Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
              66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2017

02. TillsynPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av social- och hälsovårdsministeriets tillsyn över omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad verksamhet och av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd.

Av social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

 • — en stadig grund för välfärden
 • — tillgång till välfärd för alla
 • — en livsmiljö som stöder hälsa och trygghet.
Effektivitet
 • — garanterande av rättssäkerheten
 • — behandling av tillstånds-, registrerings- och tillsynsärenden på ett sakkunnigt sätt och i enlighet med god förvaltningssed
 • — säkerställande av att förhandstillsynen håller en sådan servicenivå som lagstiftningen förutsätter.
Verksamhetens resultat

Målet för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är att trygga medborgarnas rättsskydd och säkerställa att rätt dödsorsak fastställs. Målet är att rättsmedicinska obduktioner utförs på högst 20 % av alla avlidna. Uppnåendet av målet förutsätter åtgärder och ökat samarbete mellan Institutet för hälsa och välfärd och polisväsendet när det gäller rättsmedicinsk utredning av dödsorsak.

Verksamhetens omfattning 2010—2013

 2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
     
Utgifter, euro8 692 8929 400 0009 700 0009 700 000
Antal rättsmedicinska obduktioner, st.11 94810 75310 2159 800
Andel rättsmedicinska obduktioner av alla avlidna, %23,521,520,4 
Euro/obduktion i genomsnitt728874949 

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 872 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Målet är att det inte ska inträffa några olyckor eller allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten när strålkällor används och att arbetstagarnas stråldoser ska hållas under den fastställda gränsen för personlig stråldos.

När det gäller övervakningen av kärnkraftverk är målsättningen att det inte inträffar några olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten i kraftverken, utsläppen av radioaktiva ämnen från kraftverken är små vid normal drift och de årliga stråldoser som beräknas på grundval av utsläppen är under en procent av det gränsvärde som fastställs i statsrådets förordning (733/2008). Behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt och att verksamheten i praktiken inte ger upphov till några utsläpp överhuvudtaget.

Målet är att publicera minst en internationell forskningsartikel per forskarårsverke och att publicera rapporter och artiklar för 900 forskningspoäng årligen.

Syftet med övervakningen av strålning i miljön är att Strålsäkerhetscentralen oavbrutet ska vara medveten om strålningsnivån i miljön. Vid olyckor inleds beredskapsverksamheten inom 15 minuter från det att de första uppgifterna om en avvikande situation erhållits. Information ges om incidenter i anslutning till strål- och kärnsäkerheten på eget initiativ, objektivt, öppet och utan dröjsmål.

Målet är att 95 % av de överenskomna resultatmålen uppfylls. Verksamhetsmetoderna utvärderas med hjälp av självbedömning och intern auditering. De utvecklingsprojekt som valts på grundval av utvärderingar och kvalitetsrevisioner genomförs på planerat sätt.

Finansieringsstruktur och årsverken

 2011 utfall
1 000 €
årsv.2012 ordinarie budget
1 000 €
årsv.2013 budgetprop.
1 000 €
årsv.
       
Budgetfinansiering14 33912413 7481141)13 872124
Avgiftsbelagd verksamhet22 99620927 13921225 833213
Samfinansierad verksamhet1 288251 200261)1 00025
Sammanlagt 38 62335842 08735240 705362

1) Till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder minskas antalet årsverken med åtta jämfört med uppskattningen för 2011. Beslut om hur de ska fördelas på olika resultatområden har ännu inte fattats.

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken resultatområdesvis

 2011 bokslut
1 000 €
årsv.1)2012mål
1 000 €
årsv.2013 mål
1 000 €
årsv.
       
Kärnsäkerhet18 25311919 55011618 800121
Säkerheten vid strålanvändning4 102313 700304 15031
Beredskapsverksamhet2 438191 700121 70012
Forskning6 625447 500537 50051
Tjänster4 279224 300224 50024
Kommunikation1 04171 10071 1007
Övervakning av strålning i miljön1 858101 700102 53010
Förvaltning2)-41-37-41
Sammanlagt 38 59629339 5502873)40 280297

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2013 uppskattas dessa motsvara 65 årsv.

2) Kostnaderna för förvaltningen har överförts på andra resultatområden.

3) Produktivitetsminskningarna har ännu i detta skede inte fördelats på resultatområdena.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 39 43842 08740 705
Bruttoinkomster 24 45028 33926 833
Nettoutgifter 14 98813 74813 872
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 219  
— överförts till följande år2 570  

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten inom övervakningen av kärnsäkerheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer16 45720 28819 073
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 16 46320 28819 073
    
Kostnadsmotsvarighet, % 100100100

Offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer2 3612 3512 440
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 2 1962 3512 440
    
Kostnadsmotsvarighet, % 108100100

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten    
— finansiering från andra statliga ämbetsverk334200200
— finansiering från EU753900700
— annan finansiering utanför statsförvaltningen200100100
Intäkter sammanlagt 1 2871 2001 000
    
Totala kostnader för projekt 2 5032 4002 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -1 216-1 200-1 000
Självfinansieringsandel, % 495050
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Målet är att personalens kompetens och yrkesskicklighet är av hög klass, att den tid som personalen använder för utbildning uppgår till 3—4 % av den totala arbetstiden och att personalens arbetstillfredsställelse och motivation utvecklas i positiv riktning. Ytterligare ett mål är att antalet frånvarodagar till följd av egen sjukdom eller olycksfall är under 8,5 per årsverke.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-30
Nivåförändring-138
Lönejusteringar386
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-40
Produktivitetsfrämjande åtgärder-54
Sammanlagt124

2013 budget13 872 000
2012 II tilläggsb.212 000
2012 budget13 748 000
2011 bokslut14 339 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 694 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat

Målen för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är att

 • — trygga en livsmiljö som stöder medborgarnas rätt till hälsa och välfärd samt tillräckliga och säkra social- och hälsovårdstjänster genom att styra regionförvaltningsverkens tillsynsverksamhet genom tillsynsprogram baserade på riskanalys och genom att förenhetliga tillsynen och den styrning den kräver till en helgjuten riksomfattande helhet
 • — genomföra den förebyggande styrningen och tillsynen i syfte att främja kvaliteten samt patient- och klientsäkerheten och verksamhetsutövarnas egenkontroll
 • — med hjälp av planer för specialsituationer säkra hushållsvattnets kvalitet enligt kraven i 8 § i hälsoskyddslagen och genomföra säkerhetsstrategin för samhället.
Funktionell effektivitet

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är avgifter för prestationer som gäller tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tillstånd för hälsovården och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Dessutom betalar regionförvaltningsverken till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel av de tillstånds-, registrerings- och årsavgifter de tar ut som motsvarar de kostnader som tillsynscentralen föranleds av upprätthållandet av ett register över privata tillhandahållare av service.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet. Produktiviteten hos centrala prestationer följs upp med hjälp av nyckeltal och målet är en gradvis ökande produktivitet.

Lönsamhet och produktivitet1)

 2011 utfall
1 000 €
årsv.2012 mål
1 000 €
årsv.2013 mål
1 000 €
årsv.
       
Tillstånd4 428484 843445 00049
Tillsyn6 298596 358638 36078
Styrning3 011333 353293 50034
Certifikattjänster2 723-6 292---
Sammanlagt 16 45914020 84613616 860161

1) Utveckling av processkostnader och årsverken; kostnaderna för förvaltningen och övriga stödtjänster samt antalet årsverken fördelade på huvudfunktionerna.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 16 51415 13114 034
Bruttoinkomster 2 3611 1402 340
Nettoutgifter 14 15313 99111 694
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 898  
— överförts till följande år4 628  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer3 3752 1002 340
— övriga intäkter944--
Intäkter sammanlagt 4 3192 1002 340
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet970960 
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader2 4241 2761 560
— andel av samkostnader1 038824780
Kostnader sammanlagt 3 4622 1002 340
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 857--
Kostnadsmotsvarighet, % 125100100

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2011
utfall
2012
prognos
2013
prognos
2012/2013
, förändrings-%
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 18 14116 00017 0006
Tillsynsärenden1 1231 2001 2000
Försäkringsmedicinska utlåtanden82---
Tillstånd för avbrytande av havandeskap9879009000
Serviceförmåga 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Ansökningar om rätt att utöva yrke inom hälso- och sjukvården 95 % behandlade inom utsatt tid95 % behandlade inom utsatt tid
— reglerad utbildning i Finland5 dagar5 dagar5 dagar
— oreglerad och utländsk utbildning4 mån.4 mån.4 mån.
Tillsynsärenden inom hälso- och sjukvårdenmedian 7 mån.median 9 mån.median 10 mån.
Ärenden gällande alkoholtillstånd   
— behandling av tillverkningstillstånd för alkohol70 dagar90 dagar90 dagar
— behandling av partihandelstillstånd för alkohol64 dagar90 dagar90 dagar
— behandling av tillstånd för industriell användning av alkohol12 dagar 30 dagar 30 dagar
Tillsynsärenden, mediantid för behandling6 mån.8 mån.8 mån.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personal och personalstrukturer utvecklas med beaktande av produktivitetsmålen på ett sådant sätt att produktionen av verkets kärnfunktioner säkras.

Planeringen av nödvändiga utvecklingsåtgärder förutsätter att verkets kärnfunktioner klarläggs och att uppgifter och funktioner av sekundär karaktär gallras bort. Personalens kompetens utvecklas på det sätt som kärnfunktionerna kräver. Personalomsättningen hanteras så att kompetensen hos avgående personal vid behov kan ersättas samtidigt som omsättningen utnyttjas för att skaffa ny kompetens.

Tyngdpunkten när det gäller att stödja välbefinnandet i arbetet är förlagd till förhandsprognoser. Genom planmässig verksamhet, utnyttjande av flexibiliteten i arbetslivet och tidigt ingripande upprätthålls personalens arbetsförmåga och motivation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-15
Lönejusteringar332
En ändring i samband med överföringen av adoptionsnämndens uppgifter från moment 33.01.0154
Överföring av anslag för certifikattjänster för KanTa-tjänsten inom hälso- och sjukvården till moment 33.10.28-2 740
Återföring av ett avdrag i samband med produktivitetsfrämjande åtgärder72
Sammanlagt-2 297

2013 budget11 694 000
2012 II tilläggsb.352 000
2012 budget13 991 000
2011 bokslut14 884 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 584 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet inledde sin verksamhet den 1 november 2009. Alla tjänster vid centret placeras i Kuopio före utgången av 2018. Centret har vid behov lokaler i städer som är centrala med tanke på verksamheten, så som Helsingfors och London. För täckandet av extra kostnader i anslutning till regionaliseringen av centret reserveras 300 000 euro för 2013. Extra utgifter föranleds av flyttnings- och resekostnader, ombyggnad av de nya lokalerna, anskaffningar och upprättande av datakommunikationsförbindelser och annan infrastruktur för IKT-verksamhet.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2013. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och centret ingår.

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att de offentligrättsliga prestationerna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska produceras kostnadsmotsvarigt. Produktivitetens utveckling följs upp med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Funktionell effektivitet (index 100 = år 2011)

 2011
bokslut
2012
mål
2013
mål
    
Produktiviteten av arbetet100100101
Totalproduktivitet100100101

Antal årsverken inom centret (årsv.)

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Avgiftsbelagd verksamhet185191191
Avgiftsfri verksamhet393939
Sammanlagt 224230230

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 23 17325 19924 684
Bruttoinkomster 19 67421 10021 100
Nettoutgifter 3 4994 0993 584
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år3 085  
— överförts till följande år3 686  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 17 87119 20019 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 17 25119 20019 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) 620--
Kostnadsmotsvarighet, % 104100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer1 7991 9001 900
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 7991 9001 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter–kostnader) ---
Kostnadsmotsvarighet, % 100100100
Produktion och kvalitetsledning
 • — Produktiviteten förbättras genom att förnya förfaringssätt och effektivera processer.
 • — Läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering förbättras genom att effektivisera tillsyn utgående från riskbedömning samt genom att som praxis etablera nya myndighetsuppgifter som förutsätts enligt direktiv som gäller läkemedelssäkerhet och förfalskade läkemedel.
 • — Styrningen av utvecklandet av läkemedel utökas med vetenskaplig rådgivning.
 • — Myndighetssamarbetet ökas för att förbättra effekten av läkemedelsövervakningen samt bekämpa läkemedelsförfalskning och läkemedelsbrott.
 • — Ett nätverk för läkemedelsinformation kommer att utveckla läkemedelsinformationen i en klientorienterad riktning.
 • — Utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Personalens välbefinnande   
— arbetstillfredsställelseindex3,53,63,6
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar10,57,9<10

Av anslaget är 100 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för övervakning av läkemedlens kvalitet täcks genom den avgift som avses i 84 b § i läkemedelslagen (595/2009).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-15
Lönejusteringar84
Ändring som beror på senareläggning av utlokaliseringen till Kuopio-564
Produktivitetsfrämjande åtgärder-20
Sammanlagt-515

2013 budget3 584 000
2012 II tilläggsb.48 000
2012 budget4 099 000
2011 bokslut4 100 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten.


2013 budget10 300 000
2012 budget10 300 000
2011 bokslut9 358 925

66. Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt för betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring: Samarbetet i fråga om strål- och kärnsäkerhet har tidigare finansierats under moment 24.20.66, Närområdessamarbete, under utrikesministeriets huvudtitel. Strålsäkerhetscentralen har skött sakkunniguppgifterna och tillsammans med utrikesministeriet svarat för projektkoordineringen inom ramen för ingångna avtal.

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet har omfattat sex olika ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är riktade till höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. I projekten har ingått bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten och leveranser av utrustning, utveckling av metoder för kontroll av utrustningen och framtagande av bestämmelser. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för närområdessamarbetet.


2013 budget1 500 000
2012 budget1 500 000