Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2017
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. (32.01, osa) Hallinto
         20. (32.20, osa ja 01, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. (32.50, 20, osa ja 30, osa) Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2017

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, terveelle kilpailulle, työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta.

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kasvupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2017:

  • — Yksityisen sektorin suorituskyky paranee ja liiketoiminta suuntautuu vahvemmin kansainvälisille markkinoille
  • — Yritykset hyödyntävät aiempaa enemmän uudenlaisia arvonluontiverkostojen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia
  • — Yrityksiä kannustetaan eri keinoin uusien toimintamallien, tuotteiden ja asiakastarpeiden kehittämiseen sekä nopeaan reagointiin markkinoilla
  • — T&k-panostuksia kohdentuu riittävästi merkittävien uusien avauksien kehittämiseen
  • — Työelämän rakenteet kehittyvät niin, että jokaisen työpanos ja osaaminen saadaan muuttuvan elinkeinorakenteen oloissa täysimääräisesti hyödynnettyä
  • — Energia-alan ja muiden alojen infrastruktuuri rakentuu kasvua tukevalla tavalla
  • — Aluekehityksessä hyödynnetään kasvupolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia. Aluehallintouudistuksessa varmistetaan liiketoimintalähtöinen kasvua ja työllisyyttä tukeva toteuttamistapa
  • — Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan edellytyksiä parannetaan.
Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Tehokkailla työvoima- ja yrityspalveluilla rohkaistaan osaamisen uudistamiseen ja ammatilliseen liikkuvuuteen, mikä on olennaisen tärkeää erityisesti rakennemuutostilanteissa.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 43 % vuosina 2013—2015. Naisten osuus eri työvoimapalveluiden aloittaneista on ollut seuraava: ammatillinen työvoimakoulutus 37 % vuonna 2015, 36 % vuonna 2014 ja 43 % vuonna 2013, kotoutumiskoulutus 60 % vuonna 2015 ja 59 % vuosina 2013—2014, palkkatuettu työ 48 % vuonna 2015, 47 % vuonna 2014 ja 48 % vuonna 2013 ja starttiraha 48 % vuonna 2015, 46 % vuonna 2014 ja 47 % vuonna 2013. Omaehtoisen opiskelun aloittaneista naisia oli 60 % vuosina 2013—2015.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
    
32.20.40Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)  
 — rahoitusvaltuus241,015240,515
32.20.41Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus5,000-
32.20.82Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus500,000500,000
32.20.83Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus146,823146,823
32.30.51Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)  
 — hankintasopimusvaltuus140,430127,800
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä  
 — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat)8,4008,400
 — myöntämisvaltuus0,0340,034
32.50.42Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus5,000-
32.50.43Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus1,000-
32.50.64EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus326,965378,684
32.60.40Energiatuki (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus35,00035,000

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2015—2017

  v. 2015
tilinpäätös
1000 €
v. 2016
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2017
esitys
1000 €
 
Muutos 2016—2017
  1000 €%
 
01.Hallinto712 648284 540271 373-13 167-5
01.Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 58833 64533 65050
02.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)214 435193 120179 626-13 494-7
20.Siviilipalvelus (arviomääräraha)4 1924 9394 9390
21.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)538616526-90-15
(22.)Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v)100 0000
29.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)92 38830 62230 8542321
40.Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)13 57113 251-320-2
60.Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)020200
66.Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)9 5078 0078 5075006
(88.)Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha)42 0000
(89.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)209 0000
20.Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka1 473 137925 551860 042-65 509-7
01.Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)36 11032 89031 557-1 333-4
06.Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)40 57238 44836 557-1 891-5
28.Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)500500400-100-20
40.Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)367 195330 370274 500-55 870-17
41.Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)1 1023 5002 500-1 000-29
42.Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)9 8007 0242 300-4 724-67
43.Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v)30 00043 00013 00043
(46.)Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)20 0000
47.Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)90 49756 73564 6437 90814
48.Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)9 88620 20040 30020 100100
49.Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)130 18891 77087 303-4 467-5
(50.)Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 000-1 000-100
51.Naisille suunnattu innovaatiopalkinto (siirtomääräraha 2 v)1101100
80.Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)505 068106 40482 462-23 942-23
82.Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)010100
83.Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)132 219141 700139 900-1 800-1
87.Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)5 0005 0005 0000
88.Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)105 00030 00029 500-500-2
89.Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)20 00030 00020 000-10 000-33
30.Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka741 785750 512595 331-155 181-21
01.Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)153 486165 117173 1318 0145
51.Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)588 299585 395422 200-163 195-28
40.Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä64 04885 60076 331-9 269-11
01.Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 82010 05810 6195616
03.Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)-2 1184 5416 0551 51433
05.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)18 67719 78119 482-299-2
31.Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)5 7314 7314 7310
50.Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)873897822-75-8
51.Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)2 5242 5722 5720
52.Palkkaturva (arviomääräraha)27 50143 00032 000-11 000-26
95.Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)40205030150
50.Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka443 259342 160437 45195 29128
40.Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)15 00011 000-4 000-27
41.Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v)52 09535 60033 600-2 000-6
42.Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)24 42830 21820 078-10 140-34
43.Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)11 0518 0185 315-2 703-34
44.Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 0005 0005 0000
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)344 970242 324357 458115 13448
65.Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)5 7166 0005 000-1 000-17
60.Energiapolitiikka212 752383 379464 48381 10421
01.Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 9948 8576 407-2 450-28
20.Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v)2 5002 5000
40.Energiatuki (arviomääräraha)45 93276 40270 076-6 326-8
41.LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)11 72141 75028 465-13 285-32
42.Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)1 1111 310385-925-71
43.Kioton mekanismit (arviomääräraha)597460250-210-46
44.Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)142 398234 600273 40038 80017
45.Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v)20 00040 00020 000100
46.Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha)43 00043 0000
(87.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)2 0000
70.Kotouttaminen98 913164 471223 04958 57836
03.Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)2 2462 2462 091-155-7
30.Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)96 667162 225220 95858 73336
Yhteensä3 746 5422 936 2132 928 060-8 1530
 Henkilöstön kokonaismäärä8 1908 0008 000