Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 052 000 euroa.

Selvitysosa:Taiteen edistämiskeskus edistää suomalaisen taiteen laatua, monimuotoisuutta, kansainvälistä tasoa ja uusiutumista sekä lisää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Viraston tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään.

Taiteen edistämistä varten viraston yhteydessä toimii vertaisarviointia tekeviä luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat sekä niiden yhteydessä toimivat jaostot, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Apurahojen jaossa laadullisten kriteerien lisäksi kiinnitetään huomiota hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja alueelliseen jakaumaan sekä erityisesti nuorten taiteilijoiden asemaa apurahan hakijoina ja saajina.

Viraston yhteydessä toimivan taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä. Taideneuvosto voi tukea kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle alustavasti seuraavat tavoitteet vuodelle 2017:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
  • — Lisätään lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin
  • — Lisätään taiteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2014
toteutuma
2015
toteuma
2017
tavoite
       
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 13 200 14 000 13 000
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset 3 839 3 000 2 500
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa) 18 17 15
Tukimuotojen lukumäärä 25 25 20
Lausunnot valtionavustushakemuksista 750 800 230
Toimielinten lukumäärä 37 37 30
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 86 95 90
Työtyytyväisyys (henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi) - 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 4 144 4 309 4 072
Bruttotulot 53 20 20
Nettomenot 4 091 4 289 4 052
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 403    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 854    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisten tietovarantojen avaaminen -20
Siirto momentilta 29.01.01 (1 htv) 61
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -9
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -4
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -42
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 4
Palkkaliukumasäästö -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -20
Säästöpäätös -100
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Työajan pidentäminen (Kiky) -28
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -27
Tasomuutos 1
Yhteensä -237

2017 talousarvio 4 052 000
2016 II lisätalousarvio -23 000
2016 talousarvio 4 289 000
2015 tilinpäätös 4 542 000