Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2017

Ympäristöministeriön hallinnonala (pääluokka 35)PDF-versio

Ympäristöministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä n. 180,1 milj. euroa, mikä on 21,8 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Vähennyksestä 8 milj. euroa johtuu Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien rahoituksen supistuksesta, koska suojelutoimenpiteet on saatettu loppuun jo perustetuilla luonnonsuojelualueilla sekä 5 milj. euroa vesien- ja ympäristön hoidon määrärahojen vähennyksestä. Pääluokan määrärahoista ympäristöhallinnon toimintamenojen osuus on 35 %, ympäristön ja luonnonsuojelun 51 % sekä yhdyskuntien, rakentamisen ja asumisen 14 %.

Ympäristön- ja luonnonsuojelu

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toimeenpano sekä Natura 2000 -verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutus jatkuu. Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin ehdotetaan ympäristöministeriön pääluokassa kaikkiaan n. 29,4 milj. euroa. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kansallispuisto avataan kesäkuussa 2017.

Itämeren tilan parantamista edistetään kansainvälisenä ja kansallisena eri hallinnonalojen yhteistyönä, jossa tavoitteena on suojelutoimien mahdollisimman hyvä vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Itämeren ja sisävesien tilan parantamistoimet kohdentuvat erityisesti maataloudesta peräisin olevan ravinnekuormituksen vähentämiseen. Merentutkimusalus Arandaa peruskorjataan. Pidä Saaristo Siistinä ry:lle ehdotetaan avustuksena 0,5 milj. euron lisämäärärahaa uuden huoltoaluksen hankintaa varten.

Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen

Asumisen tuet maksetaan valtion asuntorahastosta korjausavustuksia lukuun ottamatta. Talousarvioesitykseen sisältyy useita asuntorakentamista edistäviä toimia osana työllisyyden edistämiseksi päätettyä kokonaisuutta. Asuntorakentamista tullaan lisäämään liittämällä lyhyiden korkotukilainojen valtuus osaksi yleistä korkotukilainavaltuutta ja nostamalla asumisoikeusasuntojen valtuutta 160 milj. eurolla. Asuntorahastosta maksettavia korkotukivaltuuksia valtion tukemaan asuntotuotantoon kohdennetaan kaiken kaikkiaan 1 410 milj. euroa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain ja vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain perusteella. Lisäksi 40 vuoden korkotukilainoja koskeva omavastuukorko alennetaan nykyisestä 3,4 %:sta 1,7 %:iin vuoden 2019 loppuun asti sekä muutetaan lainanlyhennysohjelmat etupainotteiseksi rahoituksen saannin helpottamiseksi talojen tullessa peruskorjausikään. Tulorajat otetaan pääkaupunkiseudulla käyttöön valtion tukemissa asunnoissa ja rajaksi asetetaan 3 000 euroa. Erityisryhmien investointiavustusten myöntämisvaltuus nostetaan 130 milj. euroon ja tuki kohdennetaan ensisijaisesti heikoimpien ryhmien asuntotuotannon edistämiseen.

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi Helsingin seudun MAL- sopimuskunnille voidaan myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 20 milj. euroa. MAL- sopimusalueilla asuntotuotantoa edistetään lisäksi kunnallistekniikan rakentamisen avustuksilla, joita myönnetään enintään 15 milj. euroa. Korjausavustuksiin on varattu 35 milj. euroa, josta 15 milj. euroa asuntorahaston varoista. Avustukset suunnataan pääosin hissien jälkiasennusten sekä vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausten tukemiseen. Korjausavustusten käsittely siirretään kunnista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen, mikä säästää julkisen sektorin menoja.