Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 597 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta siten, että eläkkeensaajan asumistukiin sovelletaan edelleen samoja asumismenojen enimmäismääriä kuin vuonna 2015 indeksisidonnaisten menojen säästön saavuttamiseksi eläkkeensaajan asumistuessa.

Sukupuolineutraalin avioliittolain vaikutus momentille on vähäinen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2017 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 210
Takuueläke 191
Vammaisetuudet 615
Eläkkeensaajan asumistuki 582
Yhteensä 3 598
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot 1
Valtion osuudet etuuksista 3 597
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -
Yhteensä 3 598

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Enimmäisasumismenojen alennus 3,3 % -9 000
Indeksisidonnaisten menojen säästö -25 500
Indeksisidonnaisten menojen säästönä vuoden 2017 enimmäisasumismenojen jäädytys -4 500
Tarvearvion muutos 5 200
Yhteensä -33 800

2017 talousarvio 3 597 500 000
2016 II lisätalousarvio -4 600 000
2016 talousarvio 3 631 300 000
2015 tilinpäätös 3 702 561 991