Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot
              (03.) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
              04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
              53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. (29.10 ja 30, osa) Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. (29.20 ja 30, osa) Ammatillinen koulutus
            (30.) Aikuiskoulutus
         40. (29.40 ja 30, osa) Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 032 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot23 02019 40318 232
Bruttotulot1 156200200
Nettomenot21 86419 203 18 032
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 181  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 169  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv)-94
Siirto momentille 29.80.01 (-1 htv)-61
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01)214
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-15
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-8
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-290
Palkkaliukumasäästö-69
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-137
Toimintamenojen tuottavuussäästö-131
Toimintamenosäästö (HO 2015)-180
Työajan pidentäminen (Kiky)-192
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-29
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-186
Tasomuutos7
Yhteensä-1 171

2017 talousarvio18 032 000
2016 II lisätalousarvio-186 000
2016 talousarvio19 203 000
2015 tilinpäätös20 852 000

02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perustettavasta uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Uusi virasto hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät.

Uusi virasto toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona.

Uuden viraston tehtävänä on:

1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita

2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla

3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia

4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seurata toiminnan järjestämistä

5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta

6) tulosohjata sen alaisina toimivia valtion oppilaitoksia

7) valmistella ja päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä

8) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -rekistereitä ja -järjestelmiä

9) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten

10) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä

11) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, jossa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmää ylläpitää uusi virasto.

Toiminnallinen tehokkuus
 • — uusi virasto kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
 • — uusi virasto vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
 • — maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää toimialan tuloksellisuutta
 • — maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa
 • — turvataan vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

 2017
tavoite
  
1. Perustoiminnan tuotoksia 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1
Opetussuunnitelmien perusteet2
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus 
— Perustutkinnot5
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot25
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun ja erillishakujen hakijamäärät300 000
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät6 000 000
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät20 000
Kansainvälinen toiminta 
EU:n Erasmus+ -ohjelma 
— Sidotut ohjelmavuoden määrärahat (%)100
— Suomesta lähtevät, lkm (koulutus)14 800
— Osallistuvat, lkm (nuoriso)3 290
Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat 
— Nordplus korkeakoulutus3 800
Suomen valtion rahoittamat ohjelmat 
Bi- ja multilateraaliset apurahat2 020
— Eurooppa200
— Venäjä920
— Kiina ja muu Aasia320
— Pohjois-Amerikka150
— Muut stipendiohjelmat200
Kehitysyhteistyöohjelma/UMavoin
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen 
— Kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut230
  
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset 
Julkisoikeudelliset suoritteet 
— Opetushallinnon tutkinto300
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta850
— Valtionhallinnon kielitutkinnot1 200
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl)50 000
Liiketaloudelliset suoritteet 
— Koulutettavapäivät10 000
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit2
— Myydyt julkaisut 52 000
— Myydyt hintatuetut oppimateriaalituotteet8 000
— Tutkintojen vastaavuuslausunnot50
  
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja 
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk)3,5
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5)4,1
— Hakijapalaute opintopolusta (4—10)8,4
Henkilöstövoimavarat
 • — uuden viraston henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
 • — uusi virasto kehittää johtamista ja esimiestyötä
 • — uusi virasto edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät
 • — uusi virasto turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2017
tavoite
  
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02)345
— Ulkomaanlehtorit18
Henkilötyövuodet (muut momentit)20
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, %9,3
Työtyytyväisyysindeksi3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,9
Koulutustasoindeksi6,3

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot87 60384 79285 219
Bruttotulot41 40839 14239 142
Nettomenot46 19545 65046 077
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 388  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle7 790  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2017
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot1 200
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 200
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 000
Kustannusvastaavuus, %55
  
Hintatuki620
  
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %83

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2017
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot2 200
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 700
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)500
Kustannusvastaavuus, %129

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2017
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot3 900
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset3 900
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-
Kustannusvastaavuus, %100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016) (siirto momentille 28.70.20)-880
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017) (siirto momentilta 28.70.20)1 288
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30)-200
Perustoiminnan turvaaminen (määräaikaisen siirron palauttaminen)-600
Uuden viraston perustaminen ja toiminnan kehittäminen1 905
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-5
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-12
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-217
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-63
Palkkaliukumasäästö-28
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-102
Toimintamenojen tuottavuussäästö-139
Toimintamenosäästö (HO 2015)-230
Työajan pidentäminen (Kiky)-143
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-21
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-126
Yhteensä427

2017 talousarvio46 077 000
2016 II lisätalousarvio-189 000
2016 talousarvio45 650 000
2015 tilinpäätös48 597 421

(03.) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momenttiin 29.01.02.04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 687 000 euroa.

Selvitysosa: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä varten.

Arviointikeskuksen tehtävänä on:

 • — toteuttaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti
 • — tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja, ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja
 • — tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa
 • — kehittää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arviointia
 • — huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, laatii esityksen arviointisuunnitelmasta arvioitavista kohteista aikatauluineen sekä esityksen arviointisuunnitelman muutoksista.

Arviontineuvoston yhteydessä toimiva korkeakoulujen arviointijaosto päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.

Arviointikeskuksen asettaman arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointikeskuksen tuottaman arviointitiedon hyödyntämistä.

Arviointikeskuksen toimintaperiaatteena on:

 • — noudattaa arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatetta
 • — julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset
 • — huolehtia tiedonvälityksestä sidosryhmille
 • — toimittaa arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille niitä koskevat arviointitulokset
 • — osallistua kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön
 • — osallistua säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on:

 • — suorittaa vuosille 2016—2019 vahvistettavaan arviointisuunnitelmaan vuodelle 2017 sisältyvät tehtävät
 • — käynnistää oppimistulosten arvioinnin sähköisten järjestelmien suunnittelu toimialan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
 • — parantaa auditointien vaikuttavuutta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, suoritteet

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Arvioinnit ja auditoinnit, kpl415447
— yleissivistävä71011
— ammatillinen191915
— korkeakoulutus131916
— sektorirajat ylittävät265
    
Arviointiraportit, kpl132522
— yleissivistävä353
— ammatillinen357
— korkeakoulutus7129
— sektorirajat ylittävät 33
    
Tiedotus- ja julkistamistilaisuudet, kpl222623
Tilaisuuksien osallistujat1 3071 5601 380

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot3 6033 9633 787
Bruttotulot506100100
Nettomenot3 0973 8633 687
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 913  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 707  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-1
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-1
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-40
Palkkaliukumasäästö-19
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-20
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Työajan pidentäminen (Kiky)-28
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-4
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-23
Yhteensä-176

2017 talousarvio3 687 000
2016 II lisätalousarvio-23 000
2016 talousarvio3 863 000
2015 tilinpäätös3 891 000

21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 3 008 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Fulbright-stipendivaihtotoiminta269 000
Suomen ehdokkuus Unescon hallintoneuvostossa60 000
Muut kansainväliset hankkeet2 679 000
Yhteensä3 008 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenon poistuminen (Maailman lehdistönvapauden konferenssi)-160
Kertamenon poistuminen (Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa)-500
Suomen ehdokkuus Unescon hallintoneuvostossa60
Järjestötukien säästö (HO 2015)65
Yhteensä-535

2017 talousarvio3 008 000
2016 II lisätalousarvio
2016 talousarvio3 543 000
2015 tilinpäätös3 526 000

22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 14 203 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen

2) enintään 75 000 euroa yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaiseen tehtävään.

Selvitysosa: Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonta (siirto momentille 32.40.03)-60
Yhteensä-60

2017 talousarvio14 203 000
2016 talousarvio14 263 000
2015 tilinpäätös14 263 000

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 29.80.41-15
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)66
Yhteensä51

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2017 talousarvio28 540 000
2016 talousarvio28 489 000
2015 tilinpäätös32 031 811

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 277 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus573 000
2.Paasikivi-Seura10 000
3.Tammenlehvän perinneliitto63 000
4.Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma131 000
5. Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki500 000
Yhteensä1 277 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Järjestötukien säästö (HO 2015)-2
Yhteensä-2

2017 talousarvio1 277 000
2016 talousarvio1 279 000
2015 tilinpäätös998 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 3 313 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2.Avustukset Suomen Merimieskirkolle134 000
 — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3.Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen32 000
4.Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille524 000
5.Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen80 000
Yhteensä3 313 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Järjestötukien säästö (HO 2015)-8
Yhteensä-8

2017 talousarvio3 313 000
2016 talousarvio3 321 000
2015 tilinpäätös3 388 500

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) muuttamisesta.

Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.


2017 talousarvio114 000 000
2016 talousarvio114 000 000

53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 8 090 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista sekä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä siihen liittyvien menettelyiden kehittämisestä aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maahanmuuttajaoppilaiden koulutuspolkuja tukevien menettelyjen kehittäminen ja levittäminen2 000
Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamispalvelujen kehittäminen sekä menettelyt, joilla huolehditaan tarvittavien lisäopintojen määrittelystä ja ohjataan henkilöt nopeasti heille soveltuviin koulutuksiin2 000
Suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sopeutumista edistävät toimet kulttuurin ja liikunnan toimialoilla900
Turvapaikanhakijanuorten toimintakyvyn ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen sekä eri väestöryhmien hyvien etnisten suhteiden edistäminen1 000
Yhteensä5 900

2017 talousarvio8 090 000
2016 talousarvio2 190 000

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Unescon jäsenmaksu1 470 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön37 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle120 000
Suomen maksuosuus ICCROMille21 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot15 000
OECD/CERI jäsenmaksu22 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle30 000
Suomen maksuosuus WADAlle63 000
OECD/INES jäsenmaksu29 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta16 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta17 000
Yhteensä2 226 000

2017 talousarvio2 226 000
2016 talousarvio2 226 000
2015 tilinpäätös2 233 538