Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            50. Eräät avustukset
       10. Poliisitoimi
       20. Rajavartiolaitos
       40. Maahanmuutto

Talousarvioesitys 2017

01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 781 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Toteutetaan hallitusohjelmaa ja sisäisen turvallisuuden strategiaa
  • — Ministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista
  • — Toimitaan hallinnonalan osalta sekä muiden ministeriöiden kanssa yhteistyössä hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi sellaisten toimintasektoreiden osalta, joiden voidaan katsoa kuuluvan ensisijaisesti sisäministeriön vastuualueelle
  • — Ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista
  • — Ministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. Lainsäädännön kehittämisessä ja ministeriön lainsäädäntösuunnitelmassa otetaan huomioon hallitusohjelman tavoitteet säädösten sujuvoittamisesta, normien perkaamisesta ja purkamisesta
  • — Ministeriön KV- ja EU-toimintaan liittyvät resurssit hyödynnetään aiempaa tehokkaammin ja ministeriö tehostaa sisäistä yhteistyötään KV- ja EU-asioissa. Turvataan hallinnonalan edustautuminen EU:n keskeisissä päätöksentekoelimissä.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Luodaan edellytyksiä ministeriön vaikuttavuuden ja tuottavuuden paranemiselle. Ministeriö on jatkossa aiempaa enemmän asiantuntijaorganisaatio ja tukitehtävät keskitetään palvelukeskuksiin ja sisäisiin palvelukeskittymiin.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Henkilötyövuodet 194 185 180
Sairauspoissaolot (pv/htv) 6,6 6,6 6,7
Työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,7 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 15 400 15 057 13 981
Bruttotulot 624 200 200
Nettomenot 14 776 14 857 13 781
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 077    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 519    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirkkokatu 12 muutosta aiheutuvat menot (siirto momentille 23.01.01) -582
Kirkkokatu 12 peruskorjaus (siirto momentilta 23.01.01) 250
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 159
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -220
Palkkaliukumasäästö -54
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -106
Toimintamenojen tuottavuussäästö -108
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -150
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -23
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -134
Yhteensä -1 076

2017 talousarvio 13 781 000
2016 II lisätalousarvio -134 000
2016 talousarvio 14 857 000
2015 tilinpäätös 16 218 000