Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

31. (29.80.31 ja 32) Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 47 576 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 183.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamisesta siten, että teattereiden, orkestereiden ja museoiden yksikköhintoja alennetaan menosäästön toteuttamiseksi vuodesta 2017 lukien.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on teattereilla 52 882 euroa, orkestereilla 50 543 euroa ja museoilla 63 476 euroa henkilötyövuotta kohden.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty yhteensä 55 161 000 euroa momentilla 29.80.52.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  Valtionosuudet
budjettivaroista
(mom. 29.80.31)
Valtionosuudet
veikkausvoittovaroista
(mom. 29.80.52)
Yhteensä
       
Teattereiden valtionosuus 26 094 000 26 087 000 52 181 000
Orkestereiden valtionosuus 9 337 000 10 119 000 19 456 000
Museoiden valtionosuus 14 532 000 18 955 000 33 487 000
Kilpailukykysopimuksesta aiheutuvat määrärahamuutokset valtionosuuksiin -2 387 000 - -2 387 000
Yhteensä 47 576 000 55 161 000 102 737 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertamenon poistuminen -50
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen; teatterit, orkesterit, museot (Kiky) -2 387
Menosäästö (museot) -432
Menosäästö (orkesterit) -681
Menosäästö (teatterit) -1 750
Vuoden 2016 yksikköhintoihin tehdyn säästön tarkentuminen (museot) 122
Vuoden 2016 yksikköhintoihin tehdyn säästön tarkentuminen (orkesterit) 69
Vuoden 2016 yksikköhintoihin tehdyn säästön tarkentuminen (teatterit) 176
Vuoden 2017 kustannustason tarkistus (museot) -228
Vuoden 2017 kustannustason tarkistus (orkesterit) -47
Vuoden 2017 kustannustason tarkistus (teatterit) 1 895
Järjestötukien säästö (HO 2015) -2
Yhteensä -3 315

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 47 576 000
2016 talousarvio 50 891 000
2015 tilinpäätös 54 812 000