Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       10. Omistajaohjaus
       90. Muut menot

Talousarvioesitys 2017

30. OikeuskanslerinvirastoPDF-versio

Selvitysosa:Oikeuskansleri seuraa, että asiat ratkaistaan valtioneuvostossa laillista järjestystä ja voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Valvonnassa tarkastetaan yleisistuntojen ja tasavallan presidentin istuntojen esittelylistat ennakolta siten, että havaitut virheet voidaan korjata. Tavoitteena on, että valvonta ei sinänsä hidasta tai hankaloita valtioneuvoston toimintaa. Viikoittain tarkastetaan kaikki lista-asiat. Vuonna 2015 tarkastettiin 1 973 lista-asiaa. Kanteluasioiden osalta tavoitteena on käsitellä asiat mahdollisimman nopeasti ja antaa oikeita, asianmukaisesti perusteltuja ja laadukkaita ratkaisuja. Vuosittain pyritään ratkaisemaan vähintään sama määrä asioita kuin mitä on saapunut.

Kanteluasiat

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
saapuneet 1 819 2 000 2 000
ratkaistut 1 988 2 000 2 000

Saapuneiden kanteluiden määrissä on ollut suurta vuosittaista vaihtelua. Vuonna 2015 kanteluasioiden käsittelyajan mediaani oli 5,4 viikkoa ja keskiarvo 15,2 viikkoa. Vuonna 2015 ns. seuraamusratkaisujen osuus on ollut 16 % selvittämistoimia edellyttäneistä kanteluasioista.

Omat aloitteet ja tarkastukset

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
aloitteet 13 15 15
tarkastukset 8 10 25

Omista aloitteista ja tarkastus- ja tutustumiskäynneistä aiheutui vuonna 2015 yhteensä 10 seuraamusta.

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
Rangaistustuomioiden tarkastus 3 284 5 000 5 000

Oikeusrekisterikeskus lähettää annettujen ohjeiden mukaisesti muodostuvan otoksen rangaistustuomioista tarkastettavaksi. Rangaistustuomioiden tarkastuksen perusteella pantiin vuonna 2015 vireille 44 asiaa.

Asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvonta

  2015
toteutuma
2016
arvio
2017
arvio
       
saapuneet 642 700 700
tutkitut 710 700 700

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 467 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -47
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -22
Toimintamenojen tuottavuussäästö -19
Toimintamenosäästö (HO 2015) -30
Työajan pidentäminen (Kiky) -31
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -5
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -29
Tasomuutos -10
Yhteensä -193

2017 talousarvio 3 467 000
2016 II lisätalousarvio -29 000
2016 talousarvio 3 660 000
2015 tilinpäätös 3 699 000