Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
          63. Forststyrelsen

Talousarvioesitys 2017

40. NaturresursekonomiPDF-versio

21. Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas för fullgörande av samarbetsavtal mellan stater som främjar affärsverksamhet inom vattenbranschen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 12 752 000
2014 II tilläggsb. 100 000
2014 I tilläggsb. 25 000
2014 budget 12 792 000
2013 bokslut 16 742 000

31. Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas även till betalning av utgifter för understöd som beviljas vattendragsåtgärder och utgifter för vattendragsprojekt som genomförs som statens arbete i enlighet med 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och 8 § i statsunderstödslagen (688/2001).

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget i fråga om överföringsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att år 2015 förenhetliga rättsgrunden för understödjande av åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet för vattendrag och vattenmiljön genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av 8 § i statsunderstödslagen. Det är skäl att i motiveringen tillägga att anslaget även får användas till utgifter som beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 12 679 000
2014 I tilläggsb. 760 000
2014 budget 12 879 000
2013 bokslut 12 079 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att ersättningar för skador som orsakats av stora rovdjur 2014 betalas till fullt belopp.

År 2014 vållade stora rovdjur skadegörelse för ca 7 500 000 euro (år 2013 uppgick beloppet till 8 580 000 euro). Av det anslag på 4 300 000 euro som i budgeten för 2014 anvisats för förhindrande av skadegörelse användes 500 000 euro, vilket innebär att det finns 3 800 000 euro till förfogande för ersättning av skadegörelse under 2014.


2015 I tilläggsb. 3 700 000
2015 budget 4 300 000
2014 III tilläggsb.
2014 I tilläggsb. 3 200 000
2014 budget 4 300 000
2013 bokslut 7 520 000

44. Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att år 2015 får fattas stödbeslut som gäller arbetsslag som krävs i de planer som ska göras upp enligt lagstiftningen om finansiering av hållbart skogsbruk till ett belopp av högst 45 000 000 euro.

Förklaring:Motiveringen till fullmakten har ändrats så att fullmakten kan användas även med stöd av den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) vars ikraftträdande jämte tidpunkt för ikraftträdandet är beroende av Europeiska kommissionens godkännande. Fullmaktens nivå har höjts med 10 000 000 euro för att säkerställa att det inte uppstår avbrott i stödsystemet. I den senare tilläggsbudgeten för 2015 ses momentet vid behov över om situationen så kräver.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 51 230 000
2014 budget 59 230 000
2013 bokslut 64 100 224

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 600 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas även 2 600 000 euro för utgifter för det operativa programmet för fiskerinäringen som gäller åren 2007—2013 och som delvis finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF).

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att 17 230 000 euro av anslaget har reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Förklaring: Genomförandet av Europeiska fiskerifondens operativa program för 2007—2013 fortsätter 2015. Av det treåriga reservationsanslag på 11 546 000 euro som budgeterats i budgeten för 2012 har 2 600 000 euro inte använts. För att EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen i Europeiska fiskerifondens operativa program ska bli använt till sitt fulla belopp föreslås det att motsvarande anslag ombudgeteras. Av detta är EU:s medfinansiering 1 275 000 euro och den nationella medfinansieringen 1 325 000 euro.


2015 I tilläggsb. 2 600 000
2015 budget 36 384 000
2014 I tilläggsb. 7 740 000
2014 budget 1 650 000
2013 bokslut 13 439 000