Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 59 777 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 33 §:n mukaisen ihmiskaupan uhrien auttamispalveluiden ostamiseen

2) maahanmuuttohallinnon toiminnan kehittämiseen ja vastaanottojärjestelmän kehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita hyödyntäen ja kehittäen ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittelyjärjestelmää viranomaisten ajantasaisena asianhallinta- ja tietopalvelurekisterinä. Virasto tuottaa ajankohtaista tietoa maahanmuutto- ja kansalaisuusasioista. Virasto vastaa turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton käytännön toiminnan ohjauksesta ja suunnittelusta, säilöönottoyksiköiden käytännön toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanon ohjauksesta.

Sisäministeriö asettaa Maahanmuuttovirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Maahanmuuttovirasto ja valtion vastaanottokeskukset 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuotokset      
Päätökset 55 370 132 250 140 500
Panokset      
Toimintamenot (1 000 €)      
Maahanmuuttovirasto 19 397 66 885 49 237
Valtion vastaanottokeskukset 8 900 12 270 9 073
Henkilötyövuodet 448 950 832
Maahanmuuttovirasto 334 830 690
Valtion vastaanottokeskukset 114 120 142
Tehokkuus      
Toiminnallinen tuloksellisuus      
— tuottavuus (päätöstä/Maahanmuuttoviraston htv) 166 159 203
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös) 393 300 300
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%) 68 84 91
Nopea ja oikeusvarma päätöksenteko

Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat lyhenevät. Perheenyhdistämishakemusten käsittelyaika on enintään yhdeksän kuukautta. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Soveltamiskysymykset linjataan sisäisellä ohjeistuksella.

Vireille tulleet ja ratkaistut asiat 2015—2017

  2015
toteutuma
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2016
talousarvio
Vireille
tulevat
Ratkaistut 2017
tavoite
Vireille
tulevat
Ratkaistut
             
Maahanmuutto yhteensä 22 876 22 328 39 500 37 500 84 500 87 500
— työntekijän oleskelulupa 6 328 6 346 6 000 6 000 6 000 6 000
— opiskelijan oleskelulupa 6 297 6 376 6 000 6 000 6 000 6 000
— muut oleskeluluvat (sis. kv. suojelu) 10 251 9 606 27 500 25 500 22 500 25 500
Oleskeluluvan uusiminen (jatkoluvat) - - - - 50 000 50 000
Maasta poistaminen 10 212 6 752 10 500 14 500 10 500 10 500
Kansainvälinen suojelu yhteensä 42 239 15 077 35 000 65 750 30 000 30 000
— turvapaikkahakemukset 32 476 7 480 10 000 45 000 10 000 10 000
— kiintiöpakolaiset 1 050 1 050 750 750 750 750
— matkustusasiakirjat 5 850 5 850 15 000 15 000 10 000 10 000
Kansalaisuus yhteensä 12 946 11 213 12 500 14 500 12 500 12 500
— kansalaisuushakemukset 11 041 9 245 11 000 13 000 11 000 11 000
Yhteensä 88 273 55 370 97 500 132 250 137 500 140 500

Käsittelyaika keskimäärin (vrk)

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Maahanmuutto      
— työntekijän oleskelulupa (sis. TE-toimiston osapäätöksen) 102 65 65
— oleskelulupa, opiskelija 19 30 30
Kansainvälinen suojelu, kokonaiskäsittelyaika ilman muutoksenhakua      
— turvapaikka 117 160 90
Kansalaisuushakemukset, kokonaiskäsittelyaika      
— kansalaisuushakemukset 297 238 238
Ratkaistut/vireille tulleet (%) 62,7 120 100
Maahanmuuttohallinnon prosessien sähköistäminen

Maahanmuuttohallinnon kaikkien viranomaisten sähköistä asianhallintajärjestelmää (UMA) käytetään tehokkaasti ja sen ylläpidosta huolehditaan. Sähköisten palvelujen käyttöä laajennetaan ja samalla nopeutetaan prosessien kulkua automatisoinnin mahdollisuuksia hyödyntäen. Järjestelmän toimintoja kehitetään vuosina 2016—2019 nostamalla järjestelmän digitalisaatio-, automaatio- ja itsepalvelutasoa.

Henkisten voimavarojen hallinta

Henkiset voimavarat, Maahanmuuttovirasto

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet 334 830 690
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 7,1 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,5 3,51 3,52

Henkiset voimavarat, Valtion vastaanottokeskukset

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet 114 120 142
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 8,4 8,0 8,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) - 3,70 3,70

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 40 530 86 855 74 277
Bruttotulot1) 8 681 7 700 14 500
Nettomenot 31 849 79 155 59 777
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 494    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 549    

1) Maahanmuuttoviraston maksutulojen lisäys johtuu pääosin poliisilta siirtyvien ulkomaalaislupien käsittelymaksuista. Kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämishakemusten käsittelymaksuista kertyy noin 1 milj. euron lisäys. Lisääntyneillä maksutuloilla katetaan poliisilta siirtyneiden jatkolupien kustannukset sekä näiden perheenyhdistämishakemusten käsittelyn kustannukset.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 485 7 000 14 000
Tuotot yhteensä 7 485 7 000 14 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 653 3 969 7 322
— osuus yhteiskustannuksista 6 405 4 379 8 078
Kustannukset yhteensä 11 058 8 348 15 400
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 573 -1 348 -1 400
Kustannusvastaavuus, % 68 84 91

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Joutsenon vastaanottokeskuksen lisämääräraha 286
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 000
Metsälän säilöönottoyksikkö (siirto momentilta 26.40.21) 2 808
Turvapaikkahakijamäärän lisäresurssitarpeen jatkaminen 16 400
Turvapaikkapäätösten sujuvuuden turvaaminen -37 392
Turvapaikkatutkinta (siirto momentilta 26.10.01) 1 660
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) jatkokehityshanke (UMA4) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 000
Valtion vastaanottokeskuksen lisäkapasiteetti -2 608
Vapaaehtoisen paluun matka- ja paluuavustuksen määrärahat 4 000
Vapaaehtoisen paluun matkat ja paluuavustukset (siirto momentille 26.40.22) -4 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -9
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -456
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -247
Toimintamenojen tuottavuussäästö -116
Toimintamenosäästö (HO 2015) -120
Työajan pidentäminen (Kiky) -345
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -53
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -169
Yhteensä -19 378

2017 talousarvio 59 777 000
2016 II lisätalousarvio 4 631 000
2016 talousarvio 79 155 000
2015 tilinpäätös 29 904 000