, joille on yhteistä tietopohjan ja osaamisen kehittäminen sekä yhdenvertaisuuden, eettisyyden ja rehellisyyden toteutuminen.

Liikuntatoimen toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet ovat:

Toiminnalliset tavoitteet Keskeisimmät toimenpiteet
   
Valtakunnallisia ja paikallisia liikuntaolosuhteita kehitetään systemaattisesti — Liikuntapaikkarakentamisen avustamisessa painotetaan ensisijaisesti laadukkaiden ja laajoille käyttäjäryhmille suunnattujen liikuntapaikkojen rakentamista ja peruskorjaamista.
Liikunnan kansalaistoiminta on aktiivista ja osallistavaa — Tuetaan liikunnan kansalaisjärjestötoimintaa
— Tuetaan paikallista seuratoimintaa ja matalan kynnyksen liikuntatoimintaa
—Tuetaan liikunnan koulutuskeskusten vapaatavoitteista koulutustoimintaa ja sen laadun kehittämistä
— Vahvistetaan järjestöjen edellytyksiä hakea ja järjestää kansainvälisiä urheilun suurtapahtumia
— Tuetaan liikuntajärjestöjen kansainvälisiä yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Liikunnan harrastaminen eri väestöryhmissä lisääntyy — Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelman tuki kaikki perusasteen koulut kattavaksi
— Tuetaan Kunnossa kaiken Ikää -ohjelmaa
— Tuetaan liikunnan valtakunnallisia ja paikallisia edistämishankkeita koko elämänkaarella
— Avustetaan liikunnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lisääviä hankkeita
— Tuetaan maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla
— Parannetaan eri väestöryhmien osallistumismahdollisuuksia liikunta-alan vapaatavoitteiseen koulutukseen.
Huippu-urheilua kehitetään tuloksellisesti ja vastuullisesti — Tuetaan eettistä ja yhteiskuntavastuullista huippu-urheilutoimintaa ja urheilijoiden valmentautumismahdollisuuksia
— Vahvistetaan urheilu-uran ja opiskelun tai koulunkäynnin yhdistämisen toimenpiteitä
— Tuetaan liikunnan ja urheilun eettisiä toimenpiteitä ja integriteettiä avustamalla Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) toimintaa.
Toimialan osaaminen ja tietopohja vahvistuvat ja tietoa hyödynnetään päätöksenteossa tehokkaasti — Tuetaan ja kehitetään liikunta-alan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa liikuntapoliittisen päätöksenteon tarpeiden suunnassa
— Vahvistetaan tiedonhankintaa ja hyödyntämistä toimialan avustusvalmisteluissa
— Tuetaan tiedon tuotantoa liikuntapaikkarakentamisen ja liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun kehittämiseksi
— Kehitetään valtion liikuntaneuvoston liikuntapolitiikan vaikutusten arviointijärjestelmää
— Tuetaan Suomessa järjestettäviä liikunnan toimialan kansainvälisiä tieteellisiä kongresseja.
Liikunnan asema eri hallinnonalojen päätöksenteossa vahvistuu — Varmistetaan informaatio-ohjauksella ja vuorovaikutuksen lisäämisellä, että liikunnan edistäminen huomioidaan paremmin kuntien strategioissa ja liikuntapoliittisissa toimenpiteissä
— Toimeenpannaan OKM:n ja STM:n koordinoima valtakunnallinen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan strategia ja lisätään vuorovaikutusta eri hallinnonalojen kanssa
— Valtion liikuntaneuvosto arvioi valtionhallinnon eri ministeriöiden toimenpiteitten vaikutuksia liikunnan edistämisessä.

Eräitä liikuntatoimen tunnuslukuja

  2014
toteutuma
2015
toteutuma
2017
arvio
       
Kuntien liikunnan edistämisaktiivisuus, kuvaa toiminnan suunnittelua ja johtamista/Tea-viisari1)      
— koko maan väestöpainotettu keskiarvo, 68 - 70
josta niiden osuus, jotka ovat saaneet koettuun tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%)2) 87,5 87,6 88,0
       
OKM:n ja aluehallinnon myöntämät valtionavustukset liikuntapaikkarakentamiseen (peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet)      
— myöntöjä yhteensä (kpl) 172 159 165
— uimahallit (kpl) 8 7 8
— liikuntahallit tai -salit (kpl) 14 16 22
— palloilu- ja urheilukentät (kpl) 31 34 35
— jäähallit (kpl) 14 3 5
— lähiliikuntapaikat (kpl) 52 61 60
— muut liikuntapaikat 53 38 35
       
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelma      
Hankkeet 221 222 225
Kunnat 100 104 120
Liikkujat      
— naiset (%) 64 63 60
— miehet (%) 36 37 40
Liikkujat 140 000 140 000 140 000
       
Liikuntajärjestöjen toiminta      
— Valtionavustusta saavien liikuntajärjestöjen lukumäärä 120 122 127
— Urheilun lajiliittoihin kuuluvien jäsenseurojen lukumäärä 10 711 10 966 10 500
— Urheiluseurojen yhteenlaskettujen jäsenten lukumäärä 1 555 566 1 542 827 1 550 000
— Kilpailulisenssiurheilijoiden lukumäärä 556 000 560 000 580 000
       
Maahanmuuttajien kotouttamishankkeet kunnissa      
— kotouttaminen liikunnan avulla -tukea saavien kuntien lkm 30 35 59
— kotouttamishankkeiden määrä 31 35 60
       
Kehittämistuki liikunta- ja urheiluseuroille      
Myönnetyt 378 409 500
Hakemukset 1 162 981 1 000
Lapsia ja nuoria 92 000 92 000 94 000
— tytöt (%) 40 40 42
— pojat (%) 60 60 58
       
Liikkuva koulu -ohjelma3)      
Koulut 800 1 212 2 100
Oppilaat 163 000 318 037 443 373
       
Urheiluakatemiat      
Avustetut urheiluakatemiat, kpl 19 19 15
Akatemioihin kiinnittyneiden urheilijoiden määrä, I ja II-taso 2 104 2 336 2 400
       
Dopingtestit (ADT ry)      
Kansallisen testausohjelman testit, yht. 2 770 2 466 3 000
— kilpailun ulkopuoliset 1 460 1 418 1 500
— kilpailutestit 1 310 1 048 1 500
— joista veritestejä 81 264 350
Urheilijaprofiilit, verinäytteet 276 264 300
       
Vapaan sivistystyön toteutuneet suoritteet liikunnan koulutuskeskuksissa      
Valtakunnalliset 397 300 387 847 436 000
Valtionosuudella rahoitetut vuorokaudet/% 279 900/70,5 279 900/72,2 279 900/64,1
       
Alueelliset 86 915 86 033 85 000
Valtionosuudella rahoitetut päivät/% 53 000/61,0 53 000/61,6 53 000/62,4

1) Tea-viisarijärjestelmän tunnusluku kertoo kahden vuoden välein kunnan liikunnan edistämisestä 6 eri näkökulmasta (mm. johtaminen, seuranta ja voimavarat). Koko maan luku on kaikkien vastanneiden keskiarvo, joka on painotettu vastanneen yksikön väestöpohjalla. Vuoden 2017 luku on arvio vuoden 2014 tulosten perusteella.

2) Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, ATH (THL)

3) Vuoden 2014 Liikkuvien koulujen määrä perustuu OKM:stä suoraan ja aluehallinnon kautta OKM:n määrärahasta avustusta saaneiden hankekouluihin. Vuodesta 2015 eteenpäin Liikkuvien koulujen määrä perustuu Liikkuvan koulun verkkosivujen kautta rekisteröityneihin kouluihin.

30. Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitus käyttää Tunti liikuntaa päivässä -hankkeen toteuttamiseen tavoitteena laajentaa ohjelma valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia perusopetusikäisiä lapsia ja nuoria.


2017 talousarvio 7 000 000
2016 talousarvio 7 000 000

50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 154 097 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) liikuntalakiin (390/2015), opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun lakiin (632/1998) perustuvien valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen sekä muiden urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen tarkoitettujen avustusten maksamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) kokeilu-, kehittämis-, selvitys- ja ohjelmatoiminnan menoihin

3) enintään 1 700 000 euroa urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahojen maksamiseen

4) yhteisöjen ja valtionhallinnon kansainvälisen liikunta-alan yhteistyön, liikuntatieteellisen toiminnan, liikunnan ja huippu-urheilun eettisen ja dopinginvastaisen toiminnan, testaustoiminnan ja dopingin vastaisen kasvatuksen tehostamisen menoihin sekä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkijoiden liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden ja näiden kanssa yhteistyössä toteutettavien tietojärjestelmä- ja muiden hankkeiden rahoittamiseen

5) enintään 400 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen avustuksen maksamiseen Suomen Urheilumuseosäätiölle

6) valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen menoihin

7) enintään 260 000 euroa ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä annetun lain (1419/2014) mukaisiin eläkkeisiin

8) enintään 40 000 euroa Pro Urheilu ja Piikkarit -tunnustusten maksamiseen

9) liikunnan aluehallinnon toiminnan menoihin

10) Olympiastadionin perusparannushankkeeseen

11) enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Kunnan liikuntatoimen valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 12,00 euroa asukasta kohden.

Valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuden perusteena olevien opiskelijavuorokausien enimmäismäärä on 279 900 ja alueellisten liikunnan koulutuskeskusten opiskelijapäivien enimmäismäärä on 53 000. Mainittujen määrien estämättä määrärahaa saa käyttää valtionosuuksien oikaisupäätöksistä aiheutuviin menoihin.

Alueellisten liikunnan koulutuskeskusten yksikköhinta on 16,60 euroa opiskelijapäivää kohden.

Kohtien 3 ja 7 määrärahat budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdan 7 määrärahaa saa käyttää enintään 16 täyttä eläkettä vastaavan ylimääräisen urheilijaeläkkeen myöntämiseen.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikunnan yhdenvertaiseen saavutettavuuteen 35 171 000
Liikuntapaikkarakentamisen avustamiseen 33 421 000
Liikunnan yhdenvertaisuuteen 1 750 000
   
Liikuntaan ja urheiluun osallistuminen 63 030 000
Liikunnan kansalaistoimintaan 44 500 000
Huippu-urheiluun 12 650 000
Liikunnan ja urheilun suurtapahtumiin 1 900 000
Liikunnan ja urheilun eettiseen toimintaan 3 500 000
Kansainväliseen yhteistyöhön 480 000
   
Koko väestön liikunnan edistäminen 28 300 000
Valtionosuudet kuntien liikuntatoimintaan 19 500 000
Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen 8 800 000
   
Liikunnan osaaminen ja tietopohja 27 596 000
Liikunnan koulutuskeskuksille 17 886 000
Liikuntatieteeseen ja tutkimuksiin 3 730 000
Tutkimus- ja kehitysyhteisöille sekä koulutustoimintaan 3 720 000
Liikunnan aluehallinnon toimintaan 350 000
Valtion liikuntaneuvoston toimintaan 480 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 1 430 000
Yhteensä 154 097 000

Määrärahan mitoituksessa käytetty valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten arvonlisäverollinen keskimääräinen yksikköhinta on 98,47 euroa opiskelijavuorokautta kohden. Liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksiin myönnetään 917 000 euroa momentilta 29.90.52.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustus Olympiastadionin perusparannushankkeeseen jakamattomista voittovaroista 5 000
Tasomuutos 1 475
Yhteensä 6 475

Momentin nimike on muutettu.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 154 097 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio 147 622 000
2015 tilinpäätös 147 993 082

52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 823 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) mukaisten valtionosuuksien maksamiseen valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille

2) enintään 80 000 euroa Suomen Akatemialle liikuntatieteellisten tutkimusten arvioinnin hallintokustannuksiin enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentin 29.90.50 määrärahasta osoitetaan valtakunnallisten liikunnan koulutuskeskusten valtionosuuksiin yhteensä enintään 16 914 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poisto -80
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen; liikunnan koulutuskeskukset (Kiky) -174
Yksikköhintojen tason tarkistus 253
Yhteensä -1

2017 talousarvio 823 000
2016 talousarvio 824 000
2015 tilinpäätös 556 343