Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
         60. Liiketoiminta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. Liikenteen turvallisuus ja valvontaPDF-versio

Selvitysosa:Liikenteen turvallisuuden ja valvonnan arvioidaan olevan melko hyvällä tasolla. Nopea teknologinen kehitys on parantanut liikenteen turvallisuutta ja myös ympäristöystävällisyyttä.

Tieliikenteen turvallisuus on parantunut hitaasti kymmenen viime vuoden aikana. Sitä ennen oli erittäin myönteinen kausi. Tällä vuosikymmenellä tieliikenteen onnettomuuksissa on vuosittain kuollut 350—400 ihmistä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista tavoitetta tieliikenteen onnettomuuksissa kuolleiden määrä korkeintaan 250 vuonna 2010 ei kuitenkaan saavutettane. Merenkulussa ja rautatieliikenteessä ei ole sattunut viime vuosina kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Myös lentoliikenteessä turvallisuustaso on säilynyt hyvänä lukuun ottamatta vuonna 2005 tapahtunutta vakavaa helikopterionnettomuutta sekä viime aikoina harrasteilmailussa tapahtuneita useita vakavia onnettomuuksia erityisesti ultrakevyiden koneiden osalta.

Rautatieliikenteessä mahdollisia muutoksia aiheuttaa kansallisen tavaraliikenteen avautuminen kilpailulle sekä kansallisen henkilöliikenteen todennäköinen avautuminen kilpailulle 2010-luvulla. Rautatieliikenteen ympäristöystävällisyys ja turvallisuus lisäävät rautatiekuljetusten kysyntää tavaraliikenteessä. Uusien toimijoiden tullessa sekä liikennöintiin että radanpitoon, lisääntyvät haasteet turvallisuustason säilyttämiseksi entisellä korkealla tasolla olennaisesti.

Alusliikenne on lisääntynyt Suomen ja Itämeren vesialueilla viime vuosina. Erityisesti liikenne Suomenlahdella ja öljynkuljetukset Venäjän öljysatamista ovat lisääntyneet. Merenkulun turvallisuuteen vaikutetaan merkittävästi mm. alusliikenteen valvonnalla sekä luotsauspalvelulla.

Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Liikenteen turvallisuusvirastosta. Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, luotsauksen viranomaistoiminnot sekä alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto ja Ajoneuvohallintokeskus yhdistettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastoksi. Lisäksi Tiehallinnon turvallisuustehtäviä siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastoon. Näitä hallinnon rakenteiden muutoksia vastaavat määrärahasiirrot on huomioitu toimintamenomomenttien mitoituksessa.

01. (31.20.01, 02 ja 03) Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 480 000 euroa.

Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä, edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja.

Viraston keskeisenä tavoitteena vuonna 2010 on vakiinnuttaa viraston toiminta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2010 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita:

Tulostavoite 2008
toteutuma
2009
tavoite
2010
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Suomi on liikenneturvallisuudeltaan Euroopan viiden parhaan maan joukossa.
Ilmailutoimialan      
— asematasotarkastukset, kpl 121 120 120
— lentotoiminnan tarkastukset, kpl 121 120 120
— koulutustoiminnan tarkastukset, kpl 35 30 30
— huoltotoiminnan ja tuotannon tarkastukset, kpl 64 70 70
— lennonvarmistuksen ja lentopaikkojen tarkastukset, kpl 70 55 55
— lentoasemien turvatoimien tarkastukset, kpl 49 47 47
Rautatietoimialan valvontatoimenpiteet 68 40 30
Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden teknisten eritelmien täytäntöönpano määräajassa ei toteutunut toteutuu toteutuu
Pysäytettyjen suomalaisten alusten määrä, kpl 1 1 1
Suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, kpl enintään (neljän vuoden ka) 29 29 28
Suomen aluevesillä tapahtuneet onnettomuudet, kpl enintään (neljän vuoden ka) 34 34 33
Tieliikennetoimialan puhelinpalvelun tavoitettavuus, % 89,7 86,0 88,0
Katsastustoimipaikat, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 %-yksikköä maan keskiarvosta, % 85,6 80,0 83,0
Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (asteikko 1—5) 3,22 3,23 3,23
Kuljettajatietojärjestelmä -hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa sisältötavoitteet saavuttaen) ei toteutunut toteutuu toteutuu
Hakemusasiat käsitellään asetetuissa tavoiteajoissa - - toteutuu
Yritysviestintätutkimuksen arvosana - - Väh. julkishallinnon ka
Valvontatoiminnan vaikuttavuus - - Valvontastrategia tehty
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään tehokkaasti hyväksi tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.
Keskeisten tietojärjestelmien käytettävyysaste, % - - Vähintään tyydyttävä
Sähköisten palveluiden määrä - - Lisääntyy
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.      
Työn tuottavuuden kehittyminen, % - - 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % - - 2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 97 92 99
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 108 107 105
       
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA      
Työtyytyväisyys (asteikko 1—5) - - 3,2
Henkilöstön määrä, htv 530 532 531

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Liikenteen turvallisuusviraston perustaminen vuoden 2010 alusta siten, että Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenomomenttiin on yhdistetty aiemmat Ajoneuvohallintokeskuksen, Ilmailuhallinnon ja Rautatieviraston toimintamenot sekä osa Merenkulkulaitoksen ja Tiehallinnon toimintamenoista.

Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitu lentoliikenteen valvontamaksu, josta arvioidaan kertyvän tuloja 6 400 000 euroa. Tieliikennetoimialan tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtioissa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 2 880 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 12 667 000 euroa. Vinjettiprojektin menot ovat 500 000 euroa.

Liikenteen turvallisuusviraston palvelujen kokonaisuudistushankkeen (ns. PALKO-hanke) kustannusarvio on 36,3 milj. euroa. Menoja arvioidaan syntyvän 30,0 milj. euroa vuoden 2009 loppuun mennessä. Hanke valmistuu vuoden 2011 loppuun mennessä. Hankkeesta toteutetaan viimeisenä vaiheena kuljettajatietojärjestelmien kehittäminen, johon on vuosille 2009—2011 varattu 7 690 000 euroa. Vuodelle 2010 kuljettajaprojektien menoja kohdistuu yhteensä 3 975 000 euroa. PALKO-hankkeeseen kuuluvien ja jo valmistuneiden hankkeiden käyttöönoton varmistaminen toteutetaan siirtymäprojekteissa, joihin on varauduttu 14,5 milj. eurolla. Vuodelle 2010 siirtymäprojektien menoiksi arvioidaan 1,5 milj. euroa.

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee kolme henkilötyövuotta tuottavuustoimien vuoksi. Tämä on otettu huomioon maksujen alennuksena.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 97 053 103 283 113 824
Bruttotulot 75 016 79 264 80 344
Nettomenot 22 037 24 019 33 480
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 162    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 145    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
  2008
toteutuma
2009
budjetoitu
2010
varsinainen
talousarvio
       
Tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 68 853 73 555 74 370
— Tieliikenne -toimiala 61 774 66 709 67 628
— Rautatieliikenne -toimiala 283 280 350
— Ilmailu -toimiala 4 484 4 200 4 200
— Merenkulku -toimiala 2 312 2 366 2 192
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 5 983 5 709 5 800
Tuotot yhteensä 74 836 79 264 80 170
       
Kustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 70 918 79 879 75 251
— Tieliikenne -toimiala 62 085 71 044 66 528
— Rautatieliikenne -toimiala 509 500 350
— Ilmailu -toimiala 5 124 5 124 5 124
— Merenkulku -toimiala 3 200 3 211 3 249
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 5 558 5 355 5 500
Kustannukset yhteensä 76 476 85 234 80 751
       
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)      
Julkisoikeudelliset suoritteet -2 065 -6 324 -881
— Tieliikenne -toimiala -311 -4 335 1 100
— Rautatieliikenne -toimiala -226 -220 -
— Ilmailu -toimiala -640 -924 -924
— Merenkulku -toimiala -888 -845 -1 057
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 425 354 300
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä -1 640 -5 970 -581
       
Kustannusvastaavuus %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 97 92 99
— Tieliikenne -toimiala 99 94 102
— Rautatieliikenne -toimiala 56 56 100
— Ilmailu -toimiala 88 82 82
— Merenkulku -toimiala 72 74 67
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 108 107 105
Kustannusvastaavuus % yhteensä 98 93 99

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 31.10.01 9 319
Palkkojen tarkistukset ja työnantajan kela-maksun poistaminen -119
Tuottavuustoimet -90
Maksujen alennus 90
Vinjettiprojektin menot 500
Uudelleenkohdentaminen -239
Yhteensä 9 461

Momentin nimike on muutettu.


2010 talousarvio 33 480 000
2009 talousarvio 24 019 000
2008 tilinpäätös 25 020 000