Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Vuoden 2015 alusta voimaan tullut syyteneuvottelumenettely aiheuttaa lisätyötä syyttäjille, mutta säästää ao. asioiden tuomioistuinkäsittelyssä.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2015 yhteensä 83 370 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 83 948 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin noin 210 000 rangaistusmääräysasiaa. Jos summaaristen asioiden uusi lainsäädäntö tulee voimaan v. 2016, syyttäjät käsittelevät jatkossa noin 70 000 summaarista asiaa vuodessa. Sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan pysyvän noin 83 000—84 000 asiassa. Asioiden ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan, mikä johtuu vaativien asioiden osuuden kasvusta sekä näiden juttujen koon kasvamisesta.

Vuonna 2017 valmistellaan syyttäjälaitoksen organisaatiouudistusta toiminnallisista lähtökohdista siten, että uusi organisaatio voi aloittaa vuoden 2018 alusta.

Tietoja henkilöstöstä

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 515 534 534
— joista syyttäjiä1) 357 375 375
— joista paikallissyyttäjät 337 357 357
Työtyytyväisyysindeksi 3,47 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 5,8 6,0 6,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 758 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2017 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,0 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 566 2 200 2 300
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 264 200 250
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 910 910 927
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 315 1 324 1 320
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 94,0 95,0 97,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 44 013 47 032 44 818
Bruttotulot 62 40 60
Nettomenot 43 951 46 992 44 758
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 126    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 398    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 496
Paikalliset syyttäjäyksiköt 38 087
Yhteiset menot 2 175
Yhteensä 44 758

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät 70
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -15
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (vuoden 2016 talousarvion kertaluonteinen määräraha) -135
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -13
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -614
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 26
Palkkaliukumasäästö -144
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -287
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -37
Toimintamenojen tuottavuussäästö -211
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työajan pidentäminen (Kiky) -404
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -61
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -369
Yhteensä -2 234

2017 talousarvio 44 758 000
2016 II lisätalousarvio -282 000
2016 talousarvio 46 992 000
2015 tilinpäätös 46 223 000