Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 105 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 556 550 545
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) 848 800 800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 99 99,5
Virheettömien julkistusten osuus, % 93 97 97
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 185 235 260
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 5,0 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 76 82 72
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 98 100 100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 115 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 88 91 92
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 736 754 730
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,5 9,7 8,9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 56 969 58 446 56 105
Bruttotulot 9 697 7 900 9 000
Nettomenot 47 272 50 546 47 105
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 621    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 705    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 386 7 000 7 500
— muut tuotot 576 - -
Tuotot yhteensä 7 962 7 000 7 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 919 7 000 7 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 043 - -
Kustannusvastaavuus, % 115 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksutasetilastointi -1 022
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 32.01.01) -60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -534
Palkkaliukumasäästö -258
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -274
Toimintamenojen tuottavuussäästö -247
Toimintamenosäästö (HO 2015) -436
Työajan pidentäminen (Kiky) -385
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -367
Tasomuutos 209
Yhteensä -3 441

2017 talousarvio 47 105 000
2016 II lisätalousarvio -367 000
2016 talousarvio 50 546 000
2015 tilinpäätös 50 356 000