Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 8 558 543 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 25 300 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien (635/1998 ja 1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2017 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

4) enintään 3 500 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettujen lakien (635/1998 ja 1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2017 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Laskennalliset kustannukset 26 826 836
— ikärakenne 18 789 920
— sairastavuus 6 418 012
— työttömyys 502 590
— kaksikielisyys 100 549
— vieraskielisyys 622 999
— asukastiheys 197 680
— saaristoisuus 14 855
— koulutustausta 180 231
   
Kuntien rahoitusosuus 20 055 743
Valtionosuus 6 771 093
   
Lisäosat 311 669
   
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 700 925
   
V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus 10 970
   
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely 382
   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa) 5 666
   
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 382
   
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset 752 456
Yhteensä 8 558 543

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,24. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2015/2016 asukasluku on 5 458 325.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut toimenpiteet

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 25,61 prosentista 25,24 prosenttiin vuonna 2017. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 0,46 prosenttiyksikköä liittyen valtionosuuden 50 000 000 euron leikkaukseen ja indeksisidonnaisten menojen säästöön liittyvään 74 800 000 euron leikkaukseen sekä 0,06 prosenttiyksikköä liittyen kuntien hallintomenojen vähenemiseen kun perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,13 prosenttiyksikköä liittyen hallitusohjelman mukaiseen lisäykseen omais- ja perhehoidon kehittämiseen sekä vanhuspalvelujen ja veteraanien kotiin vietävien palvelujen kehittämiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100, sekä 0,02 prosenttiyksikköä liittyen valtion ja kuntien väliseen kustannustenjaon tarkistukseen. Kustannustenjaon tarkistus vuoden 2014 toteutuneiden tietojen perusteella lisää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 34 550 000 eurolla.

Omaishoidon tuesta annettua lakia ja sosiaalihuoltolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2016 alkaen. Muutoksella turvataan omaishoitajien oikeus kolmeen vapaapäivään kalenterikuukautta kohti ja velvoitetaan kunta järjestämään tarvittaessa omaishoitajille valmennusta sekä hyvinvointi- ja terveystarkastuksia. Kunnan tulisi järjestää omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito. Perhehoitolakia koskevat muutokset ovat tulleet voimaan 1.7.2016 alkaen. Muutoksella toimeksiantosuhteisten perhehoitajien vähimmäispalkkiota korotetaan 775 euroon kuukaudessa ja perhehoitajien oikeutta vapaaseen lisätään. Omais- ja perhehoidon kehittämistä varten valtionosuuksiin lisätään 90 000 000 euroa vuonna 2017. Toisaalta toimenpiteet aiheuttavat kunnille säästöjä kalliimman laitoshoidon tarpeen vähenemisen kautta. Määrärahan mitoituksessa on huomioitu nettolisäyksenä 59 609 000 euroa muutosten johdosta.

Vanhusten kotihoitoon ja sotaveteraanien kotiin vietäviin palveluihin osoitetaan hallitusohjelman mukaisesti yhteensä 10 000 000 euron lisäys, josta tämän määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä huomioitu 4 800 000 euroa. Lisäys kohdennetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen vanhusten kotihoitoon. Määrärahalla kehitetään iäkkäiden ihmisten kotihoidon palveluvalikoimaa kunnissa sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) muuttamisesta siten, että laista poistetaan eräitä osatehtäviä. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 8 884 000 euroa lain muutoksen johdosta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain sekä niihin liittyvien asetusten muuttamisesta siten, että terveyden- ja sosiaalihuollon päivystystä sekä erikoissairaanhoitoa keskitetään viiteen yliopistolliseen sairaalaan ja seitsemään muuhun päivystyspalvelun sairaalaan. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 19 153 000 euroa muutoksen johdosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi tarkistetaan 1.1.2017 alkaen. Hoitotyöntekijöiden vähimmäismäärä hoidettavaa kohti olisi jatkossa 0,40—0,50 aiemman 0,50:n sijasta vanhainkotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 6 310 000 euroa muutoksen johdosta.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

   
Perushinta Laskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan  
— 0—5-vuotiaat (8 516,30 euroa/as) 3 023 261
— 6-vuotiaat (9 028,68 euroa/as) 557 927
— 7—12-vuotiaat (7 565,50 euroa/as) 2 719 449
— 13—15-vuotiaat (12 988,38 euroa/as) 2 254 224
— 16—18-vuotiaat (4 141,13 euroa/as) 739 436
— 19—64-vuotiaat (1 065,26 euroa/as) 3 422 556
— 65—74-vuotiaat (2 153,77 euroa/as) 1 376 106
— 75—84-vuotiaat (5 829,35 euroa/as) 1 979 968
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (19 617,84 euroa/as) 2 716 992
Sairastavuuden mukaan (1 177,94 euroa/as) 6 418 012
Työttömyyden mukaan (91,53 euroa/as) 502 590
Kaksikielisyyden mukaan (282,23 euroa/as) 100 549
Vieraskielisyyden mukaan (1 982,39 euroa/as) 622 999
Asukastiheyden mukaan (39,88 euroa/as) 197 680
Saaristoisuuden mukaan (388,44 euroa/as) 14 855
Koulutustaustan mukaan (428,99 euroa/as) 180 231
Yhteensä 26 826 836

Kuntien rahoitusosuus

   
Asukasluku 5 458 325
Rahoitusosuus, euroa/as 3 674,34
Rahoitusosuus, 1 000 euroa 20 055 742

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

   
Perushinta  
Syrjäisyyden mukaan (210,03 euroa/as) 111 912
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (63,74 euroa/as) 196 164
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (2 667,63 euroa/as) 3 593
Yhteensä 311 669

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
1 303 632 -602 707 700 925

V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (1 000 euroa)

Lisäykset Vähennykset Netto
     
21 375 -10 405 10 970
     
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvauksen siirtymäjärjestely   382

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

   
Valtionosuuden vähennykset  
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos -1 301
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi -17 180
— valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden rahoitus -569
— siirto momentille 29.01.02 -1 701
— järjestelmämuutoksen kustannusneutraalisuuteen liittyvä vähennys -10 971
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2016 -34 394
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2017 -64 463
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -330 847
— valtionosuusuudistukseen liittyvä yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoitus -382
— kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys -342 837
Vähennykset yhteensä -826 878
   
Valtionosuuden lisäykset  
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä 29 549
— v. 2010 järjestelmämuutoksen tasaus 497
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio 375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio 129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio 299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio 11 500
— v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio 9 500
— v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio 131 000
— v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio 262 000
— v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio 303 000
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys 488
— oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustusten siirto 25 300
— kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto 3 500
Lisäykset yhteensä 1 579 334

Muu rahoitus (1 000 euroa)

   
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 5 666
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 382

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aikuisten hammashuollon säästö -1 280
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen -19 153
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos 37 653
Edellisellä hallituskaudella päätetty valtionosuuden leikkaus -50 000
Indeksisidonnaisten menojen säästöön liittyvä leikkaus -74 800
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen (Kiky) -342 837
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05) -433
Kuntien maksuosuus perustoimeentulotukimenoista -330 847
Lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus 7 317
Muut muutokset -3 109
Omaishoidon kehittäminen 75 000
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) 174
Oppilaitosten perustamishankkeet -4 900
Perhehoidon kehittäminen 15 000
Perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen Kela-siirtoon liittyvä kuntien hallintomenojen vähennys -30 700
Päivystysjärjestelmän uudistaminen -1 984
SADe-rahoituksen palautus 2 378
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutokseen liittyvä yksityisen hoidon tuen muutos -147
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos -9 238
Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta -30 391
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus 34 550
Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen -6 310
Vanhuspalvelulain eräiden tehtävien poistaminen -8 884
Vanhusten kotihoito ja veteraanien kotiin vietävät palvelut 4 800
Veroperustemuutosten kompensaatio 303 000
Verotulotasauksen muutos 16 270
Yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos -9 389
Yhteensä -428 260

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 8 558 543 000
2016 II lisätalousarvio 40 848 000
2016 talousarvio 8 986 803 000
2015 tilinpäätös 8 485 448 061