Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
          9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2016
          9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2016
          9.3. Liikenneväylien korjausvelka
          9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet
          9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2017

9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tasePDF-versio

Tämän luvun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti lisätä valtiontalouden tilinpitokäytäntöjen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä kuvata valtiontalouden tilaa kansantaloudellisten tarkastelujen lisäksi yrityksissä ja muissa yhteisöissä yleisesti käytössä olevien tilinpäätöslaskelmien avulla.

Luvun sisältöä on kehitetty vuoden 2017 talousarvioesityksen yleisperusteluista siten, että luku sisältää talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen (11 kpl) sekä valtion liikelaitosten (Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt) tuotto- ja kululaskelmista sekä taseista yhdistellyt valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman ajanjaksolta 1.1.—30.6.2016 ja kokonaistaseen tilanteesta 30.6.2016. Kokonaislaskelmien tarkoituksena on yleiskatsauksellisen kokonaiskuvan saaminen suoraan eduskunnan ja valtioneuvoston ohjausvallan alaisesta valtiontaloudesta (valtio -oikeushenkilöstä).

9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2016

Talousarviotalous, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset eivät laadi välitilinpäätöstä 30.6.2016 tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2016 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman alijäämä 1.1.—30.6.2016 oli 1 933 milj. euroa (v. 2015 1 930 milj. euroa). Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman alijäämä on kokonaislaskelmassa tehtävistä eliminoinneista johtuen 789 milj. euroa (v. 2015 785 milj. euroa) suurempi kuin talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten erilliset ja suoraan yhteenlasketut yli- ja alijäämät.

Kokonaistuotto- ja kulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2016 ja 1.1— 30.6.2015 (milj. euroa)

 Talousarviotalouden kulujäämäRahastojen tuottojäämäLiikelaitosten voittoKokonaislaskelmien kulujäämä
     
1—6/2016-2 005726135-1 933
1—6/2015-2 106869160-1 930

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2016 (1 000 euroa)

 TalousarviotalousRahastotLiikelaitoksetEliminoinnit1.1.—30.6.20161.1.—30.6.2015
       
TOIMINNAN TUOTOT      
Maksullisen toiminnan tuotot359 88297 920111 063990567 876633 002
Vuokrat ja käyttökorvaukset22 5971 468305 237260 39368 91070 843
Muut toiminnan tuotot288 433768 82645 492300 815801 937853 029
    
TOIMINNAN KULUT      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
 Ostot tilikauden aikana257 58224 95225 562258307 838287 530
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)296-4 197-2 062 -5 962-35 128
Henkilöstökulut2 287 9163 14538 568258 3602 071 2682 092 092
Vuokrat353 7692 07134 682260 208130 314134 097
Palvelujen ostot1 359 70112 34593 1169771 464 1841 166 059
Muut kulut297 6441 49251 0145 204344 946290 639
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+)-276   -276-6
Valmistus omaan käyttöön -13 741   -13 741-23 662
Poistot508 0905 73793 353 607 181567 902
       
JÄÄMÄ I-4 380 060822 662127 559 -3 467 028-2 922 648
       
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
Rahoitustuotot1 162 413449 4748 661225 0691 395 4791 512 823
Rahoituskulut-487 308-83 673-20 172 -591 153-909 849
       
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      
Satunnaiset tuotot4 376   4 37618 462
Satunnaiset kulut-2 972   -2 972-8 111
       
JÄÄMÄ II-3 703 5511 188 463116 048 -2 661 299-2 309 324
       
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT      
Tuotot      
 Paikallishallinnolta74 795   74 79576 446
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä664 23822  664 259957 470
 Muut siirtotalouden tuotot938 87324 48118 686910 91171 13046 053
Kulut      
 Paikallishallinnolle5 632 33320 087  5 652 4206 225 702
 Sosiaaliturvarahastoille6 440 508   6 440 5086 113 263
 Elinkeinoelämälle2 014 02224 979 18 6862 020 3151 677 355
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille1 297 22792 059  1 389 2861 353 788
 Kotitalouksille2 110 018866  2 110 8842 093 379
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille841 720111 594  953 3151 124 814
 Ulkomaille350 545   350 545585 973
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot)2 650 315275 748 323 6892 602 3742 199 060
       
JÄÄMÄ III-23 362 334687 633134 733 -23 370 762-22 602 688
       
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA      
Verot ja veronluonteiset maksut21 257 25638 737 -42 13621 338 12920 595 436
Muut pakolliset maksut99 822   99 82277 396
       
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-2 005 255726 370134 733 -1 932 810-1 929 856

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2016 alkuvuoteen 2015 olivat:

  • — Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 765 milj. euroa
  • — Siirtotalouden tuotot vähenivät 270 milj. euroa
  • — Rahoitustuotot vähenivät 117 milj. euroa
  • — Toiminnan tuotot vähenivät 118 milj. euroa. Toiminnan tuottojen vähenemiseen vaikutti maksullisen toiminnan tuottojen pieneneminen 65 milj. eurolla
  • — Toiminnan kulut kasvoivat 426 milj. euroa. Euromääräisesti merkittävintä kulujen kasvu oli palvelujen ostoissa, 298 milj. euroa, sekä muissa kuluissa, 54 milj. euroa. Kulujen pieneneminen puolestaan oli euromääräisesti merkittävintä henkilöstökuluissa, 21 milj. euroa
  • — Siirtotalouden kulut kasvoivat 146 milj. euroa
  • — Rahoituskulut vähenivät 319 milj. euroa ja olivat 591 milj. euroa. Tämä johtuu osin siitä, että vuosina 2015 ja 2016 koronmaksut ajoittuivat eri tavalla.

9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2016

Valtion kokonaistase on pienentynyt 30.6.2015 ja 30.6.2016 välillä 6 282 milj. euroa. Tämä johtuu pääasiassa muiden lyhytaikaisten euromääräisten sijoitusten vähentymisestä 5 630 milj. eurolla. Sijoituksista realisoituneet varat ovat menneet sekä juokseviin kuluihin, mikä näkyy oman pääoman vähentymisenä 4 823 milj. eurolla että velkojen maksuun, mikä näkyy vieraan pääoman vähentymisenä 1 457 milj. eurolla.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2016 (1 000 euroa)

 TalousarviotalousRahastotLiikelaitoksetEliminoinnit30.6.201630.6.2015
       
VASTAAVAA      
KANSALLISOMAISUUS    
Maa- ja vesialueet56 226 928 038 984 2641 194 809
Rakennusmaa- ja vesialueet16 124 38 303 54 42756 352
Rakennukset306 741 208 878 515 619406 932
Muu kansallisomaisuus46 748   46 74844 685
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat46 876   46 87610 403
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET      
Aineettomat oikeudet42 9511 3141 203 45 46847 424
Muut pitkävaikutteiset menot389 167 2 434 391 601292 003
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat206 699   206 699160 082
       
AINEELLISET HYÖDYKKEET    
Maa- ja vesialueet14 8481 1822 875 208 2 891 2382 568 632
Rakennusmaa- ja vesialueet1 060 864 534 848 1 595 7131 594 397
Rakennukset ja rakennelmat217 526173 015 732 3 233 2753 281 537
Rakenteet17 613 686 28 188 17 641 87317 268 604
Koneet ja laitteet ja kalusteet516 56922 6811 968 541 218585 971
Muut aineelliset hyödykkeet11 88018 37489 224 119 477115 976
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat1 200 698 215 274 1 415 9721 845 801
       
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      
Käyttöomaisuusarvopaperit20 852 630485 947424 1225 909 78115 852 91815 506 629
Euromääräiset sijoitukset1 954 79316 396 232  18 351 02418 772 761
Valuuttamääräiset sijoitukset 3 474 683  3 474 6833 255 702
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ44 082 31020 400 4307 188 201 65 761 15965 295 518
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS      
VAIHTO-OMAISUUS     
Aineet ja tarvikkeet423 4405 542  428 982391 299
Keskeneräinen tuotanto13 693   13 69312 795
Valmiit tuotteet/Tavarat73 800964 8321 844 1 040 4771 307 402
       
PITKÄAIKAISET SAAMISET      
Pitkäaikaiset saamiset6 326 71732 831-19 969 6 339 5795 991 737
       
LYHYTAIKAISET SAAMISET      
Myyntisaamiset95 10014 62825 78948 84086 677164 890
Lainasaamiset167 672 34 956 202 6282 278 411
Siirtosaamiset81 690112 2891 4501 229194 199205 837
Muut lyhytaikaiset saamiset119 4122 150 15224 97529 1102 265 428320 487
Ennakkomaksut881 728366 25 034857 0591 121 333
       
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET     
Euromääräiset joukkovelkakirjalainojen ostot 682 4174 998 687 4151 050 801
Muut euromääräiset sijoitukset575 000   575 0006 204 991
Valuuttamääräiset joukkovelkakirjojen ostot 100 030  100 030 
       
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT1 786 5262 219 763110 3872 184 5731 932 1032 355 883
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHT.10 544 7786 282 849184 430 14 723 27021 405 866
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Valtion pääoma 1.1.1998-30 048 198   -30 048 198-30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat -14 870 283  -14 870 283-13 098 069
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat  5 995 0035 909 78185 222-10 607
Talousarviosiirrot -610 850 -610 850  
Edellisten tilikausien pääoman muutos-25 017 89941 356 982666 991-225 06917 231 14320 374 527
Tilikauden tuotto-/kulujäämä-2 005 255726 370134 733 -1 932 810-1 929 856
       
RAHASTOJEN PÄÄOMAT      
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat7 914   7 9147 521
       
VARAUKSET      
Varaukset  3 237 3 2376 200
VIERAS PÄÄOMA      
PITKÄAIKAINEN      
Otetut euromääräiset lainat94 300 194 1 604 954 95 905 14890 827 889
Otetut valuuttamääräiset lainat1 478 266 6 286 1 484 5511 656 932
Pitkäaikaiset siirtovelat67 110   67 110127 007
Muut pitkäaikaiset velat487 256 821 488 077495 521
       
LYHYTAIKAINEN      
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset241 958   241 9586 914 908
Lyhytaikaiset lainat6 469 7547 00046 9362 184 5734 339 1173 608 907
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat241 203   241 203250 887
Saadut ennakot224 228 32 02925 034231 224209 774
Ostovelat228 86914 41714 22248 840208 669234 499
Siirtovelat1 717 77025 71527 518 1 771 0041 856 204
Muut lyhytaikaiset velat6 706 63233 92815 11977 6006 678 0786 930 520
       
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ112 163 24281 0601 747 886 111 656 139113 113 047
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ55 099 80326 683 2788 547 850 82 132 36388 414 564

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2015 tilinpäätöksessä yhteensä 177,3 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 95,7 mrd. euroa.

Myönnetyt valtiontakaukset ja -takuut 30.6.2016 olivat yhteensä 45 153 milj. euroa. Tämä on 911 milj. euroa enemmän kuin valtion vuoden 2015 tilinpäätöksessä (44 242 milj. euroa). Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2016 yhteensä 60 313 milj. euroa.

Valtiontakaukset ja -takuut 30.6.2016 (milj. euroa)

 Voimassa 30.6.2016Voimassa 31.12.2015Muutos
2016—2015
Käytettävissä enimmäismäärä
     
Valtiontakaukset yhteensä29 35027 8421 50943 449
Valtiontakuut yhteensä15 80316 400-59716 864
Valtiontakaukset ja -takuut yhteensä45 15344 24291160 313

9.3. Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväyliin liittyvän infrastruktuurin hankintamenopohjainen tasearvo oli 19,6 mrd. euroa 31.12.2015. Liikenneväylät muodostivat 44,4 % valtion käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista sijoituksista, jotka olivat yhteensä 44,1 mrd. euroa.

Valtion käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (mrd. euroa)

 2006200720082009201020112012201320142015
           
Väylärakenteet ja maapohjat17,917,818,218,618,818,919,019,119,619,6
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset17,317,120,020,420,721,622,722,022,522,7
Muu käyttöomaisuus1,91,81,61,71,61,71,71,81,81,8
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yht.37,036,739,740,641,042,243,342,943,844,1

Vuosina 2000—2015 väylärakenteisiin ja niiden maapohjiin on investoitu n. 13,4 mrd. euroa. Poistot ovat olleet vastaavana ajankohtana n. 11,7 mrd. euroa. Väyläomaisuuden hankintamenopohjainen tasearvo on siten kasvanut n. 1,7 mrd. euroa kyseisenä ajanjaksona.

Liikenneväyläinvestoinnit, poistot ja tasearvojen muutos vuosina 2000—2015 (milj. euroa)

 TieRataVesiVäylät yhteensä
 InvestoinnitPoistotMuutosInvestoinnitPoistotMuutosInvestoinnitPoistotMuutosInvestoinnitPoistotMuutos
             
2000291399-10728220378515-10578617-38
2001224399-175143211-68616-10372626-253
20025914881032502242615141857726131
2003398508-11029022961814-6696751-55
200462855573348137211114-12977706271
2005420582-161303148155612-6729742-13
2006425609-18425514111511120692761-69
2007455633-178256153103911-2721797-77
2008642484158363162202612-61 011658353
2009753507245357179178512-71 115699416
201054251527381239142291019951764188
20116195368332024376510-5944789155
2012504560-56372246126010-987781661
2013481562-81412160252810-2901732169
2014729579149427162266810-21 164751413
2015559596-3825917485611-582478142
Yht.8 2618 513-2525 0193 0112 008129192-6313 41011 7161 693

Väyläomaisuuden investoinnit sisältävät sekä uusinvestointeja että korvaus- ja korjausinvestointeja. Koko väyläomaisuuden hankintamenopohjaisen tasearvon kasvusta huolimatta väyliin liittyy korjausvelkaa. Tieväylien poistot ovat olleet tarkastelukaudella n. 252 milj. euroa suuremmat kuin investoinnit ja vesiväylien osalta vastaavasti n. 63 milj. euroa. Väylien investointien ja poistojen erotusta voidaan hankintamenopohjaisessa tarkastelussa pitää 2000-luvulla syntyneenä minimikorjausvelkana. Rataväylien investoinnit ovat 2000-luvulla puolestaan olleet n. 2 mrd. euroa suuremmat kuin poistot.

9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät budjettivaltion suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 11,4 mrd. euroa 1.8.2016.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2006—2016 (mrd. euroa)

 20062007200820092010201120122013201420151.8.2016
            
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo25,228,08,810,412,18,67,89,510,910,211,4
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo9,08,85,85,75,75,75,75,75,75,75,7
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus16,319,32,94,86,43,02,23,95,23,85,7

9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma

Sekä valtion talousarviotalouden taseen että talousarviotalouden, rahastotalouden ja liikelaitosten muodostaman valtion kokonaistaseen osoittama valtion oma pääoma on negatiivinen. Valtion kokonaistaseen osoittama negatiivinen oma pääoma 30.6.2016 (29,5 mrd. euroa) on rahastojen ja liikelaitosten positiivista omista pääomista johtuen talousarviotalouden negatiivista omaa pääomaa (57,1 mrd. euroa) olennaisesti pienempi.

Valtion oman pääoman kehitys 2006—30.6.2016 (mrd. euroa)

 20062007200820092010201120122013201420156/2016
            
Talousarviotalouden oma pääoma-14,2-11,9-8,1-15,8-24,9-30,4-37,1-44,2-50,3-55,1-57,1
Rahastojen oma pääoma1)        26,726,526,6
Liikelaitosten oma pääoma1)        6,86,76,8
Kokonaistaseen oma pääoma        -22,7-27,7-29,5

1) Rahastojen ja liikelaitosten oma pääoma on esitetty vain valtion kokonaistaseen laatimisvuosilta.

Valtion talousarviotalouden aloittavassa taseessa 1.1.1998 oma pääoma oli n. 30 mrd. euroa negatiivinen. Tilanne johtui sekä valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvun alussa että aloittavan taseen laatimisessa tehdyistä ratkaisuista. Osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseen ulkopuolelle ja valtion yhtiöomaisuus arvostettiin erittäin varovaisesti.

Vuosina 1998—2008 valtion tuotto- ja kululaskelmat olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä vahvisti valtion varallisuusasemaa ja v. 2008 valtion talousarviotalouden oma pääoma oli enää 8,1 mrd. euroa negatiivinen.

Finanssikriisin vuoksi valtion talousarviotalouden tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia vuodesta 2009 lähtien. Tämä on heikentänyt valtion varallisuusasemaa ja johtanut valtion negatiivisen oman pääoman kasvuun. Vuodesta 2012 alkaen valtion varallisuusasema on ollut nimellisarvoisesti heikompi kuin vuoden 1998 aloittavassa taseessa. Valtion omaisuus ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin vieras pääoma, mikä tarkoittaa, että lainanotolla on katettu myös juoksevia kuluja.