Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2017

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 595 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2017 2018 Yhteensä
vuodesta 2017
lähtien
       
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, valtuus      
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset 1 954 - 1 954
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)      
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset 5 978 1 022 7 000
Menot yhteensä 7 932 1 022 8 954
Hätäkeskuslaitos 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Tuotokset      
Ilmoitusten määrä, kpl, josta 3 688 000 3 750 000 3 750 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl 2 780 000 2 750 000 2 750 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 733 000 1 760 000 1 760 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 56 699 64 629 59 527
Henkilötyövuodet 597 613 541
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 8 000 8 200 8 700
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 9,0 10,7 9,4
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 13,3 15,4 13,6
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) - 3,4 -
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 615 585 541
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,25 3,28 3,32
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 18,6 18 17

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 56 654 55 445 52 295
Bruttotulot 2 877 2 650 2 700
Nettomenot 53 777 52 795 49 595
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 526    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 503    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 767 3 000 2 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 089 2 110 1 301
— osuus yhteiskustannuksista 851 820 1 319
Kustannukset yhteensä 1 940 2 930 2 620
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 827 70 80
Kustannusvastaavuus, % 143 102 103

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erica-tietojärjestelmä (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 500
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 310
Hätäkeskustoiminnan turvaaminen 2 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -7
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -473
Palkkaliukumasäästö -69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -271
Toimintamenojen tuottavuussäästö -242
Toimintamenosäästö (HO 2015) -150
Työajan pidentäminen (Kiky) -372
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -58
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -365
Yhteensä -3 200

2017 talousarvio 49 595 000
2016 II lisätalousarvio -365 000
2016 talousarvio 52 795 000
2015 tilinpäätös 56 754 000