Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Erityismenot
            50. Avustukset
       30. Syyttäjät
       50. Vaalimenot

Talousarvioesitys 2017

01. Ministeriö ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:Toiminta-ajatuksensa mukaisesti oikeusministeriö luo oikeuspolitiikan linjoja ja kehittää säädöspolitiikkaa osana valtioneuvostoa sekä ohjaa hallinnonalaansa. Oikeusministeriön tavoitteena on avoin, aktiivinen ja turvallinen yhteiskunta, jossa jokainen voi luottaa oikeuksiensa toteutumiseen. Oikeusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tavoitteet vuodelle 2017.

Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Kansalaiset osallistuvat ja vaikuttavat valmisteluun ja päätöksentekoon. Julkinen hallinto on avoin ja herättää luottamusta.

Jatketaan Ahvenanmaan itsehallintolain kokonaisuudistuksen valmistelua siten, että hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle syksyllä 2017.

Valmistellaan hallituksen esitys EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämistä tarkistuksista henkilötietolakiin siten, että esitys voidaan antaa eduskunnalle keväällä 2017, ja koordinoidaan muun kansallisen lainsäädännön tarkistamistyötä.

Jatketaan vaikuttamista EU:n toimielinten asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön avoimuusmyönteiseen soveltamiseen sekä hyvää hallintoa EU:n toimielimissä koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi.

Edistetään perusoikeuksien ja demokratian toteutumista. Vuoden 2017 aikana koordinoidaan valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeuspoliittisen sekä demokratiapoliittisen toimintaohjelman toteutumista.

Edistetään kielellisiä oikeuksia. Valmistellaan valtioneuvoston kielikertomus vuoden 2017 aikana. Toteutetaan yhdenvertaisuutta edistäviä hankkeita. Edistetään hyviä suhteita erityisesti uusien maahanmuuttajien vastaanottopaikkakunnilla.

Parannetaan vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä. Käynnistetään uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan toiminta.

Kehitetään kansalaisten osallistumismahdollisuuksia. Ylläpidetään ja kehitetään eteenpäin demokratiaverkkopalveluita.

Edistetään saamen kielen ja kulttuurin asemaa. Tarkoituksena on saattaa loppuun pohjoismaisen saamelaissopimuksen valmistelu vuoden 2017 alussa.

Oikeusjärjestelmä muodostaa johdonmukaisen kokonaisuuden, joka tukee ennakoitavuutta ja yhdenvertaisuutta. Lainsäädäntö on selkeää.

Lainvalmisteluohjeistusta kehitetään jatkamalla työtä hallituksen esitysten laatimisohjeen uudistamiseksi.

Valtioneuvostossa laaditut säädösehdotukset tarkastetaan oikeusministeriössä lakitekniseltä kannalta.

Lainsäädäntö mahdollistaa kansalaisten toiminnan ja valinnan vapauden ja siten lisää toimeliaisuutta ja hyvinvointia.

Jatketaan osakeyhtiölain muutostarpeiden selvittämistä tavoitteena antaa hallituksen esitys v. 2017.

Selvitetään ns. purkavaan lisärakentamiseen liittyvät asunto-osakeyhtiölain muutostarpeet tavoitteena antaa hallituksen esitys v. 2017.

Heikomman osapuolen suojasta huolehditaan.

Jatketaan lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista tavoitteena antaa hallituksen esitys syksyllä 2017.

Selvitetään lunastuslain muutostarpeet tavoitteena antaa hallituksen esitys v. 2017.

Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä.

Hallinnonalan kaikki viisi isoa ict-kehittämishanketta ovat käynnissä v. 2017. Myös olemassa oleviin tietojärjestelmiin kohdistuu kehittämis- ja uusimistarpeita.

Valmistaudutaan tietoliikenneverkon uusimiseen ja virastoverkoston muutoksiin sekä siirtymiseen valtion yhteiseen työasemamalliin.

Laaditaan menetelmät ja tekniset edellytykset yhtenäisten sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseksi ja huolehditaan yhteisten palvelujen käytön koordinoinnista. Huolehditaan ict-hankkeiden kokonaisarkkitehtuurista, yhteentoimivuudesta ja hankkeiden etenemisestä.

Oikeusturva toteutuu käytännössä.

Oikeusturvaa kehitetään ja sopeutetaan kiristyviin talouden reunaehtoihin v. 2013 valmistuneen vuosille 2013—2025 laaditun oikeudenhoidon uudistamisohjelman ja siitä tehtyjen linjausten pohjalta.

Jatketaan hallintoasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevan uudistuksen valmistelua siten, että se voidaan toteuttaa tämän vaalikauden aikana.

Jatketaan rikosprosessin keventämistä koskevan sääntelyn kehittämistä tavoitteena hallituksen esitys v. 2017.

Keskitetään riidattomat velkomusasiat ja eräät muut siviilioikeudelliset asiat (ns. summaariset asiat) muutamaan käräjäoikeuteen tavoitteena antaa hallituksen esitys keväällä 2017.

Kehitetään julkisen oikeusavun oikeudellista neuvontaa, sähköistä asiointia ja vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä v. 2015 valmistuneen oikeusavun kokonaissuunnitelman mukaisesti. Kokonaissuunnitelman toimenpideohjelma laaditaan v. 2016. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa palveluja tuotetaan nykyistä asiakaslähtöisemmin, monipuolisemmin eri palvelukanavia ja menetelmiä hyödyntäen niin että palvelut ovat helposti kansalaisen saavutettavissa.

Osallistutaan ulosoton rakenneuudistushankkeen (URA) toteutukseen. Jatketaan tarvittavia lainsäädäntötoimia ja virkaehtosopimusneuvotteluja.

Rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. Rikollisuus ja sen haitat vähenevät, turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Annetaan v. 2017 hallituksen esitys sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain muuttamiseksi tarkoituksena laajentaa sakkomenettelyn soveltamisalaa.

Korruption vastaisia toimenpiteitä toteutetaan v. 2016 laaditun strategian mukaisesti.

Oikeusministeriö toimii korruption vastaisen työn koordinaatioviranomaisena. Tavoitteena on edelleen lisätä keskeisten viranomaisten ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä ja tietoisuutta korruptiosta.

Kriminaalipolitiikan tietopohjaa vahvistetaan edistämällä kriminologista tutkimusta ja sen sovellettavuutta. Tehostetaan kriminaalipolitiikan ja eri rikoksentorjuntamenetelmien vaikuttavuutta koskevan tiedon keräämistä ja analysointia sekä edistetään tutkimustiedon hyödyntämistä päätöksenteossa.

Paikallista rikoksentorjuntaa ja asuinalueiden turvallisuutta kehitetään v. 2016 valmistellun rikoksentorjuntaohjelman mukaisesti. Asuinalueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi edistetään asukkaiden osallisuutta ja kansalaisvaikuttamista.

Rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut järjestetään uhridirektiivin edellyttämällä tavalla yhteistyössä sosiaali- ja terveyshallinnon ja palveluita tuottavien järjestöjen kanssa.

Seurataan palvelutuotannon rahoittamiseksi käyttöön otetun rikosuhrimaksun toteutumista ja kehitetään siihen liittyvää valtionavustusjärjestelmää.

Valmistellaan hallituksen esitys sakon muuntorangaistuksen aloittamistehtävien siirrosta Rikosseuraamuslaitokselle.

Valmistellaan hallituksen esitys ensikertaisuutta koskevien säännösten käyttöalaa koskevan selvityksen pohjalta.

Tehostetaan ehdollista rangaistusta valmistelemalla säännökset, joilla laajennetaan ehdollisen rangaistuksen oheisseuraamusten käyttöalaa.

Uudistetaan henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa annettua lakia ROTI-järjestestelmän käyttöönoton edellyttämällä tavalla.

Rakenteiden uudistaminen ja henkilömuutosten tuki

Käräjäoikeuksien määrää on tarkoitus vähentää nykyisestä 27:stä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä tehokkuutta ja hyödyntää samalla tuomarien osaamista aiempaa monipuolisemmin. Uudistus tulisi voimaan viimeistään vuoden 2019 alussa. Summaaristen riita-asioiden käsittelyn keskittämistä valmistellaan. Oikeusaputoimistojen rakennetta uudistetaan. Tavoitteena on keventää ja selkeyttää hallintoa, jotta voimavaroja voidaan kohdentaa nykyistä enemmän asiakastyöhön. Kuudesta oikeusapupiiristä muodostetaan kuusi virastoa. Piirit jakautuvat rinnakkain toimiviin oikeusapu- ja edunvalvontatoimistoihin. Uudistuksessa ei ole tarkoitus tehdä muutoksia toimipaikkoihin. Ennen uudistusta oikeusaputoimistojen määrä on 27. Oikeusaputoimistojen rakenne uudistuu 1.10.2016. Ulosottotoimen rakenneuudistusta jatketaan. Tarkoituksena on organisoida ulosottolaitos yhdeksi virastoksi. Samalla valmistellaan säännökset täytäntöönpanotehtävien jakamiseksi uudella tavalla eri henkilöstöryhmille asian laadun ja vaativuuden mukaan. Uudistusta tukee myös asiankäsittelyn automatisointi ja sähköisen asioinnin käyttömahdollisuuksien lisääminen. Rakenneuudistus tulisi voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Rikosseuraamuslaitoksen rakenteellisia ja toiminnallisia tehostamistoimia jatketaan. Hallinnonalan kirjanpitoyksikkörakennetta uudistetaan siten, että ministeriön kirjanpitoyksiköstä eriytetään syyttäjälaitos, ulosottolaitos ja Oikeusrekisterikeskus omiksi kirjanpitoyksiköikseen 1.10.2016 alkaen. Vuonna 2017 toteutetaan hallinnonalan uudistetun vuosia 2017—2020 koskevan henkilöstöstrategian ensimmäiset toimenpiteet ja vahvistetaan henkilöstösuunnittelua erityisesti jo päätettyjen ja tulevien rakenneuudistusten toteuttamiseksi. Lisäksi vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja keskinäistä arvonantoa erityisesti toimintatapa-, toimitila- ja rakennemuutoksissa.

Tietoja henkilöstöstä

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Oikeusministeriö      
Henkilötyövuodet 247 240 235
Työtyytyväisyysindeksi 3,7 3,7 3,7
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 7,8 8,5 7,0
       
Muut erillisvirastot      
Henkilötyövuodet 199 200 200
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,6 8,0 8,0

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 21 980 22 008 20 858
Bruttotulot 487 400 400
Nettomenot 21 493 21 608 20 458
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 174    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 356    

Määrärahan arvioitu käyttö

  htv %
     
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 17 7
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 62 26
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 46 20
EU- ja kansainväliset asiat 22 9
Ministeriön muut erityistehtävät 17 7
Ministeriön sisäinen hallinto 36 15
Palkallinen poissaolo 35 15
Yhteensä 235 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv) 80
Siirto momentille 25.01.05 (-1 htv) -30
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 153
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -82
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -281
Palkkaliukumasäästö -66
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -132
Toimintamenojen tuottavuussäästö -131
Toimintamenosäästö (HO 2015) -260
Työajan pidentäminen (Kiky) -185
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -28
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -174
Yhteensä -1 150

2017 talousarvio 20 458 000
2016 II lisätalousarvio -174 000
2016 talousarvio 21 608 000
2015 tilinpäätös 22 675 000

03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 188 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) lapsiasiavaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tietosuojavaltuutetun toimiston, onnettomuustutkintakeskuksen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan, tietosuojalautakunnan sekä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin toimintamenojen maksamiseen

2) Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutin jakamien apurahojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 305 §:ssä säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa:Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla sekä edistää Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen (SopS 59-60/1991) toteutumista. Lapsiasiavaltuutettu raportoi YK:n lapsen oikeuksien komitealle, valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja selvityspyyntöjä havaitsemistaan puutteista. Lasten aseman ja oikeuksien sekä niitä koskevan viranomaisten yhteistyön edistämistä varten lapsiasiavaltuutetun apuna toimii lapsiasianeuvottelukunta.

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) noudattamista ja edistää aloitteiden, neuvojen ja ohjeiden avulla lain tarkoituksen toteutumista. Tasa-arvovaltuutettu antaa tietoja tasa-arvolaista ja sen soveltamisesta sekä seuraa naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista yhteiskuntaelämän eri aloilla. Tasa-arvovaltuutettu antaa ohjeita ja neuvontaa sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella syrjintää epäilevälle, selvittää syrjintäkieltojen rikkomistapauksia ja pyrkii lisäämään tietoisuutta tasa-arvolakiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista sen mukaan kuin sanotussa laissa säädetään sekä muutoinkin edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja valvoo ulkomaalaisten maasta poistamista. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun johdolla ja edistää viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyötä syrjintään puuttumisessa ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen vaikuttavuustavoitteina on varmistaa yhtäläinen osallistuminen niin, ettei esimerkiksi henkilön sukupuoli, alkuperä, vammaisuus, ikä, seksuaalinen suuntautuminen tai vakaumus vaikuta hänen mahdollisuuksiaan rajoittavasti.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta käsittelee ja ratkaisee yhdenvertaisuuslain sekä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain mukaan sille kuuluvat asiat.

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on käsitellä ja ratkaista henkilötietojen ja luottotietojen käsittelyä koskevat asiat siten kuin henkilötietolaissa (523/1999) ja luottotietolaissa (527/2007) säädetään sekä hoitaa muut mainituista laeista johtuvat tehtävät. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa. Vuonna 2017 tietosuojavaltuutetun toimisto valmistautuu toteuttamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon edellyttämät muutokset toiminnassaan. Tätä tarkoitusta varten talousarviossa on osoitettu yhden htv:n lisämääräraha ja lisäksi yhden htv:n lisärahoitus kohdennetaan oikeusministeriön pääluokan sisältä.

Tietosuojalautakunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka henkilötietolain mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seuraa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tekee tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnettomuuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan Kriminaalipolitiikan instituutti tuottaa kansainvälisiä asiantuntijapalveluja kriminaalipolitiikan alalla. Laitoksen toimintaa ohjaavat keskeisesti YK:n kriminaalipoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät linjapäätökset.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 8 336 7 857 7 588
Bruttotulot 180 400 400
Nettomenot 8 156 7 457 7 188
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 121    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 326    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Lapsiasiavaltuutetun toiminta 607
Tasa-arvovaltuutetun toiminta 976
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminta 1 368
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 196
Lapsiasianeuvottelukunta 20
Tietosuojavaltuutetun toiminta 1 739
Tietosuojalautakunta 15
Onnettomuustutkintakeskus 1 523
Kriminaalipolitiikan instituutti 517
Palvelukeskusten maksut 227
Yhteensä 7 188

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietosuojavaltuutetun toimisto; EU:n tietosuojauudistuksen toimeenpano 80
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -91
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 5
Palkkausten tarkistukset -11
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -45
Toimintamenojen tuottavuussäästö -25
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Työajan pidentäminen (Kiky) -63
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -10
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -54
Yhteensä -269

2017 talousarvio 7 188 000
2016 II lisätalousarvio -49 000
2016 talousarvio 7 457 000
2015 tilinpäätös 7 361 000

05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 591 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta huomioon oikeusministeriön asetuksessa oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista tarkoitettuja Oikeusrekisterikeskuksen tuloja.

Selvitysosa:Oikeusrekisterikeskus toimii oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä sekä välittää hallinnonalan viranomaisten ilmoittamia tietoja muille viranomaisille. Käytetyimpiä rekisterejä ovat rikosrekisteri, sakkorekisteri, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri sekä velkajärjestelyrekisteri. Oikeusrekisterikeskus huolehtii sakkoihin, menettämisseuraamuksiin, maksuihin ja saataviin liittyvistä täytäntöönpanotehtävistä ja käyttää valtion puhevaltaa näissä tehtävissä. Lisäksi Oikeusrekisterikeskus huolehtii hallinnonalan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä hallinnonalan virastojen kanssa siten kuin palvelusopimuksissa on sovittu. Oikeusrekisterikeskus hoitaa myös hallinnonalan lomakesuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 10 788 11 741 13 561
Bruttotulot 7 376 4 800 6 970
Nettomenot 3 412 6 941 6 591
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta -    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 47    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutoksesta johtuvat kirjanpitotehtävät 70
Rikosuhripalveluiden valtionavun hallinnointi 50
Sakkomenettelylain soveltamiseen liittyvät muutokset (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -340
Siirto momentilta 25.01.01 (1 htv) 30
Toiminnan turvaaminen (siirto momenteilta 25.01.21, 25.10.03, 25.10.04, 25.20.01 ja 25.30.01) 200
Valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto (kertaluonteisen lisäyksen poisto) -135
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -60
Palkkaliukumasäästö -27
Palkkausten tarkistukset -1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -28
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -17
Työajan pidentäminen (Kiky) -40
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -6
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -40
Yhteensä -350

2017 talousarvio 6 591 000
2016 II lisätalousarvio -40 000
2016 I lisätalousarvio 139 000
2016 talousarvio 6 941 000
2015 tilinpäätös 3 459 000

20. Erityismenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvallisuustutkintalaista (525/2011), Euroopan unionin lainsäädännön ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten mukaan turvallisuustutkintaa varten asetetuista tutkintaryhmistä sekä kansainvälisenä yhteistyönä toimitettavasta tutkinnasta aiheutuvien palkkioiden ja muiden kulutusmenojen maksamiseen

2) konkurssiasiamiehen vähävaraisessa konkurssipesässä ottamaan kuluvastuuseen liittyen ulkomaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa antamasta sitoumuksesta mahdollisesti johtuvan korvausvastuun toteuttamiseen

3) viranomaistoiminnasta lakien ja asetusten nojalla aiheutuvien oikeudenkäyntikulujen ja alaikäiselle asianosaiselle esitutkintaa varten edunvalvojan määräämisestä aiheutuneiden kulujen sekä edunvalvojan palkkioiden ja kulujen maksamiseen

4) valtion maksettavaksi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla määrättyjen korvausten maksamiseen

5) oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) nojalla aiheutuvien hyvitysten maksamiseen

6) oikeusapulain (257/2002) mukaisesti hoidettavien asioiden tulkkaus- ja käännöskulujen maksamiseen

7) oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta annetun lain (378/2005) 19 §:n ja 20 §:n mukaisten korvausten maksamiseen

8) siirtomenojen maksamiseen julkisen oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan ostopalvelujen päämiehille arvonlisäveron määrää vastaavana hyvityksenä

9) oikeudenkäyntikulujen maksamiseen yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisissa asioissa, joissa yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii avustajana epäillyn syrjinnän uhriksi joutuneen henkilön oikeudenkäynnissä ja on sitoutunut korvaamaan mahdolliset oikeudenkäyntikulut, jos asia hävitään

10) rikoslain (356/2016) 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisten korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaiset korvaukset 8 000
Yhteensä 8 000

2017 talousarvio 19 032 000
2016 II lisätalousarvio 2 000 000
2016 talousarvio 11 032 000
2015 tilinpäätös 10 923 142

21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 245 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ministeriön hallinnonalalla tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin tuottavuustoimien edistämiseksi.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määräraha on tarkoitus käyttää tuottavuutta edistävien hankkeiden rahoittamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskuksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.05) -50
Yhteensä -50

2017 talousarvio 245 000
2016 talousarvio 295 000
2015 tilinpäätös 295 000

22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 184 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimisto- ja viestintäjärjestelminä valtavirtatuotteiden käyttöönotosta oikeusministeriön hallinnonalalla aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Oikeusministeriön hallinnonalalla on tarkoitus ottaa käyttöön toimisto- ja viestintäjärjestelminä valtion yhteiset niin sanotut valtavirtatuotteet, kun tällä hetkellä hallinnonalalla on käytössä niistä poikkeavia tuotteita. Hankkeesta on tehty oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön välillä tuottavuuden lisäämistä koskeva yhteistoimintasopimus.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 935
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 2 184
Yhteensä 249

2017 talousarvio 2 184 000
2016 talousarvio 1 935 000

29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 43 705 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Budjetointikäytännön muutos (vastaava lisäys momentilla 25.10.50) -13 000
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 211
Yhteensä -12 789

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio 43 705 000
2016 II lisätalousarvio -6 500 000
2016 talousarvio 56 494 000
2015 tilinpäätös 57 201 735

50. Avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 8 305 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan

6) valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

   
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 4 933
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 3 182
Muut avustukset (enintään) 190
Yhteensä 8 305

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 lukien
             
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi
Vuoden 2017 sitoumukset - - - - - -
Menot yhteensä 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lähisuhdeväkivallan uhreille suunnattu tukipuhelintoiminta (siirto momentille 33.03.04) -157
Rikosuhripalveluiden valtionapu 2 000
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 18
Yhteensä 1 861

2017 talousarvio 8 305 000
2016 II lisätalousarvio 18 000
2016 I lisätalousarvio -284 000
2016 talousarvio 6 444 000
2015 tilinpäätös 4 397 245

51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) rikosvahinkolain (1204/2005) nojalla maksettaviin rikosvahinkokorvauksiin

2) syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974) nojalla maksettaviin korvauksiin sekä niihin liittyvien vähäisten asiamiespalkkioiden maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 930
Yhteensä 930

2017 talousarvio 19 000 000
2016 talousarvio 18 070 000
2015 tilinpäätös 18 762 107