Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  • — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
  • — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
  • — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
  • — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
  • — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyajat keskimäärin, kk      
Kantelut 8,3 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 1,5 2,5 2,5
Alkoholiluvat 0,8 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo 13,31) 10 10
Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani 11,7 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 3,9 4 4
Maanpuolustuskurssien laatu 4,3 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) - 100 100
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % - 20 20
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 96,7 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 95,0 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 87,0 100 100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % 43,0 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet, yhteensä 1 265 1 216 1 195
josta aluehallintoviraston toimintamenot 772 767 753
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 453 429 422
Muut momentit 40 20 20
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,7 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 67 984 68 741 67 160
Bruttotulot 13 090 12 380 13 860
Nettomenot 54 894 56 361 53 300
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 135    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 740    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 12 666 12 000 13 405
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 618 20 100 22 340
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 952 -8 100 -8 935
Kustannusvastaavuus, % 56 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 31 30 30
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 30 30
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset 200
Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -8
Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05) -42
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -49
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -38
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -682
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 75
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -320
Toimintamenojen tuottavuussäästö -285
Toimintamenosäästö (HO 2015) -954
Työajan pidentäminen (Kiky) -452
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -68
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -418
Tasomuutos -20
Yhteensä -3 061

2017 talousarvio 53 300 000
2016 II lisätalousarvio -339 000
2016 talousarvio 56 361 000
2015 tilinpäätös 58 499 000

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 521 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,2 kk 4 kk 3 kk
Edunvalvonta-tilintarkastus      
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,9 kk - 3,8 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,4 kk 2 kk 1,2 kk
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään 86 % 80 % 90 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
692 - 730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 688 8 375 8 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta
— tuottavuus: suoritetta/htv
1 977 2 320 2 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
10 336 - 10 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 758 7 200 7 100
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti 658 624 624
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,3 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 46 946 45 738 42 941
Bruttotulot 16 211 14 650 14 420
Nettomenot 30 735 31 088 28 521
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 868    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 625    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 15 791 14 400 14 050
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 112 18 600 18 010
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 321 -4 200 -3 960
Kustannusvastaavuus, % 75 77 78
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 325 250 289
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 139 225 260
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 186 25 29
Kustannusvastaavuus, % 234 111 111

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avoimen datan kehitys (investointimeno) -200
Johdon tietojärjestelmä -160
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä -450
Tietojärjestelmien teknologiauudistus -150
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät 302
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -28
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -525
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 62
Palkkaliukumasäästö -124
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -244
Toimintamenojen tuottavuussäästö -153
Toimintamenosäästö (HO 2015) -128
Työajan pidentäminen (Kiky) -345
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -52
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -336
Tasomuutos -36
Yhteensä -2 567

2017 talousarvio 28 521 000
2016 II lisätalousarvio 23 000
2016 talousarvio 31 088 000
2015 tilinpäätös 32 492 000

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 352 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.

Selvitysosa:Julkisen hallinnon yhteisessä asiakaspalveluhankkeessa pilotoitujen Asiointipisteiden toimintaa on jatkettu vuonna 2016. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien uudistaminen toteutetaan vuosina 2016—2017.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen -328
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi 58
Yhteensä -270

2017 talousarvio 352 000
2016 talousarvio 622 000
2015 tilinpäätös 1 782 000