Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            50. Eräät avustukset
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2017

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 126 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 23 020 19 403 18 326
Bruttotulot 1 156 200 200
Nettomenot 21 864 19 203 18 126
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 181    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 169    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.80.01 (-1 htv) -61
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 214
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -290
Palkkaliukumasäästö -69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -137
Toimintamenojen tuottavuussäästö -131
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työajan pidentäminen (Kiky) -192
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -29
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -186
Tasomuutos 7
Yhteensä -1 077

2017 talousarvio 18 126 000
2016 II lisätalousarvio -186 000
2016 talousarvio 19 203 000
2015 tilinpäätös 20 852 000