Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2017

10. Tuomioistuimet ja oikeusapuPDF-versio

Selvitysosa:Tuomioistuinten hyvä ja tehokas toiminta on edellytys perus- ja ihmisoikeusvaatimusten mukaisen oikeusturvan toteutumiselle sekä oikeusvarmuudelle, jota vaaditaan niin talouselämässä kuin kansalaisten keskinäisten suhteiden järjestämisessä. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilyttäminen sekä ristiriitojen selvittäminen tasapuolisin menettelyin ennalta asetettujen yleisten sääntöjen pohjalta edellyttävät hyvin toimivaa oikeusjärjestelmää. Riippumattoman tuomioistuinlaitoksen tulee turvata, että jokainen voi yhteiskunnassa luottaa oikeuksiensa toteutumiseen.

Vaikuttavuustavoitteena on, että riita,- rikos- ja hallintolainkäyttöasiat ratkaistaan viivytyksettä, laadukkaasti ja edullisesti. Tuomioistuinten työvälineitä kehitetään käyttäjäystävällisiksi ja toimintaa tukeviksi siten, että oikeudenkäynneissä voidaan mahdollisimman laajasti hyödyntää sähköisiä aineistoja. Työmenetelmät ja toimintatavat voidaan tällöin kehittää sellaisiksi, että ne tukevat asioiden käsittelyn viivytyksettömyyttä ja laatua. Tuomioistuinten osallistuminen järjestelmien ja työmenetelmien kehitystyöhön on ensiarvoisen tärkeää. Uudet työmenetelmät tulee ottaa tehokkaasti käyttöön.

Tuomioistuinten organisaatiota koskevia säännöksiä uudistetaan säätämällä tuomioistuinlaki. Tämä vaikuttaa kokonaisuutena tuomioistuinten toimintaan. Mainittuun lakiin sisältyvän, nykyistä koulutusjärjestelmää täydentävän ja lainkäyttöhenkilöstön koulutusta koskevan uudistuksen tavoitteena on osaltaan turvata lainkäytön laatu. Oikeusasteiden roolien ja tehtävien tulee olla selkeitä. Oikeudenkäynnin painopisteen tulee olla ensimmäisessä asteessa. Laadukkaasti toimiva ensimmäinen oikeusaste lisää luottamusta ja vähentää tarvetta muutoksenhakuun. Ylempien oikeusasteiden toiminnan tulisi painottua ennakkoratkaisuihin.

Vaikuttavuustavoitteena on, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat asioiden käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Käsittelyketjujen ja oikeudenkäyntimenettelyjen tulee määräytyä asioiden laadun ja vaativuuden mukaan. Kansallisen lainsäädännön lisäksi oikeusturvatehtävistä on säädetty kansainvälisin sopimuksin. Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin arvioi oikeuskäytännössään sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat kansainvälistä ihmisoikeussopimusta. Tuomioistuinpalveluiden saatavuuden turvaamiseksi toteutetaan tuomioistuinlaitoksen ja -hallinnon uudelleen organisointia. Suurempien yksikkökokojen avulla turvataan osaamisen vahvistamista, erityisosaamista, laatua ja tuottavuutta. Rakenneuudistuksissa pidentyvien etäisyyksien haittoja vähennetään lisäämällä sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja paikasta riippumattomia työskentelytapoja.

Vaikuttavuustavoitteena on, että tuomioistuintoiminta on avointa. Tuomioistuinten toiminnasta ja päätöksistä tiedotetaan aktiivisesti.

Yleisissä tuomioistuimissa käsitellään ja ratkaistaan rikosoikeudellista vastuuta koskevat syyteasiat sekä yksityisoikeudellisia oikeussuhteita koskevat riita-asiat ja hakemusasiat. Yleiset tuomioistuimet huolehtivat siten rikosvastuun toteuttamisesta kaikilla yksityisen ja yhteiskunnallisen toiminnan aloilla. Ne vastaavat myös oikeussuojan antamisesta yksityishenkilöille, yrityksille ja muille yhteisöille niiden keskinäisissä suhteissa sekä myös suhteissa julkisyhteisöihin silloin, kun kysymys ei ole hallinto-oikeudellisen lainsäädännön soveltamisesta.

Hallitusohjelmassa linjataan, että rangaistusmääräysten käyttöalaa laajennetaan siirtämällä alioikeuksista summaariseen menettelyyn rikosasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tämä vähentäisi yleisiin tuomioistuimiin saapuvien asioiden määrää.

Hallintotuomioistuimilta haetaan muutosta viranomaisten eri hallinnonaloilla ja -tasoilla tekemiin päätöksiin. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut, mutta myös muiden hallintotuomioistuinten ratkaisut ohjaavat koko julkisen vallankäytön lainmukaisuutta ja oikeusturvan toteutumista. Ratkaisuilla on myös vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan ja kilpailukykyyn. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on tärkeää turvata asioiden joutuisa käsittely ja päätösten oikeusvarmuus.

Hallitusohjelmassa kirjattuna tavoitteena on asiamäärien vähentäminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeuksissa mm. itseoikaisumenettelyn käyttöalan laajentamisella. Oikeusministeriö on tehnyt tiivistä yhteistyötä muiden hallinnonalojen kanssa lainvalmistelun osalta ja tavoitteena on, että kullakin hallinnonalalla muutoksenhakusäännöksissä otetaan huomioon mahdollisuudet oikaista viranomaisten päätöksiä ilman tuomioistuinkäsittelyä.

Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan tavoitteena on, että jokainen saa tarpeellisen avun oikeudellisen ongelmansa ratkaisuun, vaikka hänen taloudellinen asemansa olisi heikko. Oikeusapua ja yleistä edunvalvontaa tarjotaan siten, että se on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista.

Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan vaikuttavuustavoitteet
  • — Heikomman osapuolen suojasta huolehditaan. Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden turvapaikka-asioiden käsittelyä tehostetaan rajaamalla oikeusavun laajuutta, tarkistamalla avustajien kelpoisuusvaatimuksia ja säätämällä kiinteät asiakohtaiset palkkiot avustajan tehtävän hoitamisesta
  • — Oikeusturva toteutuu käytännössä. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Oikeusavun asianajoprosessin toimivuutta kehitetään yhtenäistämällä toimintatapoja. Yleisen edunvalvonnan prosesseja kehitetään parhaiden käytäntöjen mukaiseksi. Kuluttajariitalautakunnan valitusten käsittelyprosessin toiminta- ja menettelytapoja kehitetään. Oikeusaputoimistojen rakennetta uudistetaan ja hallintoa kevennetään keskittämällä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä kuuteen virastona toimivaan oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin. Rakenneuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan lokakuussa 2016
  • — Oikeudellinen ongelma ratkaistaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Oikeusaputoimistojen oikeudellista neuvontaa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi
  • — Neuvontapalvelut ovat helposti saavutettavia. Oikeusaputoimistoihin luodaan monipuolisia oikeudellisen neuvonnan muotoja
  • — Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Oikeusavun ja edunvalvonnan etäpalvelua laajennetaan.

Tietoja henkilöstöstä1)

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Tuomioistuimet      
Henkilöstömäärä, htv 3 139 3 170 3 200
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,1 8,0 8,0
Oikeusaputoimistot ja kuluttajariitalautakunta      
Henkilöstömäärä, htv 994 1 019 1 059
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 10,2 10,0 10,0

1) Turvapaikanhakijamäärän voimakkaan kasvun vuoksi on kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvaan liittyviä resursseja lisätty oikeusministeriön hallinnonalalla. Sekä tuomioistuinten että oikeusaputoimistojen osalta henkilötyövuosimäärän kasvu selittyy tällä. Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan vuosittain siten, että vuorovuosina kysely kohdistetaan eri virastoryhmiin.

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 627 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti ennakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus. Tavoitteena on, että vuoden 2017 lopussa vireillä olevista valitusasioista (valitusluvan saaneet ja suorat valitukset) enintään 70 % on ollut vireillä yli 12 kuukautta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vireillä olevista valitusasioista vähintään 33 % on ollut vireillä alle 9 kuukautta, noin 33 % 9—12 kuukautta ja enintään 33 % yli 12 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 378 2 450 2 450
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 119 130 130
— julkaistut ratkaisut 106 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 6,9 7,5 7,5
— valituslupa-asiat 5,2 6,5 6,5
— asiaratkaisut 23,0 20,0 18,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 3 757 3 674 3 675
— tuottavuus (asia/htv) 33 33 33

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 8 940 9 020 8 638
Bruttotulot 6 3 11
Nettomenot 8 934 9 017 8 627
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 757    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 832    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -111
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 19
Palkkaliukumasäästö -26
Palkkausten tarkistukset -3
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -53
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -44
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Työajan pidentäminen (Kiky) -73
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -68
Yhteensä -390

2017 talousarvio 8 627 000
2016 II lisätalousarvio -49 000
2016 talousarvio 9 017 000
2015 tilinpäätös 9 009 000

02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 109 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein hallinto-oikeus ratkaisee hallintopäätöksistä tehdyt valitukset ylimpänä oikeusasteena. Korkein hallinto-oikeus myös valvoo hallintolainkäyttöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista lähes 90 % koskee alueellisten hallinto-oikeuksien antamia päätöksiä. Lisäksi korkein hallinto-oikeus ratkaisee muun muassa markkinaoikeuden sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä tehtyjä valituksia. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto, rakentaminen ja ympäristö, verotus, valtio-oikeus ja yleishallinto sekä taloudellinen toiminta kuten kilpailuasiat ja julkiset hankinnat. Ulkomaalaisasioista suurin osa koskee hallinto-oikeuden kielteistä ratkaisua turvapaikkaa koskevissa asioissa. Vuonna 2015 kansainvälistä suojelua hakevien määrä kasvoi huomattavasti. Turvapaikkaa koskevien valitusten määrän oletetaan kasvavan merkittävästi v. 2017. Ulkomaalaisasiat, joissa valituslupaa ei myönnetä, pyritään ratkaisemaan alle 3 kuukaudessa. Valitusluvan saavien ulkomaalaisasioiden osalta tavoitteena on, että käsittelyaika on enintään 10 kuukautta.

Tavoitteena on, että asioista 30 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja 20 % 6—9 kuukaudessa. Yli 24 kuukauden käsittelyaikoja voi olla vain poikkeuksellisesti, lähinnä Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisua odottavissa asioissa.

Tunnuslukutaulukko

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 4 012 5 500 6 000
— Ulkomaalaisasiat 852 2 400 3 000
— Muut asiat 3 160 3 100 3 000
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 10,8 10,5 7,5
— Ulkomaalaisasiat 7,7 6,0 4,0
— Muut asiat 11,8 11,5 11,0
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 2 631 2 650 2 350
— tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 42 43 49

Korkeimman hallinto-oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 600 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 10 552 15 396 13 106
Bruttotulot -4 10 -3
Nettomenot 10 556 15 386 13 109
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 015    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 368    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistämiset -1 800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -152
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 17
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -73
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -53
Toimintamenosäästö (HO 2015) -10
Työajan pidentäminen (Kiky) -100
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -16
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -84
Yhteensä -2 277

2017 talousarvio 13 109 000
2016 II lisätalousarvio -67 000
2016 talousarvio 15 386 000
2015 tilinpäätös 10 909 000

03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 253 582 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista (715/2011) aiheutuviin menoihin ja siirtomenojen maksamiseen asianajajayhdistykselle lain 24 §:n 2 momentin mukaisesti.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta suoriteperustetta vastaavalla perusteella.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Hovioikeuksien keskimääräisen käsittelyajan osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene. Tavoitteena on myös, että yli vuoden vireillä olleiden asioiden osuus vireillä olevista asioista on alle 7 %.

Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja käräjäoikeusvaiheessa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee ottaa huomioon. Hovioikeudet pyrkivät siihen, että aiemmissa vaiheissa yli kolme vuotta kestäneiden asioiden käsittelyaika hovioikeusvaiheessa on enintään 12 kuukautta.

Käräjäoikeuksien pääkäsittelyssä ratkaistavien laajojen riita-asioiden osalta tavoitteena on, että asioista 35 % ratkaistaan alle 6 kuukaudessa ja enintään 25 prosentissa käsittelyaika on yli vuoden.

Rikosasioiden osalta tavoitteena on, ettei minkään käräjäoikeuden keskimääräinen käsittelyaika ole yli 3 kuukautta koko maan keskiarvoa pidempi. Lisäksi tavoitteena on, että 45 prosentissa rikosasioista käsittelyaika on enintään 2 kuukautta, ja että käsittelyaika ylittää 9 kuukautta enintään 10 prosentissa rikosasioista. Tavoitteena on estää asioiden kokonaiskäsittelyajan pitkittyminen. Pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa viipyneiden asioiden kokonaiskäsittelyaika tulee rikosasioissa ottaa huomioon.

Hallinto-oikeuksien osalta tavoitteena on, että alueelliset käsittelyaikaerot eivät pitene.

Ulkomaalaisasiat muodostavat merkittävän osan hallinto-oikeuksiin saapuvista asioista. Turvapaikka-asiat kuuluvat ulkomaalaisasioiden ryhmään. Tavoitteena on, että turvapaikka-asiat käsitellään joutuisasti siten, että keskimääräinen käsittelyaika näissä asioissa on alle 6 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite/arvio
       
Hovioikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 9 855 9 500 9 500
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,1 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 530 1 600 1 600
Tuottavuus (työmäärä/htv) 56 55 55
       
Käräjäoikeudet      
Ratkaistut asiat yhteensä, kpl 484 813 460 000 460 000
— Rikosasiat 52 917 55 000 55 000
— Laajat riita-asiat 9 885 10 500 10 500
— Summaariset asiat 343 990 300 000 300 000
       
Keskimääräinen käsittelyaika, kk      
— Rikosasiat 4,0 4,0 4,0
— Laajat riita-asiat 9,3 10,0 9,5
— Summaariset asiat 2,7 2,5 2,5
— Velkajärjestelyasiat 6,1 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/työmäärä) 635 650 650
Tuottavuus (työmäärä/htv) 115 120 120
       
Hallinto-oikeudet      
Ratkaistut asiat, kpl 20 002 25 000 27 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 8,5 7,5 7,5
Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 125 1 100 1 100
Tuottavuus (työmäärä/htv) 72 73 73
       
Vakuutusoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 6 656 7 000 7 000
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 13,3 12,0 12,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 1 206 1 100 1 100
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 63 68 68
       
Markkinaoikeus      
Ratkaistut asiat, kpl 934 900 900
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 6,4 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 3 792 4 500 4 500
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 23 20 20
       
Työtuomioistuin      
Ratkaistut asiat, kpl 144 150 150
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,0 6,0 6,0
Taloudellisuus (€/ratkaistu asia) 6 700 6 400 6 400
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 16 20 20

Tuomioistuinten suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 45,28 milj. euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 251 498 263 264 254 032
Bruttotulot 831 500 450
Nettomenot 250 667 262 764 253 582
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 36 709    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 34 018    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleiset tuomioistuimet 171 433
Hallintotuomioistuimet 50 534
Tietohallinto- ja muut menot 31 615
Yhteensä 253 582

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Aineistopankkihankkeen (AIPA) istuntosali-infra 3 000
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 441
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 5 680
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -80
Ruuhkautuneet tuomioistuimet -1 500
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -6 000
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 100
Tulojen budjetointimuutokset (vihkimispalkkioiden nettoutus ja tuomioistuinmaksutulojen poistojen nettobudjetointi tulotilille) -240
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja perheenyhdistämiset -2 250
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -58
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -2 890
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 226
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1 392
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 209
Toimintamenosäästö (HO 2015) -180
Työajan pidentäminen (Kiky) -1 901
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -296
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -1 752
Yhteensä -9 182

2017 talousarvio 253 582 000
2016 II lisätalousarvio -1 526 000
2016 talousarvio 262 764 000
2015 tilinpäätös 247 976 000

04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 60 868 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetussa laissa (477/2016) tarkoitettujen oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden ostamisesta valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuja yleisen edunvalvonnan päämiehen varoista perittäviä palkkioita ja korvauksia.

Momentille nettoutettavista tuloista oikeusavun saajan hävinneen vastapuolen korvaukset oikeudenkäyntikuluista budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Oikeusaputoimistoihin arvioidaan saapuvan 55 000 asiaa v. 2017 (v. 2015 48 600 asiaa ja v. 2016 arvio 50 000 asiaa). Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä arvioidaan tehtävän 10 000 v. 2017 (v. 2015 8 400 ja v. 2016 arvio 10 000). Oikeusaputoimistojen jonotusajan tavoite on keskimäärin 11 päivää v. 2017 (v. 2015 ja v. 2016 arvio 12 päivää).

Oikeusaputoimistoihin v. 2015 saapuneista asioista 85 % oli siviili- ja hallinto-oikeudellisia asioita ja 15 % rikosasioita. Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden turvapaikka-asioiden ja perheenyhdistämisasioiden määrä on kasvanut merkittävästi. Tavoitteena on, että oikeusaputoimistojen käsiteltäväksi tulevia turvapaikka-asioita on 5 000 v. 2017 (v. 2015 145 asiaa ja v. 2016 tavoite 2 000 asiaa).

Oikeusaputoimistojen yleisen edunvalvonnan palveluja ostetaan kunnilta ja yksityiseltä palveluntuottajalta silloin, kun se on tarpeen palveluiden alueellisen saatavuuden turvaamiseksi. Ostopalvelun osuus on 12 % v. 2017 (v. 2015 ja v. 2016 arvio 11 %).

Kuluttajariitalautakuntaan arvioidaan saapuvan 6 500 asiaa v. 2017 (v. 2015 5 700 ja v. 2016 arvio 6 500 asiaa). Tavoitteena on, että valitusten kokonaiskäsittelyaika on alle 9 kuukautta v. 2017.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on alustavasti asettanut oikeusaputoimistoille ja kuluttajariitalautakunnalle seuraavat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017:

Oikeusapu

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Käsitellyt asiat, kpl 48 399 50 038 55 000
Oikeusapuohjaus, kpl 2 457 8 000 8 000
Oikeusapupäätökset yksityisille asiamiehille, kpl 31 526 39 500 44 500
Taloudellisuus (euroa/painotettu työmäärä) 113 125 130
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 476 490 505

Yleinen edunvalvonta

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Päämiesten määrä, kpl 37 331 38 100 38 900
— oikeusaputoimisto edunvalvojana 33 496 34 000 34 800
— edunvalvonta ostopalveluna 3 835 4 100 4 100
Taloudellisuus (bruttomeno/päämies) 840 843 845
Tuottavuus (päämiesmäärä/htv) 61 61 61

Kuluttajariitalautakunta

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
       
Käsitellyt valitukset, kpl 5 608 6 400 6 400
Taloudellisuus (€/käsitelty asia) 394 352 354
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 175 202 208
Kokonaiskäsittelyaika, kk 10,4 9,2 8,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 65 783 65 965 66 068
Bruttotulot 5 272 5 200 5 200
Nettomenot 60 511 60 765 60 868
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 22 732    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 22 297    

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Julkisoikeudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 3 759 3 700 3 800
— muut tuotot 73 - -
Tuotot yhteensä 3 832 3 700 3 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 6 609 6 500 6 600
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 777 -2 800 -2 800
Kustannusvastaavuus, % 58 57 58

Oikeusavun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Liiketaloudellinen toiminta, 1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 1 528 1 530 1 620
— muut tuotot 23 - -
Tuotot yhteensä 1 551 1 530 1 620
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 825 1 700 1 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -274 -170 -180
Kustannusvastaavuus, % 85 90 90

Oikeusavun palkkioista säädetään valtioneuvoston asetuksessa oikeusavun palkkioperusteista (290/2008).

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) mukaisesti perittävinä palkkioina arvioidaan kertyvän noin 23 300 000 euroa momentille 12.25.15. Edunvalvontapalkkioiden määrä vastaa noin 70 % yleisen edunvalvonnan kokonaismenoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -20
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva (tarvearvion muutos) 2 750
Yleisen edunvalvonnan bruttobudjetointi 312
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -45
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -830
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 13
Palkkaliukumasäästö -100
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -396
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -44
Toimintamenojen tuottavuussäästö -300
Toimintamenosäästö (HO 2015) -90
Työajan pidentäminen (Kiky) -559
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -84
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -504
Yhteensä 103

Momentin nimike on muutettu.


2017 talousarvio 60 868 000
2016 II lisätalousarvio 1 109 000
2016 talousarvio 60 765 000
2015 tilinpäätös 60 076 000

50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 78 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) oikeusapulaissa (257/2002)

2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)

3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen

4) enintään 1 400 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Oikeusapu ja puolustus 71 100 000
Asianomistajan avustaminen 200 000
Yksityishenkilön velkajärjestely 2 100 000
Syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaus 3 500 000
Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkiot sekä julkisselvityksestä aiheutuvat muut konkurssimenettelyn menot (enintään) 1 400 000
Yhteensä 78 300 000

Vuonna 2015 yksityiset oikeusavustajat hoitivat noin 33 7191) oikeusapuasiaa. Oikeusavun tuomioistuinasioista rikosasiat ovat määrällisesti (64 %) ja kustannuksiltaan suurin asiaryhmä. Kansainvälistä suojelua hakevien turvapaikanhakijoiden oikeudellisena avustajana oli pääasiassa yksityinen avustaja (97 %) v. 2015. Turvapaikanhakijoiden oikeusapupäätöksiä on arvion mukaan 10 000 v. 2016 ja v. 2017. Yksityiset oikeusavustajat hoitavat noin 5 000 turvapaikka-asiaa v. 2017 (v. 2016 8 000 asiaa). Yksityishenkilön velkajärjestelylain mukaiset korvaukset olivat noin 2,1 milj. euroa v. 2015. Syytteestä vapautettujen oikeudenkäyntikulujen korvaukset olivat noin 8,1 milj. euroa v. 2015. Konkurssilain mukaisten julkisselvittäjien palkkiot olivat noin 1,3 milj. euroa v. 2015.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen budjetointikäytännön muutos (vastaava vähennys momentilla 25.01.29) 13 000
Turvapaikanhakijoiden oikeusturva (tarvearvion muutos) -5 500
Yhteensä 7 500

2017 talousarvio 78 300 000
2016 II lisätalousarvio 4 300 000
2016 talousarvio 70 800 000
2015 tilinpäätös 65 109 777