Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2014
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Utveckling av landsbygden
         20. Jordbruk
         30. Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. Fiskeri-, vilt- och renhushållning
         50. Vattenhushållning
         60. Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Infrastruktur för fastigheter och geografisk information
              01. Lantmäteriverkets omkostnader
              02. Geodetiska institutets omkostnader
              40. Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2017

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 283 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.

Förklaring: Till Lantmäteriverkets uppgifter hör lantmäteriförrättningar, fastighetsinskrivningsärenden, förande av fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret samt administrering och utveckling av fastighetsdatasystemet, upprätthållande av terrängdatabaser, flygbildstjänster samt skötsel av samanvändningen av geografisk information. Dessutom tillhandahåller Lantmäteriverket annan service som anknyter till ovan nämnda uppgifter.

Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — det material och de register som verket förvaltar görs mera täckande och deras kvalitet och aktualitet förbättras
  • — datasamlingarna görs inbördes kompatibla och ges så stor spridning som möjligt
  • — fastighetsdatasystemets fastighetsregister och den därtill hörande fastighetsregisterkartan samt lagfarts- och inteckningsregistret är ständigt uppdaterade
  • — i fråga om terrängdata uppdateras väg- och adressuppgifterna samt byggnadsuppgifterna årligen, andra objekt med 5—10 års intervall beroende på hur snabbt området förändras
  • — den riksomfattande informationstjänsten för fastighets- och terrängdata fungerar oavbrutet
  • — utvecklandet av samanvändningen av geografisk information och av den nationella infrastrukturen för geografisk information fortgår i enlighet med tillämpningen av INSPIRE-direktivet.

Men hänvisning till den omorganisering av uppgifterna som nämns i förklaringsdelen under kapitel 30.70 bereder verket för sin del överföringen av uppgifterna (projektet ELMA).

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2014 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Lantmäteriverket:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna och intäkterna för Lantmäteriverkets hela verksamhet (även andra än moment 30.70.01). Uppgifterna om antalet årsverken baserar sig på utfallet enligt TAHTI-systemet år 2012 och årsverkskvoten åren 2013 och 2014.

Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner

 2012 utfall2013 uppskattning2014 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Avgiftsbelagd verksamhet         
Förrättningsproduktion46 55046 13761742 31942 32060441 46141 336596
Inskrivningsprocessen17 91914 87924218 91818 91823418 89218 849230
Processen för informationstjänster13 89714 71913111 49411 53812411 04711 205123
Budgetfinansierad verksamhet         
Processen för produktion av terrängdata15 34733320115 79167021616 175660205
Processen för upprätthållandet av författningsenliga register11 256619612 239-20512 459-206
Förrättningsproduktion6 431466897 436-1187 778-115
Inskrivningsprocessen1 492-211 840-321 739-32
Utveckling och annan produktion13 3201 13328417 1151 19334416 284170336
Sammanlagt1)126 21277 6731 781127 15274 6391 877125 83572 2201 843

1) Årsverkskvoterna under moment 30.70.01: 1 890 årsverken i budgeten för 2012, 1 877 årsverken i budgeten för 2013 och 1 843 årsverken i budgetpropositionen för 2014.

Nyckeltal för ämbetsverket

 2012
utfall
2013
prognos
2014
mål
    
Effektivitet   
— Uppdateringsindexet för terrängdatabasen, %979898
— Täckningsindexet för den grundläggande förbättringen av fastighetsregistret (version VTS2013) (1.1.2003 = 0), %82,487,291,2
— Utnyttjande av datalager, förändring från föregående år, %351)33
Funktionell effektivitet   
— Lönsamhetsindex100,4102,0102,0
— Produktivitetsindex101,1102,0102,0
Resurshushållning, styckkostnader   
— styckningsförrättningar, euro/styckningsfastighet917850900
— uppdatering av terrängdatabasen, euro/km²141151155
Produktion och kvalitetsledning   
Mängden prestationer   
— förrättningsproduktion, förrättningar, st.20 04020 00019 550
— ägoreglering (nyskifte), st.685
— inskrivningsärenden, st.250 402260 000255 000
— produktion av terrängdata sammanlagt, km²50 79148 00049 000
Kvalitetsledning   
Organisationens serviceförmåga   
— tiden för styckningar, mån.6,96,06,0
— fullständigheten i fråga om terrängdata, %989595

1) Öppnandet av terrängdatamaterialet år 2012.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2012
utfall
2013
ordinarie
budget
2014
budgetprop.
    
Bruttoutgifter128 997125 503122 503
Bruttoinkomster76 97974 45172 220
Nettoutgifter52 01851 05250 283
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år36 595  
— överförts till följande år38 511  

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2012
utfall
2013
ordinarie
budget
2014
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer71 60370 23568 610
— övriga intäkter116--
Intäkter sammanlagt71 71970 23568 610
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader48 77146 97746 017
— andel av samkostnader25 48124 53922 751
Kostnader sammanlagt74 25271 51668 768
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-2 533-1 281-158
Kostnadsmotsvarighet, %9798100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer3 9763 2702 729
— övriga intäkter40-50
Intäkter sammanlagt4 0163 2702 779
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 9941 5191 262
— andel av samkostnader2 1201 5901 382
Kostnader sammanlagt4 1143 1092 644
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-98161135
Kostnadsmotsvarighet, %98105105

I antalet årsverken under momentet har en minskning med 34 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder beaktats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Centralisering av utbildningsmedel enligt ramavtalet-155
Lönejusteringar218
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-832
Sammanlagt-769

2014 budget50 283 000
2013 budget51 052 000
2012 bokslut53 934 000