Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       02. Valvonta
       20. Työttömyysturva
       30. Sairausvakuutus
       40. Eläkkeet

Talousarvioesitys 2017

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 399 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteet käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Rahapeliyhtiön toiminnan valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Toiminnallinen tehokkuus
  • — kehitetään laskentatointa, kustannuslaskentaa ja muuta seurantaa Kieku-tietojärjestelmän puitteissa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa
  • — maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia hallitusohjelman kärkihankkeita ja muita hankkeita, kuten Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (Kanta ja Tikesos)
  • — valmistellaan sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämistä, rahoitusta, kehittämistä ja valvontaa koskevaa lakiuudistusta
  • — lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä
  • — jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista
  • — vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toimintamenojen supistuminen huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan
  • — työtyytyväisyysindeksi on yli 3,6 (asteikolla 1—5) (v. 2016 tavoite 3,6 ja v. 2015 toteutuma 3,6)
  • — sairauspoissaoloja on enintään 7,5 pv/htv (v. 2016 tavoite 7,5 ja v. 2015 toteutuma 8,6).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 4 907 4 562 4 698
Johdon tuki      
Hallinto- ja suunnitteluosasto 8 289 7 707 11 043
Vakuutusosasto 2 758 2 565 2 551
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 5 222 4 855 4 830
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 915 5 500 5 471
Työsuojeluosasto 4 108 3 819 3 800
Yhteensä 31 199 29 008 31 399

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 36 486 34 208 39 874
Bruttotulot 5 287 5 200 8 475
Nettomenot 31 199 29 008 31 399
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 578    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 949    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Avustustoiminnan hallinnointi 3 375
Kuntien investointirajoitusten poikkeuslupatehtävät (2 htv) 160
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 255
Terveysalan erityisasiantuntija Suomen Geneven pysyvässä edustustossa (siirto momentilta 24.01.01) 294
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -21
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -10
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -384
Palkkaliukumasäästö -170
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -180
Toimintamenojen tuottavuussäästö -198
Toimintamenosäästö (HO 2015) -150
Työajan pidentäminen (Kiky) -254
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -38
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -244
Tasomuutos -44
Yhteensä 2 391

2017 talousarvio 31 399 000
2016 II lisätalousarvio -244 000
2016 talousarvio 29 008 000
2015 tilinpäätös 30 569 000