Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
            20. Siviilipalvelus
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen

Talousarvioesitys 2017

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 179 626 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista sekä Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017:

Vaikuttavuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Ihmiset ja ympäristö      
Virta yli 3 kk työttömyyteen, % 48 < 35 < 35
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, % 37 < 25 < 25
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) 2,9 > 3,0 > 3,1
     
Yritykset ja elinkeinot      
Uudet yritykset (lkm) 7 301 9 300 10 000
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm) - 1 650 1 750
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5) 2,6 2,6 2,7
Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) 1 390 > 1 600 > 1 600
       
Ympäristö ja luonnonvarat      
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) 8 767 5 200 5 020
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä) 64 64 64
Maatalouden fosforitase (kg/ha) 3,8 5 < 5
Maatalouden typpitase (kg/ha) 47 46 < 46

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) - 4,0 -
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,6 - > 3,6
Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) 1 587 1 800 1 850
Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) 100 100 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2015
toteutuma
2016
tavoite
2017
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 3 285 3 279 2 944
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla 2 883 2 679 2 544
— henkilötyövuodet muilla momenteilla 402 600 400
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,3 > 3,4 > 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 237 356 223 120 209 626
Bruttotulot 33 888 30 000 30 000
Nettomenot 203 468 193 120 179 626
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 19 010    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 29 977    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 319 12 000 10 000
— muut tuotot -18 - -
Tuotot yhteensä 10 301 12 000 10 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 190 9 300 8 200
— osuus yhteiskustannuksista 2 865 4 000 2 800
Kustannukset yhteensä 11 055 13 300 11 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -754 -1 300 -1 000
Kustannusvastaavuus, % 93 90 91

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 4 820 25 000 6 000
— EU:lta saatava rahoitus - - -
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - - -
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 2 838 1 000 1 500
Tuotot yhteensä 7 658 26 000 7 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 9 209 30 000 9 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -1 551 -4 000 -1 500
Omarahoitusosuus, % 17 13 17

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.41, 51, 64, 30.20.43, 30.40.20, 31, 51 ja 62, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.30.51, 32.50.42, 43, 64 ja 65, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Koulutusporttijärjestelmän ja ALPO-rekisterin rahoitus (siirto momentilta 32.70.03) 155
Maatalouden tukivalvonta (17 htv) (kertaluonteinen meno) 1 000
Oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntasijoituspaikkoihin liittyvät tehtävät (-8 htv) -600
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -260
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -130
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -2 215
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 67
Palkkaliukumasäästö -521
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1 029
Säästöpäätös -6 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -925
Työajan pidentäminen (Kiky) -1 445
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -219
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -1 372
Yhteensä -13 494

2017 talousarvio 179 626 000
2016 II lisätalousarvio -190 000
2016 talousarvio 193 120 000
2015 tilinpäätös 214 435 000