Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tulli
       90. Kuntien tukeminen

Talousarvioesitys 2017

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tilastotuotannossa tavoitteena on yhdistää mahdollisimman hyvin kotimaiset tietotarpeet ja kansainväliset velvoitteet. Euroopan tilastojärjestelmään vaikutetaan niin, että tilastoja uudistettaessa vältettäisiin päällekkäistä tilastointia ja tilastosäädösten vaatimuksia yksinkertaistettaisiin ja karsittaisiin. Kansainvälisessä tilastoyhteistyössä edistetään hyvien käytäntöjen leviämistä ja omaksumista.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
  • — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
  • — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 105 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 556 550 545
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) 848 800 800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 99 99,5
Virheettömien julkistusten osuus, % 93 97 97
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 185 235 260
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 5,0 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 76 82 72
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 98 100 100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 115 100 100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 88 91 92
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet virasto yhteensä 736 754 730
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,5 9,7 8,9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,4 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 56 969 58 446 56 105
Bruttotulot 9 697 7 900 9 000
Nettomenot 47 272 50 546 47 105
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 621    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 705    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 386 7 000 7 500
— muut tuotot 576 - -
Tuotot yhteensä 7 962 7 000 7 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 919 7 000 7 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 043 - -
Kustannusvastaavuus, % 115 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksutasetilastointi -1 022
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentille 32.01.01) -60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -534
Palkkaliukumasäästö -258
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -274
Toimintamenojen tuottavuussäästö -247
Toimintamenosäästö (HO 2015) -436
Työajan pidentäminen (Kiky) -385
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -367
Tasomuutos 209
Yhteensä -3 441

2017 talousarvio 47 105 000
2016 II lisätalousarvio -367 000
2016 talousarvio 50 546 000
2015 tilinpäätös 50 356 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 382 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Tuotokset ja laadunhallinta sekä toiminnallinen tehokkuus

VATT:n toiminta tähtää tutkimuksen korkeaan laatuun ja merkittävyyteen yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. VATT:n julkaisutuotoksia ovat omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella kansainväliset artikkelit ja muut julkaisut. Julkaisujen laatupainotettu määrä henkilötyövuosiin suhteutettuna kasvaa. VATT huolehtii tutkimuksen edellytyksistä lisäämällä kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja osallistumalla suomalaisen taloustieteellisen tutkimuksen kehittämiseen osana tiedeyhteisöä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv 50 53 55
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,7 4,6 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 5 275 5 490 5 442
Bruttotulot 1 539 1 750 2 060
Nettomenot 3 736 3 740 3 382
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 511    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 1 919    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Talouspolitiikan arviointineuvosto 110
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -1
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -1
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -42
Palkkaliukumasäästö -18
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -19
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) -277
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Työajan pidentäminen (Kiky) -27
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -26
Tasomuutos -7
Yhteensä -358

2017 talousarvio 3 382 000
2016 II lisätalousarvio -26 000
2016 talousarvio 3 740 000
2015 tilinpäätös 4 144 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 348 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % - 1 1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 17,7 14,5 19,2
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,90 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,99 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 69 72 75
Tunnistamisen ja asiointivaltuuspalvelujen käytettävyys, %     99,90
Palveluväylän, palvelunäkymien ja palvelutitetovarannon käytettävyys,  %     99,50
Palvelutietovarantoon palvelujaan kuvanneiden kuntien osuus, %     100
Tunnistamisen palveluun liitetyt Vetuma- ja Tunnistus.fi-asiakkaat, %     100
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, virasto yhteensä1) 116,6 125 140
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,9 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,4 3,4

1) Ei sisällä Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaisia henkilöresursseja.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 22 299 24 528 27 273
Bruttotulot 18 379 16 880 17 925
Nettomenot 3 920 7 648 9 348
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 346    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 410    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 6 759 8 368 7 675
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 621 8 368 7 675
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 138 - -
Kustannusvastaavuus, % 102 100 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 733 1 350 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 596 1 315 1 200
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 137 35 -
Kustannusvastaavuus, % 109 103 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
KATSO-palvelu (jatkuva) (siirto momentilta 28.10.01) 563
Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 28.20.01) 1 075
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 28.10.01) 300
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 32.30.01) 228
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -48
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -1
Palkkaliukumasäästö -11
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -179
Työajan pidentäminen (Kiky) -32
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -24
Tasomuutos -103
Yhteensä 1 700

2017 talousarvio 9 348 000
2016 II lisätalousarvio -25 000
2016 talousarvio 7 648 000
2015 tilinpäätös 7 984 000