Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot
              70. Ilma- ja vartioalusten hankinta
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa: Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen tavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen ja tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä ja Itämeren alueella sekä hallituksen toimenpiteet julkisen talouden vakauttamiseksi.

Rajavartiolaitoksen tavoitteena on vahvistaa sisäistä ja ulkoista turvallisuutta itärajalla. Rajanylitysliikenne pidetään turvallisena. Rajavartiolaitos pitää kriisivalmiuden ja kyvyn sotilaalliseen maanpuolustukseen korkealla tasolla sekä varautuu hybridiuhkiin.

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Parannetaan kykyä hallita monialaonnettomuuksia ja turvallisuusuhkia merellä. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä.

EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusjärjestelmän ja meripolitiikan kehitykseen vaikuttaminen on Rajavartiolaitokselle tärkeää. Rajavartiolaitos osallistuu Euroopan rajaturvallisuusviraston koordinoimiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa itsenäisesti hoidetun ja uskottavan ulkorajavalvonnan merkitys korostuu. Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Parhaillaan toimeenpantavan Rajavartiolaitoksen talouden sopeuttamisohjelman lisäksi suunnitellaan kehyskauden loppuun saakka jatkuvat uudet sopeuttamistoimet ja aloitetaan niiden toimeenpano.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 230 479 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

3) viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Laatu ja palvelukyky (ind)969696
Tuottavuus (ind)120122123
Taloudellisuus (ind)111119123
Henkilötyövuodet2 6792 6642 665
Kustannukset (milj. euroa)257,0247,6247,6
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Rajavalvonnan tilannetietoisuus mahdollistaa resurssien tehokkaan käytön. Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Schengen-alueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan rajanylityspaikkojen välialueilla. Ulkorajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti.

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen (1—5)4,03,93,9
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot    
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,43,83,8
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl)3 0714 0304 037
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,23,53,5
Rajavalvonta   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,94,03,9
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5)5,05,05,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5)3,93,73,7
— Rajatarkastusten laatu (1—5)1,82,42,3
— Rajatapahtumien estäminen (1—5)3,93,93,8
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5)4,03,13,0
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5)5,04,94,9
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5)2,84,54,5
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5)4,94,84,8
Partiointi (h)243 323236 035232 612
Tekninen valvonta (h) 1 616 2721 637 0001 637 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä)13,813,814,4
Pääsyn epääminen (kpl)861898913
Käännyttämispäätös (kpl)217225232
Rikosilmoitus (kpl)1 1251 2441 298
Valtionrajarikos (kpl)338337396
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl)226173179
Muu rikos tai rikkomus (kpl)3 4853 8853 940
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa230,8223,3223,8
Henkilötyövuodet2 4072 4032 409
Tuottavuus (ind)123124126
Taloudellisuus (ind)113121125
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen

Rajanylitysliikenne pidetään turvallisena. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on itärajalla ja satamissa enintään 15 minuuttia ja lentoasemilla enintään 10 minuuttia. Rajatarkastuksissa ja rajatarkastuksiin liittyvässä tutkinnassa sekä hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta.

2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1—5)4,74,84,8
Itärajan rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,74,84,8
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)61010
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min)71213
Lentoasemien rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,74,84,8
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)699
Satamien rajanylityspaikat   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,54,84,8
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min)1299
Merellisen turvallisuuden lisääminen

Merivartiostoissa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä.

2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Merellisen turvallisuuden lisääminen (1—5)3,94,04,0
Meripelastus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,54,14,1
Meripelastustehtävät (kpl)1 3961 4731 473
Pelastettu henkilö (kpl)3 0654 4054 405
Merellisen ympäristön suojelu   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)1,63,53,5
Aluspäästötapausten määrä (kpl)663030
Merellisen turvallisuuden lisääminen    
Kustannukset (milj. euroa)12,011,411,1
Henkilötyövuodet125123120
Tuottavuus (ind)101116115
Taloudellisuus (ind)93113115
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen

Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius rajajoukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin.

2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1—5)4,14,14,1
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,04,04,0
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)4,34,34,3
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl)100 09997 89098 255
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl)4 7604 5024 722
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen   
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa14,112,912,6
Henkilötyövuodet148139136
Tuottavuus (ind)144124128
Taloudellisuus (ind)134121127
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille

Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Rajavartiolaitos tuottaa ydintehtävien ohessa monialaista viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille. Ilma-aluksilla tuetaan muita vastuuviranomaisia tarvittaessa koko valtakunnan alueella. Painopiste on kiireellisissä Rajavartiolaitoksen erityisosaamista tai -materiaalia välttämättä vaativissa tehtävissä.

 2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1—5)3,33,33,2
Turvallisuuden tunne   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,23,23,1
Viranomaisavun antaminen   
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5)3,83,73,6
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl)651651650
Etsinnät maa-alue (kpl)334325305
Ensihoitotehtävät (pl. meripelastuksen liittyvät) (kpl)511500470
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla. Henkilöstömäärä sopeutetaan laskeviin resursseihin.

Henkiset voimavarat2015
toteutuma
2016
arvio
2017
tavoite
    
Henkilötyövuodet2 6792 6642 665
Sairauspoissaolot (pv/htv)9,28,08,0
Työilmapiiri (1—5)3,53,53,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
Bruttomenot242 957240 910237 379
Bruttotulot9 9527 5006 900
Nettomenot233 005233 410230 479
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta28 227  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle26 935  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
EU:n nopean toiminnan rajavartijareservi2 000
Helikopterilla suoritettavien sairaankuljetusten korvaukset, lisärahoitus1 100
Helikopterilla suoritettavien sairaankuljetusten korvaukset (siirto momentilta 33.30.60)700
Rajavalvonta-asiantuntija Suomen pysyvässä edustustossa EU:ssa (siirto momentilta 24.01.01)215
Rajavartijoiden määrän lisääminen3 900
Tehostetun ulkomaalaisvalvonnan lisäkustannukset-3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-62
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-31
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-2 231
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa867
Palkkaliukumasäästö-330
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1 205
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 147
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 530
Työajan pidentäminen (Kiky)-1 739
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-256
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen-182
Yhteensä-2 931

2017 talousarvio230 479 000
2016 II lisätalousarvio1 117 000
2016 talousarvio233 410 000
2015 tilinpäätös231 713 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 9 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) Dornier-valvontalentokoneiden valvonta- ja navigointijärjestelmän uusimiseen

5) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

6) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa: Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 201720182019Yhteensä
vuodesta 2017 lähtien
     
Super Puma modifikaatio ja G-huolto    
Ennen vuotta 2017 tehdyt sitoumukset7 0006 7004 50018 200
Menot yhteensä7 0006 7004 50018 200

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-6 560
Yhteensä-6 560

2017 talousarvio9 400 000
2016 talousarvio15 960 000
2015 tilinpäätös30 387 000