Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            70. Alusinvestoinnit

Talousarvioesitys 2017

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 29 406 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden, erämaa-alueiden sekä julkisten hallintotehtävien hallinnassa olevien arvokkaiden kulttuurikohteiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin sekä yksityisten suojelualueiden hoitomenoihin

2) luonnonsuojelualueilla ja -kohteilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kansallispuiston perustamisesta Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017 aiheutuvien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Lajien ja luontotyyppien suojelutaso paranee
 • — Natura 2000- ja luonnonsuojelualueverkoston tila paranee
 • — Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden arvot säilyvät ja tila paranee
 • — Luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

  2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
         
Natura-alueiden NATA-arviointien kattavuus (% MH:n vastuulla olevista) - 18 45 73
Ennallistaminen ja hoito (ha) 6 250 5 670 5 620 5 530
Lajiesiintymätarkistukset (kpl) 3 569 2 755 3 300 3 450
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet - 5 297 000 5 280 000 5 300 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (1—5 arviointiasteikko) 4,04 4,09 4,04 4,04
Metsähallitus
 • — toteuttaa Natura 2000- ja muilla suojelualueilla hoito-, ennallistamis- ja muita suojelutoimia tavoitteena alueiden tilan ja kytkeytyneisyyden sekä ekosysteemipalveluiden toiminnan parantaminen. Metsähallitus myös seuraa tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä vastaa koko suojelualueverkon tilan seurannasta
 • — parantaa uhanalaisten ja luontodirektiivin lajien ja luontotyyppien sekä lintudirektiivin lajien suojelutasoa täydentämällä niitä koskevaa tietopohjaa ja kohdentamalla sen perusteella suojelutoimet mahdollisimman tehokkaasti
 • — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä
 • — viestii luonnon monimuotoisuuden suojelusta ja käyttömahdollisuuksista edistäen luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon ja kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — vastaa luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmien kehittämisestä ja teknisestä ylläpidosta
 • — ylläpitää ja hoitaa julkisten hallintotehtävien hallinnassa olevien kulttuurihistoriallista kiinteistövarallisuutta valtion kiinteistöstrategian periaatteiden mukaisesti
 • — jatkaa luonnonsuojelualueiden kiinteistönmuodostamista ja hoidon ja käytön suunnittelua koskevaa kolmevuotista projektia.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 4 900 000 euroa, josta noin 200 000 euroa on tarpeettomien kiinteistöjen myyntituottoja.

Muut tunnusluvut

  2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
arvio
2017
esitys
         
Kansallispuistojen hoito (kpl) 37 39 39 40
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 665 662 730 1 100
Kansallispuistojen hoito (ha) 984 000 989 000 989 000 1 000 000
Muiden luonnosuojelualueiden hoito (ha) 763 000 764 000 990 000 1 150 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1 002 000 1 016 000 800 000 650 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 489 000 1 489 000 1 489 000 1 489 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 4 211 5 154 5 154 5 154
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl) 18 160 22 567 22 567 22 567/30 000
Muinaisjäännösten lkm (kpl, Museoviraston rekisteri) 2 273 2 178 2 178 2 178
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl) 334 343 343 343
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 30 28 28 28

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hossan kansallispuiston perustaminen (siirto momentilta 30.64.50) 240
Kertaluonteisen siirron poisto -8 000
Paikkatietojärjestelmien ylläpito ja jatkokehittäminen -150
Tasomuutos -300
Yhteensä -8 210

2017 talousarvio 29 406 000
2016 I lisätalousarvio 2 000 000
2016 talousarvio 37 616 000
2015 tilinpäätös 34 598 000