Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
            (30.) Aikuiskoulutus
         40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

70. OpintotukiPDF-versio

Selvitysosa: Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos. Korkeakoulujen opintotukilautakunnat voivat myöntää opintotuen oman korkeakoulunsa opiskelijoille Kansaneläkelaitoksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella. Kansaneläkelaitos maksaa korvauksen sopimuksen perusteella korkeakouluissa hoidettavista tehtävistä. Myös muilla oppilaitoksilla on opintotukiasioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviä. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukitoiminnan yhteiskunnallisena tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

 201320152017
arvio
    
Opintotukimenot (milj. euroa)   
Opintoraha   
— korkea-aste337,9359,5350,4
— toinen aste129,9138,4153
Asumislisä259,2266,5152
Koulumatkatuki50,74753,3
Ateriatuki29,630,731,5
Opintotuen saajat   
Opintoraha   
— korkea-aste184 091187 697188 000
— toinen aste135 411133 100144 000
Asumislisä   
— korkea-aste150 173154 092155 000
— toinen aste66 54265 53167 000
Koulumatkatuki68 22064 36965 000
Valtiontakauksen saajat   
Korkea-aste181 418185 085185 000
Toinen aste42 38947 82947 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2015 lopussa 2 008 milj. euroa, josta ns. vanhojen opintolainojen osuus oli 0,38 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2015 lopussa 383 771 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 5 100 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 7 900 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 9 500 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki201320152017
arvio
    
Opintoraha, €/kk   
— korkea-aste287298277
— toinen aste156165166
Asumislisä, €/kk193195196
Koulumatkatuki, €/kk167172178

Vuonna 2017 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 247 300, joista korkeakouluopiskelijoita 143 500 ja muita opiskelijoita 103 800. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 155 200. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 33 400 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä 1.8.2017 lukien (euroa/kk)

  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet250,28

Vanhempiensa luona asuvien sekä alle 18-vuotiaiden muualla asuvien opiskelijoiden opintorahan määrää voidaan korottaa vanhempien pienten tulojen perusteella. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien vanhempien luona asuvien alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden opintorahan määrää voidaan alentaa vanhempien tulojen perusteella.

Opintotuen asumislisän määrä on 80 prosenttia määritellystä asumismenosta. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on enintään 210 euroa kuukaudessa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 §:n muuttamisesta. Korkea-asteen opintorahan tasot yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasojen kanssa siten, että opintorahan enimmäismäärä on 250,28 euroa kuukaudessa. Opintolainan valtiontakaus nousee 650 euroon kuukaudessa kotimaassa opiskelevalla ja 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenee 10 kuukaudella 54 tukikuukauteen. Vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan luovutaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toiseen asteen opiskelijoiden osalta. Opiskelijan omat tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin. Opiskelijan omien tulojen perusteella takaisinperittäväksi määrätyn opintorahan ja asumislisän määrän korotusta kohtuullistetaan 15 prosentista 7,5 prosenttiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2017 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

 201320152017
arvio
    
Lukio27 786 (25 %)26 804 (25 %)25 500 (25 %)
Ammatillinen koulutus107 172 (65 %)105 748 (64 %)110 500 (68 %)
Ammattikorkeakoulu89 283 (70 %)90 472 (70 %)90 500 (69 %)
Yliopisto88 094 (62 %)88 953 (62 %)90 500 (62 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 621 000 euroa.

Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2017 arvioidaan valituksia tulevan vireille n. 3 000. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 5,5 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-3
Työajan pidentäminen (Kiky)-6
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-1
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-6
Yhteensä-28

2017 talousarvio621 000
2016 II lisätalousarvio-6 000
2016 talousarvio649 000
2015 tilinpäätös700 000

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 40 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Opintolainahyvitys11 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 40 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksuvapautusten määrän kasvu2 000
Opintotuen rakenteellinen muutos (L1243/2013)10 000
Takausvastuumenojen pienentyminen-3 000
Yhteensä9 000

2017 talousarvio40 200 000
2016 talousarvio31 200 000
2015 tilinpäätös26 885 800

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 655 381 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen ja opintotuen asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat350 381 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat153 000 000
Asumislisä152 000 000
Yhteensä655 381 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Korkeakoulutuksen aloituspaikkojen määräaikainen lisäys (2014-2015)-1 400
Opintotuen rakenteellinen muutos (L1243/2013)1 354
Opintotukiuudistus (HO 2015)-46 400
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen-115 000
Poliisiammattikorkeakouluopiskelijoiden siirtyminen tuen piiriin (L 1164/2013)522
Yhteensä-160 924

2017 talousarvio655 381 000
2016 talousarvio816 305 000
2015 tilinpäätös764 374 188

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 31 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki29 256 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus2 200 000
Yhteensä31 456 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Määräaikainen aloituspaikkojen lisäys sekä poliisikoulutuksen tuen muutos korkea-asteen opintotueksi45
Yhteensä45

2017 talousarvio31 456 000
2016 talousarvio31 411 000
2015 tilinpäätös30 796 947

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.


2017 talousarvio53 300 000
2016 talousarvio53 300 000
2015 tilinpäätös47 067 742